Innehållet publicerades under perioden

-

Tal vid konferensen Vind 2014

Publicerad · Uppdaterad

Konferensen Vind 2014, Stockholm 22 oktober 2014
Det talade ordet gäller.

Bästa deltagare,
Stort tack för möjligheten att komma hit idag. Det känns väldigt roligt att få vara på plats här på Vind 2014.

Vår tids stora utmaning är klimatet. Om temperaturen tillåts fortsätta att stiga kommer det att leda till mycket allvarliga globala konsekvenser.

Sverige ska vara ett föregångsland. Vi ska minska utsläppen i den takt som behövs för en globalt hållbar utveckling.

Regeringen kommer att ta sig an detta genom kvantifierade klimat- och energipolitiska mål för utsläpp av växthusgaser, förnybar energi och energieffektivisering.

Vi ska sätta delmål för år 2030 och 2040, liksom sektorsvisa mål för bland annat trafik, boende och jordbruk.

Dessa mål, och konkreta styrmedel för att uppnå dessa, ska lägga en grund för långsiktigt stabila förutsättningar för en snabb väg ut ur ett fossilberoende samhälle och en utveckling mot ett hållbart energi- och transportsystem.

Det är också regeringens övertygelse att klimat-, miljö- och energiutmaningarna utgör en möjlighet för teknik-, varu- och tjänsteutveckling. Regeringen kommer att verka för utveckling av ny teknik som möter dessa utmaningar.

I Sverige har vi särskilt bra förutsättningar att bygga ut den förnybara energin genom vår goda tillgång till vatten, vind och skog.

Vattenfall ska vara ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi.

Den förnybara elproduktionen bör byggas ut ytterligare. Målet ska vara minst 30 TWh ny el från förnybara källor år 2020 och ett mål till år 2030 ska tas fram. Det teknikneutrala certifikatsystemet för förnybar elproduktion ska användas för att åstadkomma detta.

Solceller är en förnybar energiteknik som är gynnsam i ett klimatperspektiv, men som ännu inte är fullt ut kommersiellt konkurrenskraftig. Det är angeläget att utvecklingen av solkraft fortsätter att stimuleras och vi kommer därför att föreslå insatser för detta.

Under 2013 installerade 258 nya vindkraftverk. Den utveckling som vi just nu ser inom vindkraften är på många sätt en succé. Bara sedan 2008 har elen från vindkraftverk ökat med nära 600 procent. Detta innebär att vindkraften har gått från att vara en marginell energikälla till att vara lika stor som el från biobränslen.

Vindkraften kommer att spela en viktig roll för att regeringens ambitioner när det gäller utvecklingen av den förnybara elproduktionen ska kunna uppnås. Det är därför viktigt att hitta lösningar för att minimera eventuella konflikter mellan vindkraft och andra betydelsefulla intressen.

Sverige har särskilt bra förutsättningar för utveckling av havsbaserad vindkraft tack vare mindre turbulens och grundare vatten än i Nordsjön. Regeringen avser att utreda hur stödet för havsbaserad vindkraft kan stärkas.

Utvecklingen av det svenska näringslivet och sysselsättningen i Sverige är helt beroende av att det finns en god och tillförlitlig tillgång till el till konkurrenskraftiga priser.

Företagen inom energisektorn behöver långsiktiga spelregler och stabila villkor för sin verksamhet. Stabila spelregler skapar förutsägbarhet för svenska företag och svenska konsumenter, vilket i sin tur ger en vilja till investeringar.

För att åstadkomma denna långsiktighet och stabilitet kommer Regeringen att tillsätta en energikommission för blocköverskridande samtal.

Vår ingång i dessa samtal är att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering.

Vi tänker vara en samarbetsregering för hela Sverige. Vi kommer att söka breda uppgörelser för att säkra en god utveckling för vårt land.

Stort tack för möjligheten att komma hit och tala idag. Jag hoppas på en god dialog och ett gott samarbete framöver. Hoppas att ni får en givande konferens.