Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Infrastrukturdepartementets delar i statens budget

Uppdaterad

Infrastrukturdepartementet ansvarar för beredning av de delar i statens budget som rör transporter och infrastruktur, it-politik, digital förvaltning, postfrågor samt energifrågor.

Infrastrukturdepartementets utgiftsområden

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Utgiftsområde 21 Energi
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Infrastrukturdepartementets anslag inom utgiftsområde 2

1:18  Myndigheten för digital förvaltning

Infrastrukturdepartementets anslag inom utgiftsområde 6

4:1 Elsäkerhetsverket

Infrastrukturdepartementets anslag inom utgiftsområde 21

1 Energi
1:1 Statens energimyndighet
1:2 Insatser för energieffektivisering
1:3 Insatser för förnybar elproduktion
1:4 Energiforskning
1:5 Laddinfrastruktur längs större vägar
1:6 Energimarknadsinspektionen
1:7 Energiteknik
1:8 Elberedskap
1:9 Avgifter till internationella organisationer
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning

Infrastrukturdepartementets anslag inom utgiftsområde 22

1 Transportpolitik
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
1:3 Trafikverket
1:4  Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser
1:7 Trafikavtal
1:8 Viss internationell verksamhet
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
1:11 Trängselskatt i Stockholm
1:12 Transportstyrelsen
1:13 Trafikanalys
1:14 Trängselskatt i Göteborg
1:15 Sjöfartsstöd
1:16 Internationell tågtrafik
1:17  Infrastruktur för flygtrafiktjänst

 

2 Politiken för informationssamhället
2:1 Post- och telestyrelsen
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning
2:3 Grundläggande betaltjänster
2:4 Informationsteknik och telekommunikation
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation

 

Regleringsbrev för verksamhet inom Infrastrukturdepartementets ansvarsområden 

När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret.

Regleringsbrev för Infrastrukturdepartementets myndigheter som gäller under 2020 på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Mer om statens budget

Den 19 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2022 samt vårändringsbudgeten för 2022 till riksdagen.