Miljö­departementets delar i statens budget

Uppdaterad

Miljödepartementet ansvarar för beredning av de delar i budgeten som rör miljö och klimat.

Miljödepartementets utgiftsområde

Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård

Miljödepartementets anslag inom andra utgiftsområden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag 13:3 Stöd till friluftsorganisationer

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag 1:5 Statens geotekniska institut

Regleringsbrev för verksamhet inom Miljödepartementets ansvarsområden

När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret..

Ekonomistyrningsverket: 2020 års regleringsbrev inom Miljödepartementets verksamhet 

Mer om statens budget

Den 8 november lämnade regeringen budgetpropositionen för 2023 samt höständringsbudgeten för 2022 till riksdagen.