Miljödepartementets organisation

Uppdaterad

Annika Strandhäll är klimat- och miljöminister. I Miljödepartementet finns cirka 160 medarbetare, huvudsakligen fördelade på åtta enheter och sekretariat. Därtill är ca 40 personer anställda i utredningar inom departementets ansvarsområde.

Politisk ledning

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll är departementschef. Hennes statssekreterare Anders Grönvall leder det dagliga arbetet och biträder statsrådet med planering, samordning och uppföljning av verksamheten. I den politiska staben finns även pressekreterare och politiskt sakkunniga. Pressekreteraren ansvarar för kontakter med media och de politiskt sakkunniga tar fram underlag till den politiska ledningen bland annat.

Chefstjänstemän

Förutom statssekreterarna finns ytterligare två chefstjänstemän i departementet: expeditionschefen och rättschefen. Expeditionschefen ser till att departementets ärenden handläggs på ett korrekt sätt och rättschefen ansvarar för att förslag till lagar och andra föreskrifter utarbetas.

Enheter och sekretariat

Enheterna förbereder ärenden inför regeringsbeslut, exempelvis propositioner, förvaltningsärenden, utredningsuppdrag. Även EU-förhandlingar och internationella uppdrag ingår i enheternas arbete, liksom kontakterna med departementets myndigheter. Sekretariaten ger stöd till hela departementet utifrån sina respektive ansvarsområden.

Kemikalieenheten

Arbetar med frågor om giftfri miljö, miljö och hälsa, samt cirkulär ekonomi. Det omfattar bland annat kemikaliekontroll, avfall och förebyggande av avfall, miljödimensionen av bio- och genteknik, miljöforskning, skydd av ozonskiktet och sanering av förorenade områden. Enheten ansvarar också för frågor om kärnsäkerhet, strålskydd och hantering av radioaktivt avfall.

Klimatenheten

Ansvarar för Sveriges deltagande i de globala klimatförhandlingarna och EU:s arbete med att uppfylla åtaganden under Kyotoprotokollet. Enheten ansvarar för frågor om handel med utsläppsrätter, projektbaserade mekanismer, klimatanpassning och andra klimatpolitiska styrmedel, samt luftkvalitet. I enhetens ansvar ingår också att främja regionalt miljösamarbete som rör Norden, Arktiska rådet och Barentsrådet.

Miljöprövningsenheten

Ansvarar för handläggningen av förvaltningsärenden enligt miljöbalken och frågor som rör miljötillsyn, omgivningsbuller och miljöaspekter i transportinfrastrukturen.

Naturmiljöenheten

Ansvarar för naturvård och biologisk mångfald samt havsmiljöfrågor och vattenförvaltning. Enheten ansvarar för närmare 20 olika internationella naturvårds- och havskonventioner, samt EU-arbetet inom dessa områden. Friluftsliv, strandskydd, områdesskydd och frågor om jordbrukets, fiskets samt skogs- och rennäringens miljöpåverkan ingår också i enhetens arbete.

Sekretariatet för verksamhetsstyrning

Samordnar departementets planerings- och budgetarbete, arbetar med myndighetsstyrningsfrågor, upphandlingsärenden, ekonomi och administrativa frågor kring departementets kommittéer.

Rättssekretariatet

Ger stöd åt departementet i rättsliga frågor och ansvarar för utformning av förordningar, lagrådsremisser och propositioner i de delar som gäller lagstiftning. Sekretariatet ansvarar för genomförandet av EU:s rättsakter och utfärdandet av författningar. Vidare arbetar sekretariatet med övergripande förvaltningsjuridiska frågor, internationella förhandlingar med rättslig anknytning och utformningen av internationella avtal.

Internationella sekretariatet

Ger stöd åt departementsledningen, ambassadörerna och övriga enheter i internationella frågor. Sekretariatet samordnar och utvecklar departementets EU-arbete, dess internationella arbete inom bl. a. FN och OECD, samt Sveriges agerande i FN:s miljöprogram UNEP och bilateralt miljösamarbete. Sekretariatet planerar även departementsledningens internationella resor och besök.

Sekretariatet för Stockholm+50

Stockholm plus 50-sekretariatet (S50) svarar för att samordna frågor om ett internationellt högnivåmöte 2022 i Stockholm, med anledning av att det då har gått 50 år sedan den första FN-konferensen om människans miljö hölls i Stockholm 1972, samt för att planera, genomföra, följa upp och utvärdera ett sådant möte.