Närings­departementet

Näringsdepartementet har ansvar för frågor som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel och regional utveckling.

Aktuellt från Näringsdepartementet

 • Näringsdepartementets områden i budgetpropositionen för 2021

  Här kan du läsa om de satsningar som görs i budgetpropositionen för 2021 inom Näringsdepartementets områden. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • För företagare med anledning av covid-19

  Många företagare hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för att stödja och underlätta för företag att ta sig igenom den här krisen. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Regeringskansliet

Gröna jobb viktig åtgärd mot arbetslöshet under coronakrisen

Regeringen nysatsar på gröna jobb för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Satsningen ska lindra arbetslösheten kopplad till det pågående utbrottet av det nya coronaviruset.

Innehåll från Näringsdepartementet

Prenumerera

Totalt 6117 träffar.

 • Regeringen satsar medel för medfinansiering av Fonden för en rättvis omställning

  I budgetpropositionen för 2021 anslår regeringen 150 miljoner kronor 2021 för att medfinansiera EU:s satsning på klimatomställning genom Fonden för en rättvis omställning (JTF) för programperioden 2021–2027. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Tillskott till RISE för att agera svenskt organ för certifiering av medicintekniska produkter

  Coronapandemin understryker behovet av att utveckling och testning av medicintekniska innovationer fortsatt sker i Sverige. En viktig förutsättning för detta är tillgång till nationella organ för certifiering av medicintekniska produkter. I höständringsbudgeten föreslår regeringen därför en förstärkning av anslaget till RISE med 15 miljoner kronor under 2020 som ska möjliggöra för bolaget att även fortsättningsvis vara verksamt som anmält organ enligt EU:s regelverk. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Sverige deltar i industriella samarbetsprojekt för att möta globala utmaningar

  Industriella samarbetsprojekt är ett effektivt sätt att genom europeisk industripolitik stärka industriella ekosystem. Svenskt deltagande i industriella samarbetsprojekt stärker Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och främjar en snabb omställning till ett hållbart samhälle. Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2021 en satsning om 200 miljoner kronor 2021, och beräknar att 200 miljoner kronor 2022 och 70 miljoner kronor 2023–2027 behöver tillföras för ändamålet. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Förstärkning av pågående arbete med vildsvin

  Vildsvinsstammens utbredning skapar både utmaningar och möjligheter. Det är angeläget att skapa incitament för jägare att skjuta fler vildsvin och samtidigt bidra till att mer vildsvinskött når konsumenter. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen 20 miljoner kronor årligen 2021–2025 för att subventionera kostnaden för trikinanalyser för vildsvin. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Förlängning av satsning på att utveckla företagsklimatet i 39 gles- och landsbygdskommuner

  En förutsättning för att kunna bo, verka och leva i alla delar av landet är att det finns företag och arbetstillfällen. Regeringen föreslår därför en förlängning av satsningen på att utveckla företagsklimatet i 39 gles- och landsbygdskommuner samt att ytterligare 70 miljoner kronor tillförs uppdraget under 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador

  Skogsskador orsakar varje år kostnader för miljarder kronor för skogsnäringen och staten. Beredskap för att hantera skadehändelser på kort sikt och anpassningar för att förebygga skador på lång sikt är avgörande för att skogen ska ge en stabil avkastning och bli en grundbult i utvecklingen av svensk bioekonomi. För att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador föreslår därför regeringen i budgetpropositionen för 2021 att Skogsstyrelsen tilldelas 30 miljoner kr från och med 2021. Regeringen föreslår också att 30 miljoner kr anslås till Sveriges lantbruksuniversitet från och med 2021 för inrättande av ett nationellt skogsskadecentrum och för riskvärdering av skogsskadegörare m.m. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Konkurrensverket utses till tillsynsmyndighet för regelverket om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan

  För att stärka konkurrenskraften i livsmedelskedjan föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 en satsning på 8 miljoner kronor 2021 och därefter 11 miljoner kronor årligen. Satsningen går till att inrätta en funktion hos Konkurrensverket som ska säkerställa tillsynen av otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Förstärkta resurser för korttidsarbete

  I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att Tillväxtverkets förvaltningsresurser för korttidsarbete ökas med 7 miljoner kronor. Detta då myndigheten, under 2021 bedöms behöva genomföra mer arbete kopplat till administration och kontroll än tidigare beräknat. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Insatser för att öka möjlighet till återvinning av metaller

  Sekundär utvinning av metaller är ett växande alternativ till primär brytning. För att åstadkomma sekundär utvinning på ett strukturerat och tillförlitligt sätt behöver bland annat kartläggning, statistik och spårbarhet utvecklas. För att främja övergången till en cirkulär ekonomi ökar nu regeringen möjligheterna till återvinning och sekundär utvinning av metaller. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför en satsning på 25 miljoner kronor 2021 för Sveriges geologiska undersökning (SGU). I satsningen föreslås också Naturvårdsverket få ta del av medlen för att bidra till arbetet. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • 15 miljoner kronor till Sveriges 3R-center

  Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2021 en fortsatt finansiering av Sveriges 3R-center vid Jordbruksverket med 15 miljoner kronor per år under åren 2021–2023. Förslaget bygger på överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.