Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Tal vid FN-förbundets seminarium inför FN-dagen

Publicerad Uppdaterad

FN-förbundets seminarium inför FN-dagen, Stockholms Konserthus 22 oktober 2014
Det talade ordet gäller.

Kära FN-vänner,

Det är kemilektion i Birmingham. En 17-årig flicka från Pakistan får veta att hon ska få Nobels fredspris. Samma dag håller hon ett tal på stadens bibliotek. Hon får stå på en låda för att kunna se publiken från det höga podiet. Men hon talar först efter skoldagens slut. Att vara närvarande på dagens alla lektioner är viktigare än allt annat.

Från bibliotekets talarstol dedicerar Malala priset till alla barn som inte kommer till tals. Hennes kamp mot våld och för flickors rätt till utbildning sprider hopp, kraft och värme.

Hon är talibanernas största hot. En flicka med en bok!

Malala delar priset med den indiske barnrättsaktivisten Satyarthi, som anses gå i Gandhis fotspår. På en direkt fråga medger den norska Nobelkommittén att valet av pristagare även är en markering mot extremism och våld i Mellanöstern. Det är ett våld som exemplifieras av extremistgruppen ISIL:s vedervärdiga förbrytelser.

* * *

FN-vänner,

I regeringsförklaringen betonade statsministern att vi vill se ett starkt och reformerat FN. De Förenta Nationernas plats i svensk utrikespolitik ska återupprättas och utvecklas. FN-systemets förmåga att hantera freds- och statsbyggande måste alltjämt stärkas. Som FN-vänner kommer vi också att ställa höga krav på att FN är effektivt, transparent och fungerar ändamålsenligt.

Om fred och säkerhet ska nå de mest utsatta måste FN:s fredsfrämjande insatser och FN:s utvecklingssamarbete gå hand i hand. Varaktig fred byggs underifrån. Den måste involvera alla.

Att främja och respektera folkrätten och de mänskliga rättigheterna är en central prioritering för den svenska samarbetsregeringen. Det är en av många delar av vårt FN-engagemang som ligger fast.

Inledningsvis vill jag framhålla att Sverige kandiderar till FN:s säkerhetsråd för perioden 2017-2018. Säkerhetsrådet är en unik plattform som ger möjlighet att föra ut svensk fredspolitik, påverka världspolitikens skeenden och få igenom vår agenda. De senaste två veckorna har vi växlat upp vår kandidatur, som har nordiskt stöd och som nu drivs av regeringen med full kraft.


* * *

I dag vill jag även ta tillfället i akt och utveckla agendan för vårt engagemang i FN. Det kan sammanfattas i fyra punkter.
- Fred.
- Jämlikhet.
- Jämställdhet.
- Hållbarhet.

Dessa tidlösa begrepp kommer att vägleda vårt arbete och jag vill berätta något om hur vi fyller dessa vackra ord med konkret handling.

Självklart hänger allt ihop – det vet vi. Ingen fred utan jämställdhet, ingen hållbarhet utan fred, och ingen jämställdhet utan jämlikhet. Vi delar vad som med Olof Palmes ord närmast kan beskrivas som en ödesgemenskap.

* * *

Freden först.

Låt mig starta här i vårt närområde. Rysslands annektering av Krim är ett tydligt brott mot folkrätten. Sverige har tillsammans med EU och det övriga internationella samfundet ett stort ansvar att motverka kränkningar av Ukrainas territoriella integritet, kränkningar av landets suveränitet och en destabilisering av landet.

Vi måste samtidigt stödja Ukrainas egna reformansträngningar. Med anledning av utvecklingen kommer Sveriges bidrag till insatser i Östeuropa att öka.

Sverige bidrar substantiellt till OSSE:s särskilda observatörsinsats, som bedriver oberoende observationer av situationen i Ukraina och verkar konfliktförebyggande. Sverige bidrar även till EU:s delegationskontor i Kiev.

Sverige tänker också ge ett omfattande personalbidrag till EU:s nyinrättade och rådgivande insats i Ukraina. Och naturligtvis: Vi kommer fortsatt stå upp för folkrätten, hävda Ukrainas rätt till självständighet, suveränitet och territoriell integritet.

* * *

Så vill jag gå vidare till dagens rubrik, situationen i Syrien och Irak samt hotet från ISIL.

Först måste det återigen slås fast att frågan handlar om mänskliga rättigheter och om solidaritet människor emellan. Regeringen har i kraftiga ordalag fördömt ISIL och dess hänsynslösa agerande. Rapporter visar på grova, systematiska och omfattande övergrepp av de mänskliga rättigheterna och överträdelser av internationell humanitär rätt.

Mord, tortyr och våldtäkter förekommer i stor skala. Dessa avskyvärda handlingar, riktade mot civilbefolkningen, kan utgöra brott mot mänskligheten. De skyldiga måste ställas till svars.

