Rapport från FN:s toppmöte om livsmedelsystem: Food Systems Summit, 23 september 2021

FN:s toppmöte om livsmedelssystem ägde rum den 23 september, i samband med FN:s Generalförsamling (UNGA 76). 51 000 personer från 193 länder deltog vid mötet som hölls virtuellt. Samtliga sessioner sändes via webbsändningar som var tillgängliga för alla att lyssna på.

Eftersändningar från toppmötet går att följa på FN:s webbplats. 

Eftersändningar från Food Systems Summit

Representanter från ca 150 länder, varav ca 90 stats- och regeringschefer, höll nationella anföranden och därutöver deltog en bredd av aktörer, såsom representanter för kvinnoorganisationer, urfolk, ungdomar, civilsamhället och den privata sektorn.

Sverige företräddes av en e-delegation vid mötet. Delegationen bestod av en bredd av aktörer, från civilsamhället, näringslivet, riksdagen och myndigheter. Statsminister Stefan Löfvén höll det svenska anförandet (förinspelat). Anförandet återfinns på regeringens webbplats. 

Anförande av statsminister Stefan Lövfen

Syftet med FSS var att engagera fler (people’s summit) och vara resultatorienterat (solutions summit). Toppmötet avsåg att leda till nya åtgärder, innovativa lösningar och strategier för att förändra våra livsmedelssystem samt att använda dessa förändringar för att nå framsteg inom alla 17 globala mål för hållbar utveckling (SDG). Cirka 300 initiativ inom fem åtgärdsområden och i nuläget har över hundra nationella färdvägar har tagits fram. En struktur för uppföljning håller på att etableras för att fortsatta arbetet efter toppmötet.

Mötet präglades av ett stort engagemang, med ett stort deltagande på högsta politiska nivå, varav ca 90 stats- och regeringschefer. Vikten av livsmedelssystemens betydelse och att trygga livsmedelsförsörjningen var genomgående central. Klimatförändringar och Covid 19-pandemin lyftes i flertalet anföranden. Handel, innovation och hälsa nämndes av flera som viktiga faktorer, liksom partnerskap, jämställdhet och inkludering. De nationella dialoger som föregått FSS, och som fram lett fram till 104 nationella färdvägar, har gjort avtryck och lyftes i flertalet nationella anföranden.

I förhållande till det som ska följa efter toppmötet betonades vikten av medlemsstaternas fortsatta arbete med genomförandet av de nationella färdvägarna. FN:s struktur med landkoordinatorer ska vara behjälpliga i genomförandet av de nationella färdvägarna i utvecklingsländer.

De många initiativ och koalitioner som skapats ger förutsättningar för internationella samarbeten kring centrala utmaningar och utgör även verktyg i det nationella genomförandet. Det är av vikt att dessa initiativ nu ges förutsättningar att fortsätta arbetet med omställningen av livsmedelsystemen - nationellt och internationellt. Det stora engagemanget från processen fram till, och under, toppmötet behöver omhändertas för att nå de globala målen i Agenda 2030.

Format

Mötet bestod av några övergripande, bredare sessioner samt block med nationella anföranden och presentationer. De övergripande sessionerna redogörs för översiktligt nedan.

Nationella anföranden och presentationer på FN:s webbplats 

Session: The Peoples Plenary - Accelerating Action for the future we want

Huvudtalare: bl.a. FN:s särskilda sändebud Agnes Kalibata, President Michael Higgins, Irland, Samantha Power, USAID.

Sessionen handlade om resultaten av de dialoger som förts av tusentals personer från hela världen inför Food Systems Summit med syftet att påskynda åtgärder för att förändra livsmedelssystemen för att uppnå Agenda 2030. Den första timmen innehöll dels ett inledningstal av Dr. Agnes Kalibata (Special Envoy of the UN Secretary-General for the 2021 Food Systems Summit), dels en modererad diskussion om de viktigaste slutsatserna/idéerna från den 18 månader långa publika processen.

Generellt utrycktes stort engagemang och att alla länder måste arbeta tillsammans för att nå målen i Agenda 2030. Tom Vilsac (Secretary of Agriculture, USDA) berättade dels om President Bidens löfte om 10 miljarder US dollar till hållbara livsmedelssystem (förutsatt att Kongressen godkänner). 5 miljarder av dessa ska investeras i USA, de resterande 5 miljarderna hanteras via USAID. Vilsac berättade också om bildandet av Coalition of Action on Sustainable Productivity Growth for Food Security and Resource Conservation.

