Innehållet publicerades under perioden

-

Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-

Tal på E-legitimationsnämndens årliga konferens om Svensk e-legitimation, E-legitimationsdagen

E-legitimationsdagen 4 februari 2015
Kära konferensdeltagare,

Jag vill tacka för möjligheten att få komma hit idag och berätta om regeringens ambitioner och planer när det gäller e-förvaltning och e-legitimationer. Som it-minister vill jag ta vara på tillfällena att träffa er som - på olika sätt och i olika roller - deltar i det viktiga arbetet med att utveckla digitala tjänster som gör förvaltningen enklare, öppnare och effektivare.

Det kändes extra kul när jag tittade på deltagarlistan och noterade att det är så många från marknadens aktörer som deltar här idag. Ni är viktiga för det samarbete som vi har på många områden när det gäller digitaliseringen av offentlig service. Men självklart är jag också glad över att se en så stor uppslutning från den offentliga sektorn.

Många av er som kommit hit idag gör det för att få mer information, nätverka och därefter ta med nya kunskaper hem till kollegorna. Informationen, nätverken och kunskaperna är helt centrala för det viktiga arbete vi är mitt uppe i, så att omställningen till Svensk e-legitimation går så smidigt som möjligt och utan att det påverkar servicen som levereras av det offentliga till medborgare och företag via de digitala tjänsterna.

Vi i regeringen har annonserat att vi förstärker styrning och samordning av övergripande it-användning i statsförvaltningen. Det handlar om en fyraårig satsning på e-förvaltning under 2015-2018 där 80 miljoner kronor avsätts per år. Samtidigt sätts en ny organisation för styrning och samordning på plats. Vi kan nu sätta genomförandekraft bakom regeringens e-förvaltningsmål, det vill säga: att myndighetsväsendet ska bli enklare och öppnare med högre effektivitet och kvalitet.

Det första vi vill uppnå är att medborgarna snabbare ska få en bättre service till en lägre kostnad. Vi upplever att utvecklingen mot medborgarcentrerade e-tjänster går för långsamt och att det behövs fler och mer fokuserade satsningar. Genom att genomföra riktade insatser kommer vi nu se en snabbare utveckling av nya e-tjänster som skapar nytta för medborgare och företagare. Vi tänker därför fokusera på följande områden:

  • digitala lösningar för ökat bostadsbyggande
  • bättre utnyttjande av miljöinformation
  • förenklat företagande

Och då ska vi hitta svaren på vilka lösningar som människor vill ha för att det ska upplevas som enklare att bygga hus, för att människor och organisationerna verkligen ska få en överblick av tillståndet i miljön och för att det ska upplevas som enkelt att starta och driva företag.

Inom de här områdena kommer vi att ge finansierade uppdrag till ett antal myndigheter att utveckla livshändelsebaserade tjänster - i samverkan med relevanta kommuner, företag och organisationer. På så vis får vi tjänster som utgår från medborgarnas behov, istället för myndigheternas.

Senare kommer vi att identifiera fler områden där vi behöver fokusera och driva på utvecklingen. Vi kommer också att dra igång ett närmare samarbete med kommun-Sverige, it-industrin, näringsliv och civilsamhälle för att se hur vi kan hitta samverkansformer med målet att snabba på utvecklingen.

Vårt andra område är en tydligare styrning vid införande av förvaltningsgemensamma lösningar. Vi har därför satt upp två införandemål:

  • E-legitimationer ska vara på plats 2016
  • Mina meddelanden ska vara på plats 2017

För att myndigheterna ska kunna bygga e-tjänster som utgår från medborgarnas eller företagens behov snarare än myndigheternas egna behov behövs lösningar som är gemensamma för alla myndigheter och som omvänt ger medborgarna ett sammanhållet digitalt möte med myndighetsväsendet.

