Innehållet publicerades under perioden

-

Tal av Energiminister Ibrahim Baylan vid konferensen "Power Circle Summit"

Publicerad · Uppdaterad

Konferensen Power Circle Summit 6 november 2014
Ny inriktning för energipolitiken

Bästa deltagare

Jag kommer precis från ett mycket intressant besök på Chalmers tekniska högskola där jag träffat forskare för att samtala om möjligheter och utmaningar inom energisektorn.

Det känns väldigt roligt att avrunda min dag i Göteborg med att möta er som verkar inom elkraftbranschen.

Den här regeringen väljer att kalla sig samarbetsregeringen. Vi gör det för att vi tycker att det är dags att bryta upp den blockpolitik som de senaste åren har hindrat breda politiska uppgörelser i Sverige. Vi behöver sådana uppgörelser. För att skapa förutsättningar för investerare och företag. Och för att föra det här landet framåt.

Som energiminister i samarbetsregeringen tror jag också på samverkan mellan akademien, näringslivet, civilsamhället och politiken. Visst är jag här för att berätta om den nya energipolitiken. Men jag är också här för att lyssna på vad ni har att säga. Sveriges styrka och konkurrenskraft har byggt genom samförstånd en aktiv dialog mellan näringslivet, forskningen, fackföreningsrörelsen och politiken. Jag tänker verka i den traditionen.

Så stort tack för möjligheten att komma hit idag till Power Circle Summit för att berätta om min och samarbetsregeringens inriktning för en ny och framtidsinriktad energipolitik.

Sverige ska vara ett föregångsland i klimatomställningen. Vi ska visa vad som är möjligt och arbeta för att det möjliga också blir verklighet globalt.

Energipolitiken är en fundamental del av byggandet av ett hållbart samhälle. Därför ska Sverige på sikt ha ett system som baseras på 100 procent förnybar energi.

Omställningen av energisystemet handlar inte bara om klimatfrågan och försörjningstrygghet på energi. Genom att ta täten i detta arbete kan vi även skapa nya jobb och stärka vårt näringsliv. Så bygger vi Sverige starkt för framtiden.

Sverige har särskilt bra förutsättningar att bygga ut den förnybara energin genom vår goda tillgång till vatten, vind och skog.

Samarbetsregeringen kommer att ta sig an detta genom kvantifierade klimat- och energipolitiska mål för utsläpp av växthusgaser, förnybar energi och energieffektivisering.

Vi ska sätta delmål för åren 2030 och 2040 och sektorsvisa mål för bland annat trafik och boende. Steg för steg genom mål och konkreta styrmedel ska vi lägga en grund för långsiktigt stabila förutsättningar för en väg ut ur ett fossilberoende samhälle och en utveckling till ett hållbart energi- och transportsystem.

Samarbetsregeringen kommer att bjuda in till blocköverskridande samtal i en energikommission i syfte att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse.

En viktig del av mitt arbete just nu är att förbereda energikommissionens arbete så att detta kan påbörjas så fort som möjligt. Jag kommer under hösten innan kommissionen är tillsatt att lyssna in näringslivets, branschens, forskarvärldens och intresseorganisationernas förväntningar och förhoppningar på arbetet.

De signaler jag får hittills är att behovet av en Energikommission är stort. Jag får frågor som: ”Hur säkerställer vi att vi har ett energisystem där det finns el och värme även kalla vinterdagar när det inte blåser?” eller ”kommer elnäten att klara mer vindkraft samtidigt som befintlig kärnkraft fasas ut?”. Vi har inte alla svar idag, men jag är övertygad om att Energikommissionen kommer att bli ett viktigt verktyg för att vi ska kunna närma oss den här typen av frågor.

Samarbetsregeringen ingång i detta arbete är att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering och att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi. Det är vår ingång. Men jag vill inte på förhand tala om vad kommissionen ska komma fram till.

Vi söker en öppen, konstruktiv dialog kring hur energisystemet ska utvecklas framöver. Min förhoppning är att denna dialog kommer att leda till slutsatser som många kan ställa sig bakom. Och som kan leda till långsiktiga breda politiska uppgörelser kring energipolitiken.

Det skulle energibranschen och industrin tjäna på. Och det skulle Sverige tjäna på. Vi är en samarbetsregering för hela Sverige som vill samla och modernisera hela landet.

Det är också samarbetsregeringens övertygelse att klimat-, miljö- och energiutmaningarna utgör en möjlighet för teknik-, varu- och tjänsteutveckling. Regeringen kommer att verka för utveckling av ny teknik som möter dessa utmaningar.

Fortsatta sammanhållna insatser för forskning, innovation, kommersialisering och demonstration på energiområdet är viktiga för att främja uppkomsten av nya lösningar som möter dagens utmaningar.

På energiområdet kommer vissa riktade insatser göras mot tekniker som har potential och som behöver visst stöd för att ta sig över tröskeln till kommersialisering.

Solceller är en förnybar energiteknik som är gynnsam i ett klimatperspektiv, men som ännu inte är fullt ut kommersiellt konkurrenskraftig. Vi kommer därför att investera 100 miljoner kronor per år fram 2018 för att fortsätta introduktionen av solkraft och för att ge elkunderna möjligheter att ta en aktivare roll som både användare och producenter.

Vi föreslår även en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Genom detta vill vi underlätta för privatpersoner och företag att investera i framställning av el från förnybara energikällor för egen förbrukning.

Vindkraften har gått från att vara en marginell energikälla till att vara lika stor som el från biobränslen.

Men Sverige har också väldigt bra förutsättningar för utveckling av havsbaserad vindkraft, som ännu inte är lika utvecklad som den landbaserade. Vi avser att utreda hur stödet för havsbaserad vindkraft kan stärkas.

Jag tror att det är tydligt för alla här inne att energisystemet håller på att förändras. Vi rör oss ifrån ett energissystem som nästan helt byggt på stora centrala produktionskällor som matar ut kraft till användarna. Vi är på väg mot ett energisystem med betydligt mer småskalig produktion, med stora delar väderberoende produktion och med aktivare kunder. Ett energisystem med alltfler solcellsanläggningar, elbilar, laddstolpar och smartare uppvärmning i hemmet.

Elnäten har en central roll i den här omställningen. Vi behöver därför fortsätta att öka och sprida kunskapen om hur våra elnät kan utvecklas och förnyas på ett smart vis. Smartare nät, smart styrning av småskalig produktion och smart användning är viktiga delar i att få helheten att fungera.

Utbildning, kunskapsöverföring och erfarenhetsdelning kring smarta elnät är därför viktigt. Och jag välkomnar fler insatser, likt de som Power Circle genomför, som förmedlar hur ett vanligt hushåll kan bidra till smart användande av elnäten.

Stort tack för möjligheten att berätta om min och samarbetsregeringens inriktning för en ny och framtidsinriktad energipolitik. Jag hoppas på en god dialog och ett gott samarbete framöver. För jag är övertygad om att genom samverkan mellan akademien, näringslivet, civilsamhället och politiken kan vi bygga ett hållbart samhälle och samtidigt skapa fler jobb.