Därefter presenterades fem action areas:

Nourish all People, - Boost Nature-Based Solutions, Advance Equitable Livelihoods, Decent Work, and Empowered Communities, Build Resilience to Vulnerabilities, Shocks, and Stresses, Support Means of Implementation

Session: Official Opening – Coming Through on Action for People, Planet, and Prosperity

Huvudtalare: FN:s generalsekreterare (UNSG) António Guterres, Abdulla Shahid, president för FN:s generalförsamling, stats- och regeringschefer från Italien, Demokratiska republiken Kongo, Argentina, Bangladesh och Nya Zeeland samt röster från genomförandet på landnivå.

Sessionen satte tonen för toppmötet genom att fånga upp diskussioner från förmötet i somras och tydliggöra engagemang och åtaganden från medlemsstater och andra aktörer. Samtliga talare hade ett stort fokus på kopplingen mellan hållbara livsmedelssystem och miljö/klimat. Det finns en tydlig samsyn kring att vi måste förändra hur vi producerar och konsumerar livsmedel. UNSG lyfte vikten av att alla människor, överallt, har rätt till näringsriktig mat och att detta måste säkerställas inom ramen för ett hållbart klimat. Vikten av samarbete och multilateralism för att säkerställa hållbara livsmedelssystem lyftes av majoriteten av talarna. Behovet av att inkludera lantbrukare och producenter i arbetet mot mer hållbara livsmedelssystem återkom i flera anföranden, liksom vikten av att inkludera kvinnor, ungdomar och marginaliserade grupper.

UNSG:s tal på FN:s webbplats

Session: Carrying Forward the Vision and Momentum for 2030

Vid sessionen redogjorde Amina Mohammed, biträdande generalsekreterare vid FN (UN Deputy Secretary General) för processen fram till mötet. Det har framkommit många idéer och varit ett stort engagemang. Viktigt att ha i åtanke att mat inte är en vara – det är en rättighet! ”Togetherness” lyftes som ett nyckelord. Resan fortsätter och ska göras tillsammans. Det är nu nio år kvar till 2030. Etablerade mekanismer och institutioner ska användas i det fortsatta arbetet. De nationella färdvägarna ska nu genomföras och resursbehov måste identifieras. De Rom-baserade organisationerna (RBA: FAO, WFP samt IFAD) har haft ett enormt tryck under processen och kommer att leda koordineringsarbetet (”coordination hub”) för uppföljning. Synergier ska stärkas. En Champions Advisory Group, bestående av experter, ungdomsrepresentanter, etc, ska bildas och samarbeta med HLPE (High Level  Panel of Experts). CFS (Committee on Food Security) är en viktig plattform. RC:s (residence coordinators) ska rapportera årligen på de nationella färdvägarna. Mohammed lyfte också att man funderar på hur en årlig rapportering till HLPF (High Level Political Forum – inom ramen för Agenda 2030) kan genomföras.

Därefter framförde ett antal representanter för olika aktörer sina perspektiv på fortsatta arbetet. Samtliga tryckte på vikten av att involvera alla berörda och att alla måste bidra.

Berörda FN-organs ledare gav därefter korta medskick från sina respektive perspektiv. UNEP påminde om att livsmedelssystemen bidrar till klimatförändringar och att man i arbetet med biologisk mångfald måste inkludera livsmedelssystem. UNDP tryckte på att ingen enskild aktör kan ändra på systemet, utan det måste ske tillsammans. UNDP har stött dialoger i över 30 länder. UNICEF lyfte barnperspektivet och tryckte särskilt på skolmåltider, näringsriktig mat samt utbildning. WHO menade att allmän hälsa måste sättas i fokus. Producenterna måste ändra sammansättningen av livsmedel och hur mat tillverkas. Hälsa och näringsriktig mat för alla är en investering i framtiden. WFP manade i korthet till agerande nu. IFAD påminde om att SDG 2 är långt ifrån att nå målet. Dialogerna har varit gynnsamma och koalitioner skalats upp. Nya finansieringsmekanismer kan behöva skapas för att stödja färdvägarna. FAO klev slutligen in och annonserade att de tar ledarskap för uppföljningen av toppmötet i nära samarbete med övriga FN-systemet och andra involverade.

Avslutning, Amina Mohammed:

Resultaten från toppmötet kommer att ge energi för att påskynda omvandlingen av livsmedelssystem runt om i världen så att samhället bättre kan återhämta sig från COVID-19 och uppnå SDG. Det är på landnivå som idéerna nu ska förankras och bli till handling. Det behövs satsningar, inklusive investeringar, från hela samhället. Arbetet förs framåt genom kommande möten t.ex. COP-15, COP26, N4G, etc. För människor, planet och välstånd.