E-legitimationer är avgörande för att medborgare på ett säkert sätt ska kunna identifiera sig i myndigheternas e-tjänster och möjliggör för offentlig sektor att skapa mer avancerade tjänster som underlättar och stödjer medborgaren i kontakten med myndigheterna. Det är en fråga om effektivitet, men också om integritet och trygghet på nätet.

E-legitimationsnämnden har regeringens uppdrag att stödja och samordna offentlig sektors behov av säkra metoder för elektronisk identifiering och signering. Nämnden har, under ledning av ordförande Stig Jönsson och kanslichef Eva Ekenberg, sedan 2011 bland annat arbetat med att utveckla regelverk och centrala tjänster för den nya infrastrukturen. Nu ser vi resultatet av detta ihärdiga arbete och några av er som sitter här idag har redan tecknat anslutningsavtal.

Men det är fortfarande många som inte skrivit på ett avtal med E-legitimationsnämnden. Anslutningstakten är för låg och vi ser nu över behovet av en tydligare styrning från regeringen när det gäller myndigheternas anslutning. Vi kommer också att starta ett arbete för att följa upp och utvärdera myndigheternas införande. Utan en fungerande Svensk e-legitimation kommer det att bli mycket svårt att nå målet om en enklare vardag för medborgare och företag, och myndigheternas anslutning är en prioriterad fråga för mig och mina medarbetare.

På EU-nivå finns den nya EU-förordningen eIDAS som kommer att påverka området. Förordningen ställer krav på att medlemsländerna ömsesidigt ska erkänna e-legitimationer som anmälts till EU-kommissionen. Jag har förstått att EU-kommissionen deltar på konferensen idag för att informera mer om aktuella EU-frågor.

När det gäller genomförandet av eIDAS så tycker regeringen att det är angeläget att varje medlemsland bidrar till att underlätta gränsöverskridande e-legitimationer och att utländska personer på ett tillförlitligt sätt ska kunna använda sitt lands e-legitimation i svenska e-tjänster.

För att ta arbetet med e-legitimationer vidare och genomföra eIDAS startar vi upp ett målbildsarbete om Svensk e-legitimation. Det här arbetet ska ta fram en målbild för vart vi vill nå med Svensk e-legitimation sett ur många olika perspektiv, där det viktigaste perspektivet är den gränsöverskridande funktionaliteten som vi nu ska erbjuda medborgare i vårt land och i andra EU-länder. E-legitimationen ska användas för elektronisk identifiering såväl i offentlig som privat sektor, av privatpersoner och företag, i tjänsten och så vidare. Hur det här ska se ut i framtiden och vägen dit ska vi nu ta fram inom arbetet med målbilden och en tillhörande handlingsplan.

Vi har också Mina meddelanden, Mina ärenden och e-arkiv som alla utgör eller kommer att utgöra gemensamma lager i vårt framtida digitala myndighetsväsende. Anslutning av myndigheter och utfärdare är en oerhört viktig framgångsfaktor för att myndigheterna även i fortsättningen ska kunna leverera enkla, trygga och säkra tjänster till medborgarna. Vi ser dock att anslutningstakten inte är tillräcklig och regeringen kommer därför att se över hur myndigheterna kan ges i uppdrag att ansluta sig. Dessutom kommer regeringen att följa upp och utvärdera myndigheternas införande av Svensk e-legitimation.

Det tredje området för vår satsning på e-förvaltning är att säkerställa en god och hållbar förvaltning av de gemensamma lösningar som vi utvecklar. E-legitimationerna har fått sin myndighet: E-legitimationsnämnden, men det är ännu inte klart vilket upplägg som ska gälla för de andra tjänsterna: Mina meddelanden och de kommande e-arkiv och mina ärenden. Här ska vi nu inleda en dialog med myndigheterna om hur vi gör detta på bästa sätt. Det är en fråga om långsiktigt förvaltningsansvar, god styrning och affärsmodeller.

Det fjärde området är en bättre uppföljning och styrning av myndigheternas it-verksamhet. Här har vi redan gett ESV i uppdrag att utveckla och förvalta mätning och rapportering av de statliga myndigheternas it-användning. Detta kan bl.a. omfatta hur statliga myndigheter ska mäta och rapportera effektiviteten i användningen av it, it-kostnader, strategiska it-projekt och projekt med hög risk.

