Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Ändring av förbudsförordningen

    Förbudsförordningen har varit, och är fortfarande, ett viktigt verktyg i kampen mot covid-19. Gränsen på 50 deltagare kommer ligga fast som huvudregel men regeringen aviserar i dag ett undantag från 50-begränsningen. Det planeras också för en ytterligare förändring av förordningen.

    Teckentolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

  • Satsningar för ett tryggare Sverige i budgetpropositionen 2021

    Att öka tryggheten i samhället är en av regeringens viktigaste prioriteringar. I budgetpropositionen för 2021 fortsätter regeringen arbetet med att stärka rättskedjan genom viktiga satsningar på bland annat Polismyndigheten, Kriminalvården och Säkerhetspolisen samt en höjning av anslagen för Sveriges Domstolar och Rättsliga biträden m.m..

    Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Här kan du ta del av några av satsningarna i BP 21 inom Justitiedepartementets områden.

En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfalls­före­byggande åtgärder

I en proposition föreslår regeringen att den som inte deltar i åtgärder avsedda att minska risken för återfall i brott ska kunna få sin villkorliga frigivning upp­skjuten och alltså få sitta längre tid i fängelse än i dag.

– Det är inte rimligt att den som inte ens försöker lämna krimina­liteten bakom sig ska få villkorlig frigivning på samma sätt som den som vill ta tag i sina problem. Med de nya reglerna kommer den intagnes ambition att bättra sig i större grad påverka när villkorlig frigivning sker, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

EU:s lager för medicinsk skyddsutrustning etableras i Sverige

Sverige är genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ett av länderna som fått uppdraget att ansvara för EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel och medicinsk skyddsutrustning.

Sjukvårdslagret är en del i utvecklingen av EU:s civilskyddsmekanism och dess operativa kapacitet, rescEU. Utvecklingen av rescEU:s medicinska lagerhållning har varit igång en tid men aktualiserades ytterligare i samband med rådande covid-19 pandemi.

Långsiktiga satsningar på det civila försvaret

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 långsiktiga satsningar för att stärka och ytterligare intensifiera återuppbyggnaden av det civila försvaret. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har över tid försämrats, och förmågan inom totalförsvaret behöver stärkas. Det civila försvaret ska även bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fredstid.

Betänkande om migrationspolitiken överlämnat

Den parlamentariskt sammansatta kommittén om migrationspolitiken har i dag överlämnat betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Kommitténs ordförande har varit kammarrättspresident Thomas Rolén. Samtliga riksdagspartier har varit representerade i kommittén.

Innehåll från Justitiedepartementet

Prenumerera

Totalt 5745 träffar.