Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Aktuellt från Kulturdepartementet

  • Kulturministern tar emot betänkande från utredningen Kreativa Sverige

    Kulturminister Jeanette Gustafsdotter har tagit emot utredningen Kreativa Sveriges slutbetänkande med förslag om en sammanhållen nationell strategi med syfte att främja långsiktig och hållbar utveckling för företag inom de kulturella och kreativa branscherna.

  • Nya regler för stöd till civilsamhälle och trossamfund

    Regeringen har beslutat om propositionen Statens stöd till trossamfund samt demokrativillkor vid stöd till civilsamhället. Nya demokrativillkor införs för stöd som går till trossamfund och organisationer i det civila samhället.

  • Kulturministern tog emot mediestödsutredningens förslag

    Måndag den 27 juni kl. 09:00 tog kulturminister Jeanette Gustafsdotter emot promemorian ”Ett hållbart mediestöd för hela landet” från utredare Mats Svegfors. Promemorian innehåller förslag om hur stödet till nyhetsmedier ska utformas från och med 2024.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Utredare ska se över kultursamverkansmodellen för kultur i hela landet

Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet var man än bor i landet. Regeringen har därför beslutat om en översyn av kultursamverkansmodellen och utsett en särskild utredare.

– Idag är tillgången till kultur allt för ojämlik. Det är dags att göra en ordentlig översyn av modellen för att se hur den kan bidra till att ge fler tillgång till kultur, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Foto: Regeringskansliet

Regeringen tillsätter utredning om den öppna fritidsverksamheten för ungdomar

En meningsfull fritid för barn och unga behövs för att minska och motverka segregation. En särskild utredare har utsetts för att undersöka hur den öppna fritidsverksamheten för ungdomar kan utvecklas och om den kan vara relevant i brotts- och våldsförebyggande arbete. MUCF får också uppdrag att stödja kommuner i att öka ungas deltagande i demokratin.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringen presenterar satsning på nationella minoritetsspråk

Torsdagen den 28 april fattade regeringen beslut om ett handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Programmet omfattar cirka 40 miljoner kronor per år under 2022–2024 och är en del av den historiska satsning på den nationella minoritetspolitiken om 90 miljoner per år som beslutades i budgeten för 2022.

– Det viktigaste för mig är att skapa förutsättningar för att språken ska kunna överföras till nästa generation – att underlätta för fler att kunna föra vidare sitt språk och sitt kulturarv till sina barn och barnbarn. Det ska vara en självklarhet att kunna göra det valet, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Foto: Regeringskansliet

Regeringen presenterar strategi för ett starkt biblioteksväsende

Den 22 april presenterade kulturminister Jeanette Gustafsdotter en strategi för ett starkt biblioteksväsende. I strategin tar regeringen ett samlat grepp om biblioteksområdet för att stödja och stärka bibliotekens verksamhet och därigenom verka för ett starkt och utvecklat biblioteksväsende i hela Sverige.

– Att alla oavsett bakgrund har tillgång till böcker och läsning är en förutsättning för vår demokrati. Biblioteken är inte bara en källa till kunskap utan också till inspiration och fantasi. Biblioteksväsendet står inför flera utmaningar men har samtidigt lyckats ta sjumilakliv under pandemin. Med den nya strategin tar vi ett samlat grepp för hela Bibliotekssverige så att biblioteken kan fortsätta utvecklas tillsammans, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Innehåll från Kulturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2824 träffar.