Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • Extra studietid och utökad lovskola för elever i grundskolan

    Fredag den 21 januari höll skolminister Lina Axelsson Kihlblom en digital pressträff om lagrådsremissen Mer tid till lärande – extra studietid och utökad lovskola. Regeringen lämnar förslag för en utökad lovskola och att alla elever i grundskolans årskurs 4–9 ska erbjudas minst två timmar extra studietid per vecka.

  • Ökad validering inom komvux ska stärka kompetensförsörjningen

    Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

    Nu går regeringen fram med ett antal förslag med syfte att kraftigt öka antalet valideringar i Sverige. Att kunna få sina tidigare förvärvade kunskaper synliggjorda och erkända genom intyg eller betyg är ett effektivt sätt att ge fler tillgång till arbetsmarknaden eller vidare studier.

Foto: Jessica Gow

Hårdare krav på aktörer för pedagogisk omsorg

De som får samhällets förtroende att ansvara för barns utbildning och omsorg ska vara kunniga för uppdraget och lämpliga att genomföra det. Nu lämnar regeringen förslag på åtgärder för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i pedagogisk omsorg. Bland annat föreslås det att en enskild huvudman ska godkännas av kommunen så att olämpliga aktörer förhindras att utöva verksamheten.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Fribeloppet för studerande slopas till och med den 30 juni 2022

Det finns ett fortsatt behov av att studerande ska kunna arbeta, och särskilt gå in och avlasta i vården och andra samhällsbärande verksamheter med anledning av covid-19-pandemin. Därför vill regeringen återigen förlänga det tillfälligt slopade fribeloppet, till och med den 30 juni 2022.

Förslaget överlämnades till riksdagen i en extra ändringsbudget den 18 januari.

Foto: Johnér Bildbyrå

Stärkt kvalitet i lärarutbildningarna

Regeringens arbete för att höja kvaliteten i lärarutbildningarna och skapa attraktiva utbildningsvägar för akademiker som vill bli lärare fortsätter. Genom en samlad styrning, krav på övningsskolor och en försöksverksamhet med en ny kortare kompletterande pedagogisk utbildning ska kvaliteten i lärarutbildningen stärkas och fler lärare utbildas.

Lina Axelsson Kihlblom
Skolminister Lina Axelsson Kihlblom Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Uppdrag att redovisa erfarenheter av arbete mot segregation i skolan

Regeringen vill kunna lämna träffsäkra åtgärdsförslag för att minska segregationens negativa konsekvenser i skolan. Skolinspektionen får därför i uppdrag att redovisa sina nuvarande erfarenheter av fristående och kommunala skolhuvudmäns arbete med att minska och motverka segregationens negativa konsekvenser.

Foto: Johnér Bildbyrå

Skolors arbete med betygssättning ska granskas

Det finns brister i både grund- och gymnasieskolan när det gäller likvärdigheten i betygssättning. Det är ett allvarligt problem eftersom betygen kan avgöra om man kommer in på en utbildning eller inte. Regeringen ger därför Skolinspektionen i uppdrag att arbeta för en mer likvärdig bedömning och betygssättning.

Mälardalens högskola, entré campus Västerås.
Mälardalens högskola Foto: Jonas Bilberg

Mälardalens högskola blir universitet 2022

Nu är det klart att Mälardalens högskola blir Mälardalens universitet från och med den 1 januari 2022.

– Ett nytt universitet i Mälardalen är en viktig framtidssatsning som stärker den högre utbildningen och forskningen i Sverige i en tillväxtregion med många invånare, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Foto: Maskot

CSN får medel för att förbereda införandet av omställningsstudiestödet

Sverige har ett av världens mest omfattande studiestödssystem. För att öka möjligheten för vuxna mitt i arbetslivet att utbilda sig, planerar regeringen för ett nytt offentligt omställningsstudiestöd som ska införas 2023. För arbetet med att förbereda införandet ökas anslaget till CSN med 21 miljoner kronor.

Corona

Om skola och utbildning med anledning av covid-19

Regeringen har under hela pandemin vidtagit åtgärder och fattat beslut för att minska de negativa effekterna för individer och samhälle. Här finns samlad information om regeringens beslut och åtgärder inom skola och utbildning.

Innehåll från Utbildningsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4524 träffar.