Vi måste nu klara av att göra två saker parallellt. Det handlar dels om att hantera den akuta krisen, dels att långsiktigt verka för en politisk lösning.

För att hantera den akuta krisen är Sveriges primära bidrag vårt humanitära stöd till de drabbade. Sedan 2011 har vi bidragit med mer än 1,3 miljarder kronor för att hjälpa människor på plats.

I dagarna kommer ytterligare ett svenskt bidrag om drygt 100 miljoner kronor, då vi öronmärker delar av vårt kärnstöd till World Food Program till förmån för Syrien. Vi har även tagit emot över 55 000 asylsökande från Syrien, vilket är flest i EU.

Den enda långsiktigt hållbara vägen framåt i Syrien är att få till stånd en politisk process och lösning. Sverige och EU har sedan konfliktens början 2011 arbetat i den här riktningen. Arbetet har skett i nära samarbete med FN:s tidigare Syriensändebud Lakhdar Brahimi. Det kommer att fortsätta under nya sändebudet Staffan de Mistura, som jag talade med helt nyligen.

Regimen har även fortsatt begå grova övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Över 200 000 människor, däribland 135 000 civila, har dödats.

FN:s säkerhetsråd och olika FN-organ har en viktig roll att spela. Sverige kommer självfallet agera i och genom FN för att bidra till politiska lösningar. Vi välkomnar att säkerhetsrådet har antagit tre resolutioner i kampen mot ISIL. Vi ser gärna ett fortsatt samlat agerande.

Men vi beklagar samtidigt att Ryssland blockerar säkerhetsrådet från att agera för att få slut på konflikten i Syrien. Detta är ännu en illustration av att säkerhetsrådet behöver reformeras, vilket Sverige vill bidra till.

* * *

De förslag och instrument som Svenska FN-förbundet nämner i en debattartikel i dag, till exempel FN-mekanismen ”samverkan för fred”, är intressanta. Det är viktigt att ha en öppenhet och inventera hela FN:s verktygslåda när situationen är akut.

Det är också viktigt att sätta ISIL-problematiken i dess kontext. Utan lösning på den större Syrienkonflikten kommer man inte framgångsrikt kunna bekämpa ISIL. Jag har noterat förslagen i artikeln och välkomnar debatten. Men för att komma vidare krävs ett brett stöd. Där är vi inte ännu.

* * *

Vi vet alla att konflikten mellan Israel och Palestina har stor påverkan på internationell fred och säkerhet. Konflikten kan endast lösas genom en tvåstatslösning, framförhandlad i enlighet med folkrättens principer. Den måste garantera så väl palestiniernas som israelernas legitima krav på nationellt självbestämmande och säkerhet.

En tvåstatslösning förutsätter ömsesidigt erkännande och en vilja till fredlig samexistens. Därför kommer Sverige att erkänna staten Palestina.

* * *

När vi talar om fred vill jag även lyfta behovet och vikten av FN-insatser. Genom bidraget till FN:s operation i Mali – MINUSMA – inleder Sverige nu sitt första substantiella bidrag till en fredsfrämjande operation i FN:s regi sedan insatsen i Liberia 2006.

Bidraget i Mali kommer att uppgå till ungefär 250 personer och beräknas vara fullt operativt under det första kvartalet 2015.

Sveriges engagemang för FN:s fredsfrämjande verksamhet är inte nytt. Mer än 80 000 svenskar har deltagit i FN:s fredsfrämjande operationer genom åren. Det är en stolt tradition som den nya svenska regeringen vill fortsätta.

Vårt engagemang för FN:s fredsfrämjande verksamhet är självklart inte bara militärt. Vi deltar med civil personal – poliser, rådgivare och kriminalvårdare – till en rad FN-insatser världen över, bland annat i Sydsudan, Afghanistan, Liberia, Demokratiska Republiken Kongo och i Mellanöstern. Det ska vi fortsätta med.

* * *

Så till jämlikheten.

I dagens värld är det ofta ekonomiska och sociala klyftor, snarare än de rent militära spänningarna, som orsakar väpnade konflikter.

Därför är arbetet mot fattigdomen i världen avgörande. Det svenska enprocentsmålet för det internationella utvecklingssamarbetet illustrerar på ett handfast sätt vår solidaritet med människor världen över som kämpar mot fattigdomen.

Sverige ska engagera sig i arbetet med FN:s nya utvecklingsmål, den så kallade post-2015-agendan. Tillsammans med biståndsministern kommer jag att återkomma om detta vid ett senare tillfälle. Men låt mig redan nu slå fast att en dimension av ojämlikheten är när människans arbete sker på oacceptabla villkor.

Ta textilfabriken i ett höghus i Bangladesh som saknade nödutgångar när branden bröt ut. Elden tvingade arbetare att möta döden genom att hoppa ut från fönstren, flera våningar upp.

