Näringsdepartementets organisation

Näringsdepartementet har cirka 500 anställda, varav fyra är statsråd, det vill säga ministrar.

Politisk ledning

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg är departementschef på Näringsdepartementet, som har ytterligare tre statsråd: infrastrukturminister Tomas Eneroth, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Närmast under statsråden är det statssekreterarna som leder det dagliga arbetet. De biträder statsråden med planering, samordning och uppföljning av verksamheten. Varje statsråd har dessutom en politisk stab med pressekreterare och politiskt sakkunniga. Pressekreterarna ansvarar för kontakter med media och politiskt sakkunniga ansvarar bland annat för att ta fram underlag till den politiska ledningen.

Expeditions- och rättschefer

Förutom statssekreterarna finns ytterligare två chefstjänstemän i departementet, som inte är politiskt rekryterade. En expeditionschef och en rättschef ser till att Näringsdepartementets ärenden handläggs på ett korrekt sätt och svarar för att förslag till lagar och andra föreskrifter utarbetas.

Näringsdepartementets enheter och sekretariat

Från den 1 januari 2015 är Näringsdepartementet strukturerat kring fyra avdelningar med 19 enheter samt sex sekretariat. 

Avdelningen för bostäder och transporter (BT)

Enheten för plan-, bygg- och bostadsfrågor (PBB)
Enheten för transportinfrastruktur och finansiering (TIF)
Enheten för marknad och regelverk på transportområdet (MRT)
Enheten för styrning och uppföljning för bostäder och transporter (SUBT)
Enheten för transport och samhälle (TS)

Avdelningen för innovation och statliga bolag (ISB)

Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning (IFK)
Enheten för bolag med statligt ägande (BSÄ)
Analyssekretariatet (AS)

Avdelningen för hållbar tillväxt (HT)

Enheten för främjande och förenkling (FF)
Enheten för hållbar landsbygdsutveckling (HL)
Enheten för regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik (RTS)
Enheten för digitalisering (D)

Avdelningen för näringsliv och villkor (NV)

Enheten för konkurrens, statsstöd och ramvillkor (KSR)
Enheten för företag och företagande (FÖF)
Enheten för fiske, jakt och rennäring (FJR)
Enheten djur och livsmedel (DL)
Enheten för skog och klimat (SK)
Enheten för jordbruk och miljö (JM)
Enheten för styrning och uppföljning för näringsliv och villkor (SUN)

Sekretariat

Expeditionschefssekretariatet (EXPCH)
Rättssekretariatet (RS)
Kansliet för ledning och samordning (KLS)
Kommunikationssekretariatet (KOM)
Sekretariatet för EU och internationella frågor (EUI)