För att kunna genomföra allt detta krävs att vi utvecklar den nuvarande organisationen så att den drivkraft som E-delegationen under sina fem år drivit upp nu kan kompletteras med nödvändig styrkraft från regeringens sida. Vi behöver undanröja juridiska hinder för de lösningar som myndigheterna föreslår, skapa en bättre samordning av de olika utvecklingsinitiativen som regeringen driver och en bättre styrning av de förvaltningsgemensamma tjänsterna.

Vi har därför inrättat en helt ny enhet på Näringsdepartementet, enheten för e-förvaltning, som kommer att ha beredningsansvaret för dessa frågor. Vi räknar med att ungefär tio personer kommer att arbeta med detta på full tid. De kommer att ansvara för att nödvändig reglering, finansiering och andra förutsättningar kan utvecklas på ett snabbare sätt. Genom att samordna vår styrning med regleringsbrev, snabbt utveckla rättsliga regelverk och bistå med finansiering där det behövs kan vi i regeringen löpande skapa de förutsättningar som myndigheterna behöver för att utvecklingen ska gå snabbare framåt.

E-delegationen har spelat en betydelsefull roll för utvecklingen av svensk e-förvaltning och kommer att ha en viktig roll i överföringen till den nya organisationen. Myndigheternas engagemang och drivkraft är central och avgörande för utvecklingen av svensk e-förvaltning. Det är därför viktigt att den kultur – baserad på samarbete och samverkan – som vuxit fram i E-delegationen tas till vara och drivs vidare.

Ett sätt för att ta denna samverkanskultur vidare är genom ett strategiskt e-förvaltningsråd. Rådet bör ses som en naturlig efterföljare till E-delegationen. Målet är en bättre samordning av myndigheternas verksamhetsplanering och regeringens budgetprocess vad gäller e-förvaltningsfrågor. I rådet vill vi samla de goda och drivande krafterna, de bör bestå av utvecklingsmyndigheterna plus ytterligare ett antal myndigheter som vill vara med och driva på i det här viktiga arbetet. Rådet ska skapa förutsättningar för en god samverkan mellan regeringskansliet och myndigheterna i byggandet av morgondagens myndighetsväsende.

Vi bereder också frågan om hur ESV kan bistå regeringen och myndigheterna i genomförandet av denna satsning. I flera avseenden ska ESV ses som den naturliga efterföljaren till E-delegationens sekretariatsfunktion. Genom att ge ESV i uppdrag att vidareutveckla de förmågor som behöver finnas i en digital förvaltning ger vi arbetet en långsiktighet som en kommitté aldrig kan ge. Vi kommer alla att behöva hjälpa till med att få övergången att gå så smidigt som möjligt.

Samtidigt är det viktigt att betydligt fler myndigheter blir engagerade och involverade i detta arbete framöver. Vi tittar nu på frågan hur vi kan nå ut till alla myndigheter genom någon form av årlig konferens eller e-dag.

Min förhoppning är att regeringen nu genom denna fleråriga satsning verkligen kan få fart på utvecklingen av ett myndighetväsende som utvecklas med medborgaren i centrum.

Kära konferensdeltagare,

Jag inledde med att säga att jag vill ta tillvara på tillfällena att träffa er som arbetar med att utveckla digitala tjänster som gör förvaltningen enklare öppnare och effektivare. Detta är regeringens mål för e-förvaltningen och det är tillsammans som vi kan lyckas nå dessa. Svensk e-legitimation är en prioriterad fråga för mig som it-minister och för regeringen.

Jag vill nu tacka för er uppmärksamhet och för att jag fick komma hit och berätta om regeringens arbete på det här viktiga området. Nu ser jag fram emot att få lyssna på fortsättningen av det här passet i form av den paneldebatt som det riggats för här.