Jennie Nilsson

Jennie Nilsson, landsbygdsminister

Landsbygdsminister

Näringsdepartementet

Aktuellt från Jennie Nilsson

Innehåll från Jennie Nilsson

Prenumerera

Totalt 265 träffar.

 • Förlängt biogasstöd

  Biogas kan bidra till omställningen från ett fossilberoende till ett fossilfritt samhälle. För att öka produktionen av biodrivmedel och stärka producenternas konkurrenskraft föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att biogasstödet förlängs tillfälligt och att 200 miljoner kronor tillförs ändamålet 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Snabbspårsutbildningar vid SLU för livsmedelsinspektörer

  Den pågående pandemin förändrar arbetsmarknaden i Sverige och ställer krav på flexibilitet och omställning. I denna omställningsfas finns det behov av utbildning för karriärbytare. I budgetpropositionen för 2021 föreslår därför regeringen att 10 miljoner kronor avsätts för att ge snabbspårsutbildningar vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för bland annat livsmedelsinspektörer och andra bristyrken inom livsmedelskedjan. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Satsning till Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk för ökad kolsänka

  I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att 3 miljoner kronor tillförs och fördelas lika mellan Statens jordbruksverk och Skogsstyrelsen för att, i samråd med bl.a. Naturvårdsverket och länsstyrelserna, utforma kriterier och utveckla metoder för att bedöma vilka marker som är lämpliga för åtgärder som åstadkommer negativa utsläpp av växthusgaser. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Utbildningssatsning vid Sveriges lantbruksuniversitet

  Investeringar i kunskap tar Sverige ur krisen. De stora satsningar inom universitets- och högskolesektorn som gjordes 2020 med anledning av covid-19-utbrottet fullföljs nu. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) förstärks med ca 28 miljoner kr 2021 för att bygga ut utbildningar vid universitetet. Vidare förstärks SLU med ca 20 miljoner 2022 och ca 10 miljoner 2023 för utbyggnaden. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Naturnära jobb i hela landet

  För att skapa naturnära jobb i hela landet, inriktade på natur- och skogsvårdande skötsel, föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att det avsätts 180 miljoner kronor för 2021 och 110 miljoner kronor för 2022. Med satsningen lindras arbetslösheten kopplad till covid-19-utbrottet hos personer långt ifrån arbetsmarknaden. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Förstärkt forskning för att svara mot nationella och globala samhällsutmaningar

  Regeringen vill stärka forskning och innovation för att kunna svara mot nationella och globala samhällsutmaningar. Forskningsrådet Formas har en central roll i förverkligandet av forsknings- och innovationspolitiken. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför att Formas forskningsanslag inom utgiftsområde 23 höjs med 117 miljoner 2021, med 135 miljoner kronor 2022 och med 160 miljoner kronor från och med 2023. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Förstärkning av SLU:s forskningsinfrastruktur

  Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att forskningsinfrastruktur inom Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), förstärks med 70 miljoner kronor 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Medel för genomförande av havs- och fiskeriprogrammet

  I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att 30 miljoner kronor avsätts årligen för att genomföra havs-och fiskeriprogrammet under perioden 2021–2027. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Förstärkt finansiering av Sametingets främjandearbete

  I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att anslaget Främjande av rennäringen höjs med 15 miljoner kronor 2021. Fr.o.m. 2022 beräknas ökningen vara 12 miljoner kronor årligen. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Förstärkning av pågående arbete med vildsvin

  Vildsvinsstammens utbredning skapar både utmaningar och möjligheter. Det är angeläget att skapa incitament för jägare att skjuta fler vildsvin och samtidigt bidra till att mer vildsvinskött når konsumenter. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen 20 miljoner kronor årligen 2021–2025 för att subventionera kostnaden för trikinanalyser för vildsvin. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.