Beslut om utbyggnad av vindkraft till havs

Uppdaterad

Här beskrivs hur det går till när regeringen beviljar tillstånd för havsbaserad vindkraft och vilken status ansökningarna har.

Illustration: Regeringskansliet

Så här beviljar regeringen tillstånd

Regeringen prövar ansökningar om tillstånd till vindkraftsparker inom Sveriges ekonomiska zon. Regeringen tar emot tillståndsansökan tillsammans med en så kallad samrådsredogörelse och miljökonsekvensbeskrivning (specifik miljöbedömning) och bereder den. Beredningen kan även delegeras till länsstyrelserna.

Ansökan skickas därefter på remiss till berörda myndigheter, kommuner och intresseorganisationer. Remissvaren kommuniceras sedan med den sökande verksamhetsutövaren som bemöter inkomna synpunkter. Därefter tillåtlighetsprövar regeringen ansökan och fattar beslut om att bevilja eller avslå hela eller delar av sökt verksamhet. Ett tillstånd förenas med de villkor som behövs för att verksamheten ska kunna samexistera med andra allmänna intressen såsom sjöfart, fiske, naturmiljö och försvar.

Regeringens beslut kan inte överklagas men kan efter ansökan rättsprövas av Högsta förvaltningsdomstolen.

Status på ansökningarna

Vindkraftsparker Status
Kriegers flak Beviljad
Galene Beviljad
Kattegatt Syd Beviljad
Stora Middelgrund Avslag 
Västvind Inkommen ansökan bereds i Regeringskansliet
Fyrskeppet Offshore Inkommen ansökan bereds i Regeringskansliet
Cirrus Inkommen ansökan bereds i Regeringskansliet
Baltic Offshore Beta Under beredning hos länsstyrelsen
Eystrasalt Under beredning hos länsstyrelsen
Mareld Under beredning hos länsstyrelsen
Aurora Under beredning hos länsstyrelsen
Södra Victoria Under beredning hos länsstyrelsen
Poseidon Under beredning hos länsstyrelsen
Skåne Havsvindpark I slutskedet av beredning i Regeringskansliet
Triton I slutskedet av beredning i Regeringskansliet