Näringsdepartementets delar i statens budget

Uppdaterad

Näringsdepartementet ansvarar för beredning av de delar i statens budget som rör bland annat regional tillväxt, areella näringar, landsbygd och livsmedel samt näringsliv .

Näringsdepartementets utgiftsområden:
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Näringsdepartementets anslag inom utgiftsområde 24 Näringsliv:
1:4 Tillväxtverket
1:5 Näringslivsutveckling
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
1:7 Turistfrämjande
1:8 Sveriges geologiska undersökning
1:9 Geovetenskaplig forskning
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar
1:11 Bolagsverket
1:12 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien
1:13 Konkurrensverket
1:14 Konkurrensforskning
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer
1:19 Finansiering av rättegångskostnader
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation
1:21 Patent- och registreringsverket

Regleringsbrev för verksamhet inom Näringsdepartementets ansvarsområden

När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret.

Regleringsbrev för Näringsdepartementets myndigheter som gäller under år 2019 på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Mer om statens budget

Den 8 november lämnade regeringen budgetpropositionen för 2023 samt höständringsbudgeten för 2022 till riksdagen.

Mer om statens budget

Den 8 november lämnade regeringen budgetpropositionen för 2023 samt höständringsbudgeten för 2022 till riksdagen.