Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Miljö- och energi­departementets delar i statens budget

Miljö- och energidepartementet ansvarar för beredning av de delar i budgeten som rör miljö, klimat och energi.

Miljö- och energidepartementets utgiftsområden:

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Utgiftsområde 21 Energi

 

Miljö- och energidepartementets anslag inom utgiftsområde 6, Försvar och samhällets krisberedskap:

3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
4:1 Elsäkerhetsverket

Miljö- och energidepartementet har även anslag inom två andra utgiftsområden:

  • Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid: Anslag 13:3 Stöd till friluftsorganisationer.
  • Utgiftsområde 18, samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik: Anslag 1:5 Statens geotekniska institut.

Regleringsbrev för verksamhet inom Miljö- och energidepartementets ansvarsområden

När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret.

2017 års regleringsbrev för Miljö- och energidepartementet på ekonomistyrningsverkets webbplats

Mer om statens budget

Den 15 november 2018 lämnade övergångsregeringen budgetpropositionen för 2019 till riksdagen. Den 12 december beslutade riksdagen om ramarna för statens utgifter. Riksdagens rambeslut innebär förändringar i förhållande till övergångsregeringens budgetförslag.