Fattigdom ska bekämpas genom att främja såväl arbete som schyssta arbetsvillkor. Arbetstagarens rättigheter måste garanteras. Genom FN och de internationella finansiella institutionerna kan spelregler för arbete skapas och effektiv sysselsättningspolitik uppmuntras.

Fria fackföreningar och mänskliga rättigheter i arbetslivet är avgörande i kampen mot fattigdomen.

* * *

Jämställdhet är tredje punkten på vår FN-agenda.

Kvinnors roll ska prioriteras särskilt. I FN-arbetet ska Sverige uppfattas som en tydlig feministisk röst, och som en stark partner för jämställdhet. Vi ska vara ledande i kampen för kvinnors och flickors rättigheter.

Sverige ska ta ett helhetsgrepp om de globala jämställdhetsfrågorna. Från ekonomisk och politisk egenmakt till rätten att bestämma över sin egen kropp och sexualitet - via kvinnors roll i konflikter och för fredsbyggande - till bekämpandet av alla former av våld mot kvinnor och flickor.

Uppgiften kommer att vara svårt i det hårdnade internationella klimatet. Där knyts ofta oheliga allianser mellan konservativa krafter för att minimera kvinnors makt och inflytande. Men vi kommer inte att ge oss. Kvinnor har rätt till makt, liv och säkerhet.

Som FN-vänner vet ni kanske att jag omöjligen kan låta bli att nämna säkerhetsrådsresolutionerna 1325 och 1820. Skälet är enkelt. Kvinnors roll i fredsprocesser är avgörande för att nå fred. Det sexuella våldet i krig och konflikter måste belysas och bekämpas.

Jag vill bidra med den erfarenhet jag har fått av att arbeta med kvinnors roll i krig – och i byggandet av fred.

* * *

Den fjärde punkten på vår FN-agenda är hållbarhet.

I går kom jag hem från EU:s allmänna råd i Luxemburg där klimatfrågan diskuterades. Inför nästa års klimatmöte i Paris måste EU axla en global ledarroll. Här blir ödesgemenskapen tydlig. Sverige ska engagera sig med politisk vilja, kunskap och resurser – såväl i FN:s som i EU:s klimatarbete.

Men hållbarhet handlar såväl om klimathotet som om vår gemensamma säkerhet – och ytterst om planetens fortlevnad. Nedrustning och icke-spridningspolitiken kommer att vara en stor del av det svenska FN-engagemanget. Överutbudet och förekomsten av vapen i dagens värld är inte hållbar.

Redan förra veckan höjde vi den svenska profilen i nedrustningsfrågor. I generalförsamlingens första utskott aviserade regeringen att Sverige kommer att vara engagerat i det så kallade humanitära initiativet som pekar på kärnvapnens enorma humanitära konsekvenser. Mer än 150 länder står bakom initiativet och många är de som väntat på att Sverige ska ansluta sig. Det har nu äntligen skett.

Den illegala spridningen av små och lätta vapen är det största vardagshotet mot mänsklig säkerhet. FN:s nya vapenhandelsfördrag – ATT – kan bidra till en mer ansvarsfull handel med vapen. Jag välkomnar att frågan om könsbaserat våld inkluderats i ATT.

Sverige ska vara fortsatt aktivt i arbetet för nedrustning av B- och C-vapen. Användningen av kemiska vapen i Syrien är fruktansvärd, oacceptabelt – och förbjuden. Sverige ska fortsätta ansträngningarna mot dessa vapen.

Och jag vill slå fast: Sverige vill avskaffa alla kärnvapen, något som de 189 medlemmarna i icke-spridningsavtalet har ställt sig bakom.

Jag vill också inskärpa följande: Beslut om liv och död kan inte delegeras till maskiner. Vi har en skyldighet att bedöma lagligheten för nya vapen. Därför ser vi fram mot fortsatta diskussioner om autonoma vapensystem med utgångspunkt i 1980 års vapenkonvention.

* * *

FN-vänner,

Sveriges mångåriga och starka stöd till de Förenta Nationerna har gett oss respekt i världssamfundet. Den traditionen vill vi fortsätta. Därför har vi en tydlig FN-agenda. För fred, jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet.

FN:s särskilda ställning i Sverige – hos den svenska allmänheten, vid lärosäten, hos folkrörelser och i civila samhället – ska tillvaratas. Därför var det viktigt för mig att komma hit i dag. Jag ska försöka ta tillvara varje möjlighet som kan bidra till en ökad folklig förankring av utrikespolitiken.

* * *

I sitt tal i Birmingham berättar Malala att hennes tidigare dröm var att bli läkare. Men nu har hon bestämt sig för att bli politiker.

Jag ser fram emot att få sällskap av Malala – och av nya generationer av unga politiker – när vi tillsammans formar svaret på en av vår tids viktigaste frågor:
Hur FN, vår viktigaste globala aktör, ska användas för att hantera världsmedborgarnas ödesgemenskap.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.