Moldavien

Sveriges har goda bilaterala relationer med Moldavien. Närmandet till EU är en viktig drivkraft för reformprocessen i Moldavien och EU:s relationer med Moldavien har fördjupats betydligt de senaste åren, inte minst inom ramen för det Östliga partnerskapet. EU och Moldavien har undertecknat ett associeringsavtal (AA), som ersätter det tidigare partnerskaps- och samarbetsavtalet (PSA). Associeringsavtalet innebär också att ett fördjupat frihandelsområde (Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA) skapats mellan EU och Moldavien. Moldaviska medborgare kan sedan april 2014 resa viseringsfritt till Schengen-länderna.

Sveriges reformsamarbete med Moldavien styrs av en resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet för perioden 2014–2020. Strategin omfattar totalt cirka 8 miljarder kronor och stödet till Moldavien beräknas uppgå till cirka 120 miljoner kronor per år. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till ländernas närmande till EU genom stöd främst inriktat på att 1) öka ländernas ekonomiska integrering med EU och deras marknadsekonomiska utveckling, 2) bidra till stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat, samt 3) förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan. Det svenska stödet kommer fortsatt prioritera insatser inom jämställdhetsområdet. Stödet anpassas till respektive lands förutsättningar och utmaningar i EU-närmandet.

EU stödjer Moldavien genom EU:s grannskapsinstrument (European Neighbourhood Instrument, ENI). Syftet med ENI är att främja fred, stabilitet och ekonomisk tillväxt i hela regionen genom att stödja politiska och ekonomiska reformer i de 16 partnerländerna. ENI har en total budget på cirka 15,4 miljarder EUR för perioden 2014–2020.

Mot bakgrund av en haltande reformprocess och ett antal kritiserade lagstiftningsinitiativ framförde EU i sina rådslutsatser i februari 2018 en uppmaning till Moldavien att påskynda de viktigaste reformerna. Efter ett icke-transparent domstolsbeslut att ogiltigförklara borgmästarvalet i Chisinau i juni 2018 beslutade EU att suspendera det makrofinansiella stödet om 100 miljoner euro som var öronmärkt för Moldavien. Insatserna i Moldavien fokuseras för närvarande till civilsamhället och förändringsaktörer tills nödvändiga reformer genomförs för att stärka demokrati, rättsstat och korruptionsbekämpning.

Handeln mellan Sverige och Moldavien är begränsad. Den svenska importen från Moldavien utgörs till stor del av textilprodukter och livsmedel medan en stor del av exporten utgörs av transportmedel samt maskiner och apparater.

Moldavien har sedan 2006 en ambassad i Stockholm och i september 2010 uppgraderade Sverige det tidigare sektionskontoret i huvudstaden Chisinau till svensk ambassad.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Moldavien

Prenumerera

Totalt 34 träffar.