Somalia

Förbindelserna mellan Sverige och Somalia är breda. Sverige har sedan många år ett omfattande utvecklingssamarbete med Somalia och ett stort politiskt engagemang i att stödja freds- och statsbyggnadsprocesser i landet. Sverige bidrar även till de krishanteringsinsatser som EU genomför i regionen, bland annat med fokus på att bekämpa sjöröveri och utbilda den somaliska nationella armén. Ett tiotal svenska myndigheter är för närvarande aktiva i Somalia. Den stora somaliska diasporan i Sverige ökar ytterligare de starka mellanfolkliga banden mellan Sverige och Somalia.

Sverige har i dagsläget ingen permanent närvaro i Somalia. Istället finns en särskild Somaliasektion vid den svenska ambassaden i Nairobi, Kenya, som regelbundet reser till Somalia. Utöver Sveriges ambassadör till Somalia består detta kontor i huvudsak av personal från Sida som arbetar med Sveriges utvecklingssamarbete med Somalia.

Utvecklingssamarbetet med Somalia är omfattande. Sverige är ett av de mest tongivande partnerländerna och en av de största bilaterala biståndsgivarna, med starkt engagemang inom givarsamordningen lokalt. I juli 2018 fattade regeringen beslut om en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Somalia, vilken styr det svenska biståndet till Somalia mellan 2018 - 2022. Samtidigt fördubblades också Sveriges biståndsnivå till landet och kommer att uppgå till cirka 600 miljoner kronor årligen fram till år 2022. Det huvudsakliga ansvaret för implementeringen av strategin åligger Sida, men den nya strategin innehåller också ett särskilt uppdrag till Folke Bernadotteakademin (FBA). Liksom tidigare fokuserar strategin på de fattigaste och mest utsatta i samhället, i synnerhet kvinnor och flickor samt unga. Ett övergripande mål är att stärka motståndskraften i det somaliska samhället som efter decennier av konflikt och återkommande naturkatastrofer är mycket skört. Särskilt fokus läggs på freds- och statsbyggnadsprocesser med stöd till inkluderande politik (konstitutionsöversyn, valförberedelser, federalisering och försoningsprocesser). Sverige är i dagsläget en tongivande aktör och den största givaren till kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) och mödrahälsovård. Stöd ges inom detta område främst via UNFPA:s landprogram. Därtill innehåller strategin ett nytt målområde med fokus på miljö och klimat.

Sverige har även ett omfattande humanitärt bistånd till Somalia. Sverige ger även stort icke-öronmärkta kärnstöd till organisationer som genomför humanitära insatser i Somalia, bland annat till World Food Programme och FN:s katastroffond (CERF), vilket ökar organisationernas snabbhet, flexibilitet och kapacitet att reagera på akuta humanitära behov.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Somalia

Prenumerera

Totalt 36 träffar.

 • Regeringen satsar 800 miljoner kronor för att motverka humanitära kriser på Afrikas horn

  Regeringen har beslutat att tillföra 800 miljoner kronor över fyra år (2018–2021) till strategin för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara. Strategin har uppdaterats för att sätta tydligare fokus på kopplingen mellan humanitärt stöd och långsiktig utveckling, särskilt i länderna på Afrikas horn. Regeringen bedömer att det finns goda möjligheter för Sverige att bidra till ökad motståndskraft mot kriser och katastrofer, liksom till konfliktförebyggande och konflikthantering i ett regionalt perspektiv.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 46

  Denna vecka i rådet: Syrien/JIM (undersökningsmekanismen avseende användningen av kemvapen); ICJ (internationella domstolen) val av domare; Venezuela Arria-möte; Somalia/Eritrea sanktioner; Kosovo/UNMIK; Abyei/UNISFA mandatförlängning; Centralafrikanska republiken/MINUSCA mandatförlängning; Darfur/UNAMID; Libyen; ministermöte om säkerhetsutmaningar i Medelhavet; arbetsgruppen om barn och väpnad konflikt.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 45

  Denna vecka i FN:s säkerhetsråd: Centralafrikanska republiken/MINUSCA, polisverksamhet i FN:s fredsoperationer, Myanmar, Bosnien-Hercegovina/EUFOR Althea, Syrien (kem), Libyen/Internationella brottsmålsdomstolen (ICC), sjöröveri/Somalia, Demokratiska republiken Kongo, Somalia/Eritrea, Jemen, val till Internationella domstolen (ICJ).

 • Regeringen dubblerar biståndet till Somalia

  Regeringen föreslår att biståndet till Somalia dubbleras. Under den kommande fyra-årsperioden bör biståndet öka från 300 till 600 miljoner kronor per år. - Ett ökat stöd kommer göra stor nytta i ett land där behoven är som störst, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 30

  Denna vecka i rådet: Extrainsatt möte om situationen i Jerusalem, Liberia, Västafrika/UNOWAS, Somalia/Eritrea, Sudan/Darfur, öppen debatt om Mellanöstern, DRK, Burundi, Libyen, Cypern/UNFICYP, Syrien/humanitära spåret och Centralafrikanska republiken.

 • Ny ambassadör i Somalia

  Regeringen har utsett ministerrådet Andreas von Uexküll till ambassadör i Mogadishu.

 • Säkerhet, försvar och Afrikas horn diskuteras på EU:s utrikesråd

  På utrikesministrarnas möte i Bryssel 15 maj kommer rådet att diskutera EU:s globala strategi på säkerhets- och försvarsområdet och det alltmer spända läget på Afrikas horn. Diskussionerna förväntas även handla om EU:s strategiska relationer med Afrika samt med de sex östeuropeiska länderna som ingår i Östliga partnerskapet.

 • Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Somalia

  Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Somalia samt en länk till rapporten i sin helhet.

 • Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta), Prop. 2016/17:177

  Regeringen föreslår att riksdagen medger att regeringen under högst tre månader 2017 ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 135 personer till förfogande för deltagande i EU:s marina operation (Atalanta), under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. Operationen kommer särskilt att skydda FN:s världslivsmedelsprograms (WFP) humanitära hjälpsändningar, som har central betydelse för Somalias befolkning.

 • Regeringen föreslår svenskt deltagande i EU-insatsen Atalanta i Somalia

  Regeringen har i dag beslutat att föreslå riksdagen att ställa en svensk styrka bestående av högst 135 personer till förfogande för deltagande i EU:s marina operation (Atalanta). Operationen kommer särskilt att skydda FN:s världslivsmedelsprograms (WFP) humanitära hjälpsändningar, som har central betydelse för Somalias befolkning. FN:s generalsekreterare har nyligen uppmanat till massivt ökat internationellt engagemang för att förhindra en ny svältkatastrof i Somalia.