Utrikesdepartementets övriga enheter och funktioner

Uppdaterad

Ekonomienheten (UD-EKO)

Enheten ansvarar för den ekonomiska redovisningen och betalningar inom utrikesförvaltningen, ekonomisystemet på utlandsmyndigheterna samt säkring av kompetens och utveckling på det ekonomiadministrativa området.

Enhetschef: Karin Gustavsson

Expeditionschefen (UD-EXPCH)

Expeditionschefen ansvarar för den administrativa ledningen av utrikesförvaltningen.

Expeditionschef: Håkan Åkesson

Fastighets- och logistikenheten (UD-FAST)

Fastighets- och logistikenheten ansvarar för fastighetsförsörjningen utomlands, planering och fördelning av UD:s lokalresurser, inköp och underhåll av kontorsutrustning och inredning samt kurirexpeditionen.

Enhetschef: Lars Schmidt 

Inspektörerna (UD-INSP)

Inspektörerna har till uppgift att granska verksamheten, organisationen, resursanvändningen och ledningen vid utlandsmyndigheterna samt Regeringskansliets styrning av utlandsmyndigheterna.

Chef: Ingemar Dolfe

Kansliet för stöd till mindre utlandsmyndigheter (UD-KSU)

KSU är kansli för de stockholmsbaserade sändebuden (ambassadörer i vissa länder där Sverige inte har någon egen ambassad). KSU
ansvarar även för administrativt stöd inom olika områden till ett antal mindre utlandsmyndigheter. Kansliet stödjer också berörda honorärkonsulat.

UD Legaliseringar, som utför legaliseringar åt allmänheten, tillhör KSU. Mer information om legaliseringar.

Enhetschef: Pernilla Josefsson Lazo 

Personalenheten (UD-P)

Enheten ansvarar för kompetensförsörjning, kompetensutveckling, rekrytering och bemanning, löne- och anställningsvillkor. Även rekrytering till internationella organisationer hör till enhetens ansvarsområde.

Enhetschef: Lena Nordström

Planeringsstaben (UD-PLAN)

Planeringsstaben ansvarar för verksamhetsplanering och budgetberedning, personella och finansiella resurser. Staben svarar vidare för budgetsamordningen av UD:s utgiftsområden, organisations- och verksamhetsutveckling och är kontaktpunkt för IT-frågor.

Enhetschef: Ylva Mannervik

Rättschefen (UD-RCH)

Rättschefen ansvarar bland annat för att UD:s ärenden handläggs rättsenligt och korrekt samt att förslag till lagar och andra författningar utarbetas inom departementets ansvarsområde. Rättschefen har ett särskilt ansvar för att följa folkrättsliga ärenden av vikt och företräder Sverige i mål inför internationella domstolar där Sverige är part, t.ex. Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna och de MR-kommittéer inom FN som tillåter individuella klagomål.

Rättschef: Carl Magnus Nesser

Rättssekretariatet (UD-RS)

Rättssekretariatet svarar för juridisk rådgivning till den politiska ledningen, departementets övriga enheter och utlandsmyndigheterna. Rättssekretariatet svarar också för utarbetande och granskning av författningsförslag samt för beredningen av vissa förvaltningsärenden, bland annat ärenden om utlämnande av allmän handling.

Enhetschefen är dataskyddsombud för utlandsmyndigheterna och biträds av rättssekretariatets jurister.

Enhetschef: Maria Jonsson 

Regeltillsynen (UD-RT)

Regeltillsynen utövar tillsyn över utrikesförvaltningens regelverk. Regeltillsynen tar också emot anmälningar om eventuella ekonomiska
oegentligheter inom utrikesförvaltningen samt klagomål från allmänheten mot tjänstemän inom utrikesförvaltningen.

Chef: Max Bjuhr

Säkerhetsenheten (UD-SÄK)

Säkerhetsenhetens huvudområden avser:

  • personskydd
  • intrångsskydd
  • säkerhetsprövning/infiltrationsskydd
  • informationssäkerhetsarbete

Enheten hanterar och svarar för frågor som rör säkerhetsarbetet vid utlandsmyndigheterna, inklusive stängning och evakuering av kansli samt vissa säkerhetsfrågor vid UD i Stockholm.

Enheten har funktionen som Nationell säkerhetsmyndighet (NSA) inom ramen för Sveriges internationella informationssäkerhetssamarbete.

Enhetschef: Mathias Otterstedt  

Utrikesråden

Utrikesråden ansvarar under den politiska ledningen för var sitt sakområde: politiska frågor, utrikeshandelsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete.

Utrikesrådet för politiska frågor (UD-UrP): Elinor Hammarskjöld
Utrikesrådet för internationellt utvecklingssamarbete (UD-UrIU): Johannes Oljelund
Utrikesrådet för utrikeshandelsfrågor (UD-UrH):
Per-Arne Hjelmborn