Global samverkan

Uppdaterad

Analysgruppens arbete utgår från den nyligen antagna FN-agendan för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning, 2030-agendan med mätbara och uppföljningsbara, hållbarhetsmål i fokus. Hur ska dessa mål implementeras i Sverige och globalt? Vilka förändringar krävs från länder och internationella organisationer?

Fallskärmshoppar som bildar mönster i luften.
Global samverkan är ett av tre fokusområden inom Uppdrag: Framtid. Foto: Maskot bildbyrå

 Analysgruppens uppgift är att analysera vad som krävs för ett effektivt och hållbart genomförande av de föreslagna målen på vissa utvalda områden, såväl i Sverige som globalt. 

Gruppens fokus ligger på de angelägna mål som kräver nytänkande och för vilka svenska initiativ skulle kunna få speciell betydelse. En fråga som gruppen har tittat på är visionen om en Global Deal, som innebär att globaliseringens fördelar och vinster ska komma fler till del och att utmaningarna på den globala arbetsmarknaden ska hanteras gemensamt.

Gruppen ska även diskutera möjligheter och utmaningar för det multilaterala samarbetet, migration, globala cyberfrågor och framtidens konfliktmönster. På samtliga områden ska det finnas en ambition att effektivisera arbetet för jämställdhet och barns rättigheter samt att presentera idéer som kan bidra till att skydda utsatta gruppers särskilda intressen.


Analysgruppen

Gruppens ordföranden

Thomas Hammarberg och Loa Brynjulfsdottir

Huvudsekreterare

Sofia Östmark

Ledamöter

Lennart Båge, ordförande, Global Utmaning

Mats Karlsson, direktör, Utrikespolitiska institutet

Anna Ryott, VD, Swedfund

Jonas Tallberg, professor, Statsvetenskapliga Institutionen Stockholms Universitet

Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé

Lena Ag, generalsekreterare, Kvinna till kvinna

Jan Cedergren, Sveriges representant i styrelsen för den Gröna fonden