Miljö- och energidepartementets organisation

Miljöminister Karolina Skog är chef för Miljö- och energidepartementet.

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan med politisk stab är placerad i Statsrådsberedningen. Minister för internationell utveckling och klimat Isabella Lövin med politisk stab är placerad på Utrikesdepartementet.

Miljö- och energidepartementet har nio enheter och sekretariat.

Politisk ledning

Karolina Skog, Miljöminister

Statssekreterare: Per Ängquist

Politisk stab

Politiskt sakkunnig och planeringschef: Elin Olsson
Politiskt sakkunnig: Anders Mankler, Tobias Gustavsson

Pressekreterare: Hanna Björnfors

Enheter och sekretariat

Klimatenheten

Klimatenheten ansvarar för Sveriges deltagande i de globala klimatförhandlingarna och EU:s arbete med att uppfylla åtaganden under Kyotoprotokollet. Enheten ansvarar vidare för frågor om handel med utsläppsrätter, projektbaserade mekanismer och andra klimatpolitiska styrmedel, hållbar stadsutveckling samt luftkvalitet. I enhetens ansvar ingår också främjande av regionalt miljösamarbete för Norden, Arktis och Barentsråden.

Energienheten

Enheten arbetar med frågor och ärenden som rör energiförsörjning och energianvändning, infrastrukturfrågor på energiområdet, energimarknader samt el-, gas- och fjärrvärmemarknadernas funktion. Enheten svarar också för frågor som rör energiberedskap och energiforskning, elsäkerhet och dammsäkerhet. Frågor som rör tillstånd och överklaganden av vissa ärenden enligt el-, naturgas och torvlagsstiftningen ingår inom enhetens ansvarsområde, liksom miljöteknik samt energiförsörjningens miljöpåverkan.

Naturmiljöenheten

Naturmiljöenheten ansvarar för naturvård och biologisk mångfald samt havsmiljöfrågor och vattenförvaltning. Enheten ansvarar för närmare 20 olika internationella naturvårds- och havskonventioner samt EU-arbetet inom dessa områden. Friluftsliv, strandskydd, områdesskydd och frågor om jordbrukets, fiskets samt skogs- och rennäringens miljöpåverkan ingår också i enhetens arbete.

Kemikalieenheten

Kemikalieenheten arbetar med frågor om miljö och hälsa, kemikalier i varor, samt kretsloppsfrågor. Här ingår bland annat kemikaliekontroll, avfall inklusive farligt avfall, miljödimensionen av bio- och genteknik, skydd av ozonskiktet, sanering av förorenade områden och miljöforskning. Till ansvarsområdena hör också frågor om kärnsäkerhet, strålskydd och hantering av radioaktivt avfall. Enheten arbetar med åtgärder nationellt, men även med förhandlingar inom EU och internationellt.

Miljöprövningsenheten

Miljöprövningsenheten ansvarar för handläggningen av förvaltningsärenden enligt miljöbalken och frågor som rör miljötillsyn, omgivningsbuller och miljöaspekter i transportinfrastrukturen.

Sekretariatet för samordning och stöd 

Sekretariatet för samordning och stöd samordnar departementets planerings- och budgetarbete, arbetar med myndighetsstyrningsfrågor, upphandlingsärenden, ekonomi och administrativa frågor kring departementets kommittéer. Sekretariatet arbetar även med samordning och utveckling av arbetet med miljömålssystemet, miljöövervakning, miljöinformation, samt med miljöledning i RK:s beslutsprocesser, i myndigheter och internt. Personalfunktionen inom sekretariatet arbetar med strategiska och operativa personalfrågor.

Rättssekretariatet

Rättssekretariatet ger stöd åt departementet i rättsliga frågor och ansvarar för utformning av förordningar, lagrådsremisser och propositioner i de delar som gäller lagstiftning. Sekretariatet ansvarar även för genomförandet av EU:s rättsakter och utfärdandet av författningar. Vidare arbetar sekretariatet med övergripande förvaltningsjuridiska frågor, internationella förhandlingar med rättslig anknytning och utformningen av internationella avtal.

Internationella sekretariatet

Internationella sekretariatet ger stöd åt departementsledningen, ambassadörerna och övriga enheter i internationella frågor. Sekretariatet samordnar och utvecklar departementets EU- och internationella arbete. I arbetet ingår även ansvar för Sveriges agerande i FN:s miljöprogram UNEP och samordning av bilateralt miljösamarbete. Sekretariatet planerar även departementsledningens internationella resor och besök.

Kommunikationssekretariatet

Kommunikationssekretariatet svarar för stöd till departementsledning och övriga enheter i kommunikationsfrågor. Sekretariatet planerar och genomför kommunikationsinsatser för departementets prioriterade frågor. Sekretariatet ansvarar för extern och intern kommunikation och besvarar dessutom brev och frågor från allmänheten.

Kontakt

Registrator, Miljö- och energidepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 16 29
e-post till Registrator, Miljö- och energidepartementet, via registrator