Guatemala

Sveriges handel med Guatemala är begränsad, liksom närvaron av svenska företag. Sveriges export 2014 uppgick till 351 MSEK (241 MSEK 2013), medan importen från Guatemala nådde 37 MSEK under samma år (38 MSEK 2013).

Två svenska företag, Ericsson och ABB, har kontor i Guatemala, och står också för den största delen av Sveriges export till landet. Tetra Pak har en representant i landet. Andra företag företräds genom dotterbolag i något av grannländerna eller representeras genom lokala återförsäljare och distributörer.

Sverige utgör en av de större bilaterala biståndsgivarna i landet och har samarbetat med Guatemala sedan 1970-talet. Det svenska utvecklingssamarbetet med Guatemala under perioden 18 september 2008 - 31 december 2012 omfattade omkring 170 miljoner kronor årligen. Samarbetsstrategin har förlängts t.o.m. 31 december 2016 och volymen för 2015 uppgick till cirka 200 miljoner kronor. I regeringens strategi för samarbetet med Guatemala fastställs en inriktning på tre samarbetsområden: i) demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter; ii) hållbar fattigdomsorienterad tillväxt i fattiga regioner, samt iii) hälsa. Frågor kring konflikthantering, jämställdhet och kvinnors rättigheter, samt urfolkens rättigheter ges särskild prioritet Utvecklingssamarbetet sker med statliga myndigheter som valmyndigheten TSE, statistikinstitutet INE, hälsovårdsministeriet, presidentens sekretariat för kvinnofrågor och den särskilda myndigheten för försvar av urfolkskvinnors rättigheter, FN-organen UNICEF, UNFPA, OHCHR, UNDP och den särskilda internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala, CICIG. Vidare ges stöd till flera enskilda organisationer (bland dessa We Effect, Diakonia, Helvetas, Oxfam GB, FLACSO).

Regeringen har givit Sida i uppdrag att till januari 2016 inkomma med ett utkast till ny strategi för utvecklingssamarbetet.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Guatemala

Prenumerera

Totalt 9 träffar.