Somalia

Förbindelserna mellan Sverige och Somalia är breda. Sverige har sedan många år ett omfattande utvecklingssamarbete med Somalia och ett stort politiskt engagemang i att stödja freds- och statsbyggnadsprocesser i landet. Sverige bidrar även till de krishanteringsinsatser som EU genomför i regionen, bland annat med fokus på att bekämpa sjöröveri och utbilda den somaliska nationella armén. Ett tiotal svenska myndigheter är för närvarande aktiva i Somalia. Den stora somaliska diasporan i Sverige ökar ytterligare de starka mellanfolkliga banden mellan Sverige och Somalia.

Sverige har i dagsläget ingen permanent närvaro i Somalia. Istället finns en särskild Somaliasektion vid den svenska ambassaden i Nairobi, Kenya, som regelbundet reser till Somalia. Utöver Sveriges ambassadör till Somalia består detta kontor i huvudsak av personal från Sida som arbetar med Sveriges utvecklingssamarbete med Somalia.

Utvecklingssamarbetet med Somalia är omfattande. Sverige är ett av de mest tongivande partnerländerna och en av de största bilaterala biståndsgivarna, med starkt engagemang inom givarsamordningen lokalt. I juli 2018 fattade regeringen beslut om en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Somalia, vilken styr det svenska biståndet till Somalia mellan 2018 - 2022. Samtidigt fördubblades också Sveriges biståndsnivå till landet och kommer att uppgå till cirka 600 miljoner kronor årligen fram till år 2022. Det huvudsakliga ansvaret för implementeringen av strategin åligger Sida, men den nya strategin innehåller också ett särskilt uppdrag till Folke Bernadotteakademin (FBA). Liksom tidigare fokuserar strategin på de fattigaste och mest utsatta i samhället, i synnerhet kvinnor och flickor samt unga. Ett övergripande mål är att stärka motståndskraften i det somaliska samhället som efter decennier av konflikt och återkommande naturkatastrofer är mycket skört. Särskilt fokus läggs på freds- och statsbyggnadsprocesser med stöd till inkluderande politik (konstitutionsöversyn, valförberedelser, federalisering och försoningsprocesser). Sverige är i dagsläget en tongivande aktör och den största givaren till kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) och mödrahälsovård. Stöd ges inom detta område främst via UNFPA:s landprogram. Därtill innehåller strategin ett nytt målområde med fokus på miljö och klimat.

Sverige har även ett omfattande humanitärt bistånd till Somalia. Sverige ger även stort icke-öronmärkta kärnstöd till organisationer som genomför humanitära insatser i Somalia, bland annat till World Food Programme och FN:s katastroffond (CERF), vilket ökar organisationernas snabbhet, flexibilitet och kapacitet att reagera på akuta humanitära behov.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Somalia