Utrikesdepartementets övriga enheter och funktioner

Ekonomienheten (UD-EKO)

Enheten ansvarar för den ekonomiska redovisningen och betalningar inom utrikesförvaltningen, ekonomisystemet på utlandsmyndigheterna samt säkring av kompetens och utveckling på det ekonomiadministrativa området.

Enhetschef: Karin Gustavsson

Expeditionschefen (UD-EXPCH)

Expeditionschefen ansvarar för den administrativa ledningen av utrikesförvaltningen.

Expeditionschef: Håkan Åkesson

Fastighets- och logistikenheten (UD-FAST)

Fastighets- och logistikenheten ansvarar för fastighetsförsörjningen utomlands, planering och fördelning av UD:s lokalresurser, inköp och underhåll av kontorsutrustning och inredning samt kurirexpeditionen.

Enhetschef: Björn Häggmark

Inspektörerna (UD-INSP)

Inspektörerna har till uppgift att granska verksamheten, organisationen, resursanvändningen och ledningen vid utlandsmyndigheterna samt Regeringskansliets styrning av utlandsmyndigheterna.

Chef: Ingemar Dolfe

Stockholmsbaserade sändebud med kansli (UD-KSS)

Sändebuden är Sveriges ambassadörer i länder där Sverige inte har någon fast diplomatisk representation. Ambassadörerna är placerade i Stockholm, men gör regelbundet resor till de länder där de är ackrediterade. De upprätthåller även täta kontakter med sina respektive länder på andra sätt.

Kansliet bistår med beredning av ärenden och handläggning av sakfrågor. Det ger också stöd till berörda honorärkonsulat.

UD Legaliseringar, som utför legaliseringar åt allmänheten, tillhör KSS. UD Legaliseringar har tre medarbetare. Mer information.

Kanslichef: Lena Wedén

Personalenheten (UD-P)

Enheten ansvarar för kompetensförsörjning, kompetensutveckling, rekrytering och bemanning, löne- och anställningsvillkor. Även rekrytering till internationella organisationer hör till enhetens ansvarsområde.

Enhetschef: Lena Nordström

Planeringsstaben (UD-PLAN)

Planeringsstaben ansvarar för verksamhetsplanering och budgetberedning, personella och finansiella resurser. Staben svarar vidare för budgetsamordningen av UD:s utgiftsområden, organisations- och verksamhetsutveckling och är kontaktpunkt för IT-frågor.

Enhetschef: Ylva Mannervik

Rättschefen (UD-RCH)

Rättschefen ansvarar bland annat för att UD:s ärenden handläggs rättsenligt och korrekt samt att förslag till lagar och andra författningar utarbetas inom departementets ansvarsområde. Rättschefen har ett särskilt ansvar för att följa folkrättsliga ärenden av vikt och företräder Sverige i mål inför internationella domstolar där Sverige är part, t.ex. Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna och de MR-kommittéer inom FN som tillåter individuella klagomål.

Rättschef: Elinor Hammarskjöld

Rättssekretariatet (UD-RS)

Rättssekretariatet ansvarar för utarbetande, rådgivning och granskning när det gäller förslag till lagar och andra författningar inom UD:s ansvarsområden samt för UD:s föreskrifter.

Sekretariatet ansvarar vidare för målen vid Europeiska unionens domstolar och EFTA-domstolen samt för överträdelseärenden (Europeiska kommissionens påståenden om fördragsbrott).

Rättssekretariatet har även hand om ärenden som överklagas till regeringen och Regeringskansliet. Sekretariatet ansvarar också för rådgivning i förvaltningsrättsliga och andra rättsliga frågor och verkar för att säkerställa lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet i utrikesförvaltningens verksamhet.

Även frågor om utlämnande av allmänna handlingar till enskilda samt ärenden om personuppgiftslagen och ligger inom sekretariatets ansvarsområde.

Slutligen är Rättssekretariatet kontaktpunkt för arkivfrågor.

Enhetschef: Lars Nilsson

Regeltillsynen (UD-RT)

Regeltillsynen utövar tillsyn över utrikesförvaltningens regelverk. Regeltillsynen tar också emot anmälningar om eventuella ekonomiska
oegentligheter inom utrikesförvaltningen samt klagomål från allmänheten mot tjänstemän inom utrikesförvaltningen.

Chef: Max Bjuhr

Säkerhetsenheten (UD-SÄK)

Säkerhetsenhetens huvudområden avser:

  • personskydd
  • intrångsskydd
  • säkerhetsprövning/infiltrationsskydd
  • informationssäkerhetsarbete

Enheten hanterar och svarar för frågor som rör säkerhetsarbetet vid utlandsmyndigheterna, inklusive stängning och evakuering av kansli samt vissa säkerhetsfrågor vid UD i Stockholm.

Enheten har funktionen som Nationell säkerhetsmyndighet (NSA) inom ramen för Sveriges internationella informationssäkerhetssamarbete.

Enhetschef: Mathias Otterstedt  

Utrikesråden

Utrikesråden ansvarar under den politiska ledningen för var sitt sakområde: politiska frågor, utrikeshandelsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete.

Utrikesrådet för politiska frågor (UD-UrP): Anna-Karin Eneström
Utrikesrådet för internationellt utvecklingssamarbete (UD-UrIU): Johannes Oljelund
Utrikesrådet för utrikeshandelsfrågor (UD-UrH): Teppo Tauriainen