Vitryssland

Sverige har goda handelsrelationer men ett begränsat politiskt förhållande med Vitryssland. Demokrati, öppenhet, yttrande- och organisationsfrihet och respekt för den individuella friheten är viktiga frågor i dialogen med landet.

Vitryssland omfattas av EU:s Östliga partnerskap som bland annat syftar till att stödja reformprocesser i landet, inklusive demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter. I jämförelse med andra partnerländer är EU:s bilaterala relation till Vitryssland mindre utvecklad, till följd av att landet hittills inte levt upp till EU:s förväntningar avseende respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. Vitryssland saknar för tillfället ett modernt kontraktuellt ramverk för samarbetet med EU. Inom partnerskapet är relationen med Vitryssland tills vidare koncentrerad till det multilaterala samarbetet och regelbundna möten mellan representanter från EU:s medlemsstater och Vitryssland.

EU:s och Sveriges politik gentemot Vitryssland har sin grund i ett tydligt ställningstagande för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatlighet. Enligt EU-rådsslutsatser från 2016 kommer kännbara framsteg inom dessa områden att vara avgörande för EU:s framtida relation med Vitryssland. Politiken bedrivs genom sanktioner och uttalanden, i kombination med en engagemangspolitik som syftar till att motverka en isolering av det vitryska folket. EU införde sanktioner mot Vitryssland 2004 som en reaktion mot valfusket i parlamentsvalet samma år och mörkläggningen av kända personers försvinnanden 1999/2000. Sanktionerna utvidgades och ändrades därefter i flera omgångar. Merparten av sanktionerna avskaffades 2016 efter att Vitryssland hade frisläppt samtliga politiska fångar och för att uppmuntra regimen att ta steg i demokratisk riktning. Kvarvarande sanktioner omfattar riktade restriktiva åtgärder mot fyra individer med kopplingar till politiska försvinnanden, ett vapenembargo och ett embargo gällande utrustning som kan användas för internt förtryck med vissa undantag för sportskyttevapen och skidskytteutrustning.

Sveriges reformsamarbete med Vitryssland styrs av en resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet för perioden 2014–2020. Strategin beräknas omfatta totalt cirka 8 miljarder kronor och stödet till Vitryssland beräknas uppgå till cirka 115 miljoner kronor per år. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till ländernas närmande till EU genom stöd främst inriktat på att 1) öka ländernas ekonomiska integrering med EU och deras marknadsekonomiska utveckling, 2) bidra till stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat, samt 3) förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan. Det svenska stödet kommer fortsatt att prioritera insatser inom jämställdhetsområdet. Stödet anpassas till respektive lands förutsättningar och utmaningar i EU-närmandet.

EU stödjer Vitryssland genom EU:s grannskapsinstrument (European Neighbourhood Instrument, ENI). Syftet med ENI är att främja fred, stabilitet och ekonomisk tillväxt i hela regionen genom att stödja politiska och ekonomiska reformer i de 16 partnerländerna. ENI har en total budget på cirka 15,4 miljarder EUR för perioden 2014–2020. Sedan juni 2017 ingår Vitryssland också i Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P).

Den svenska exporten till Vitryssland uppgår till runt 500 miljoner SEK årligen, medan importen ligger kring 400 miljoner SEK, med vissa fluktuationer under enskilda år. Den svenska exporten utgörs främst av verkstadsprodukter och produkter av kemiska och närstående industrier medan de vanligaste importvaror från Vitryssland är gödselmedel, möbler och sängtillbehör.

År 2000 öppnade Sverige ett honorärkonsulat i Minsk. Närvaron utvidgades 2003 med ett sektionskontor och uppgraderades 2008 till ambassad. I augusti 2012 försämrades relationerna med Vitryssland efter att Sveriges ambassadör inte fick sin ackreditering förlängd och tvingades lämna landet. I juli 2013 fick Sverige dock åter en diplomat ackrediterad i Minsk och sedan april 2015 en ambassadör. Den vitryska ambassadören återvände till Stockholm 2018. De svensk-vitryska diplomatiska relationerna blev därmed normaliserade. Tills vidare gäller dock fortsatt att ansökan om visering till Sverige ska lämnas in vid Estlands ambassad i Minsk.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Vitryssland

Prenumerera

Totalt 27 träffar.