Statsrådsberedningens organisation

Statsrådsberedningen är indelad i flera kanslier. Chef för Statsrådsberedningen är statsminister Stefan Löfven. I Statsrådsberedningen finns också samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Närmast under statsråden är statssekreterarna. De biträder statsråden med planering, samordning och uppföljning av verksamheten.

Statsministern och statsministerns kansli

I statsministerns kansli finns en stab som hanterar statsministerns åtaganden. Staben arbetar också med regeringens övergripande politiska strategi. Det finns även en pressenhet som hanterar pressfrågor.

Nils Vikmång är statsministerns statssekreterare. Hans Dahlgren och Kristina Persdotter är statssekreterare i Statsrådsberedningen.

Nils Vikmång stödjer statsministern i dennes roll som regeringschef och myndighetschef för Regeringskansliet. Vidare ansvarar han närmast under statsministern för ledning och fördelning av arbetet i Statsrådsberedningen.

Hans Dahlgren ansvarar för utrikesfrågor och EU-frågor. Kristina Persdotter ansvarar för inrikesfrågor och statsministerns planering.

Innovationsrådets kansli

I statsministerns kansli finns ett särskilt kansli till stöd för Nationella innovationsrådet. Innovationsrådets uppgift är bland annat att utveckla Sverige som innovationsnation och stärka Sveriges konkurrenskraft.

Innovationsrådet

Samordnings- och energiministerns kansli

I samordnings- och energiministerns kansli finns en stab som hanterar samordnings- och energiministerns åtaganden. Det finns även en pressekreterare som hanterar pressfrågor.

Emil Högberg är statssekreterare hos samordnings- och energiministern.

Cv Emil Högberg

Samordningskansliet

De två regeringspartierna ska gemensamt driva regeringens arbete framåt och ha inflytande över besluten. För att säkra att den överenskomna politiken också blir den som genomförs finns ett samordningskansli i Statsrådsberedningen.

I samordningskansliet finns en statssekreterare från respektive regeringsparti. Statssekreterare i samordningskansliet är Mats Andersson och Gunvor G Ericson.

Förvaltningschefen och förvaltningschefens kansli

Förvaltningschefen är chef för Förvaltningsavdelningen men har sin organisatoriska placering i Statsrådsberedningen.

Förvaltningschefen ansvarar för att leda arbetet med att bereda Regeringskansliets anslag, samt för att utveckla och effektivisera myndigheten. Förvaltningschefen har under statsministerns statssekreterare dessutom ett övergripande ansvar för Statsrådsberedningens administration och budget.

Förvaltningschefens kansli ger stöd till förvaltningschefen både i egenskap av förvaltningschef i Regeringskansliet och som chef för Förvaltningsavdelningen. Kansliet medverkar i en rad olika frågor om Regeringskansliets organisation, lokalförsörjning samt utveckling och effektivisering av myndigheten Regeringskansliet.

I förvaltningschefens kansli finns en personaldirektör som leder och samordnar det gemensamma personalarbetet i Regeringskansliet.

Rättschefen och rättschefens kansli

Rättschefen i Statsrådsberedningen ansvarar för samordning inom Regeringskansliet i rättsliga och språkliga frågor som främjar enhetlighet och hög kvalitet i lagstiftning och förvaltning. Rättschefen vakar över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid beredningen av ärenden i Statsrådsberedningen.

Rättschefens kansli biträder rättschefen i arbetet med expeditions- och rättschefsgöromålen samt med rådgivning till övriga delar av Statsrådsberedningen i rättsliga frågor. Vidare samordnar och bereder kansliet svaren i konstitutionsutskottets granskningsärenden.

I rättschefens kansli finns även expeditionen för regeringsprotokollet.

Granskningskansliet

Granskningskansliet ansvarar för juridisk och språklig kvalitetskontroll av lagstiftning från alla departement. Kansliet granskar lagrådsremisser, propositioner, kommittédirektiv med mera avseende lagenlighet, följdriktighet, enhetlighet och begriplighet. Kansliet arbetar bland annat med rådgivning samt medverkar vid utbildning och annat utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i Regeringskansliets texter. Dessutom ansvarar kansliet för EU-språkvården.

Vidare svarar kansliet för hanteringen av Svensk författningssamling (SFS) och för Regeringskansliets rättsdatabaser samt för Regeringskansliets kontakter med Lagrådet.

EU-språkvården

Kansliet för samordning av EU-frågorna

EU-kansliet är en tjänstemannaorganisation som ansvarar för att samordna Regeringskansliets EU-arbete. EU-kansliet samordnar övergripande EU-frågor, såsom frågor kring EU:s fördrag och långtidsbudget, vissa informationsfrågor samt EU-rättsliga frågor och främjar anställningar av svenska medborgare i EU:s institutioner. Vidare granskar kansliet regeringens lagrådsremisser och propositioner ur EU-rättslig synvinkel och samordnar svenskt genomförande av EU-rätten.

Internrevisionen

Internrevisionen har till uppgift att utföra intern revision av all verksamhet inom Regeringskansliet, inklusive kommittéväsendet och utrikesrepresentationen.

Revisionen ska bland annat avse en självständig granskning av Regeringskansliets interna styrning och kontroll samt hur Regeringskansliet fullgör sina ekonomiska redovisningsskyldigheter.