Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

EU:s lager för medicinsk skyddsutrustning etableras i Sverige

Sverige är genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ett av länderna som fått uppdraget att ansvara för EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel och medicinsk skyddsutrustning.

Sjukvårdslagret är en del i utvecklingen av EU:s civilskyddsmekanism och dess operativa kapacitet, rescEU. Utvecklingen av rescEU:s medicinska lagerhållning har varit igång en tid men aktualiserades ytterligare i samband med rådande covid-19 pandemi.

Långsiktiga satsningar på det civila försvaret

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 långsiktiga satsningar för att stärka och ytterligare intensifiera återuppbyggnaden av det civila försvaret. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har över tid försämrats, och förmågan inom totalförsvaret behöver stärkas. Det civila försvaret ska även bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fredstid.

Betänkande om migrationspolitiken överlämnat

Den parlamentariskt sammansatta kommittén om migrationspolitiken har i dag överlämnat betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Kommitténs ordförande har varit kammarrättspresident Thomas Rolén. Samtliga riksdagspartier har varit representerade i kommittén.

Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck

Regeringen föreslår en ny bestämmelse i utlänningslagen som innebär att utlänningar i vissa fall är skyldiga att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck till SIS vid gränskontroll eller inre utlänningskontroll då polisen kontrollerar att en person har laglig rätt att vistas i Sverige.

Innehåll från Justitiedepartementet

Prenumerera

Totalt 5733 träffar.