Tal vid konferens arrangerad av 2014 års demokratiutredning och Region Skåne

3 juni 2015, Rådhus Skåne, Kristianstad
Det talade ordet gäller.

Jag läste nyss om hur gräsrotsrörelsen Ready för Hillary engagerade två miljoner volontärer under två års tid före det att hon officiellt tillkännagav sin presidentkandidatur.

Oavsett partipolitik och politisk färg, är jag djupt imponerad av detta nätverks mobilisering av passionerade, entusiastiska Clintonsupportar. ”Folk i kampanjen har en känsla av att vara delaktiga i något större än de själva” – uttryckte kampanjledaren det. 

Min utgångspunkt och starka övertygelse är att samhället byggs av många människors engagemang. Inte minst vi, i Sverige, har när det kommer till medborgligt engagemang en enorm potential. Hälften av Sveriges befolkning arbetar ideellt, i snitt 15 timmar per månad. Det är en enorm resurs!

För regeringen finns det inget viktigare än att Sverige håller ihop. Sverige ska kännetecknas av människors lika värde och en tro på att framtiden går att förändra. Det är här och det är därför demokratipolitiken är så viktig.

Vi som är här idag har tillsammans möjlighet att lära av varandra för ett nödvändigt, starkt, engagerat och levande demokratiarbete. Vi kan skapa en mer livskraftig demokrati. Vi har ett gemensamt ansvar att både stärka och värna den, så att alla människor känner delaktighet i demokratin på jämlika villkor och använder sin möjlighet att påverka samhället och sin omgivning.

Jag vill nu ta tillfället i akt och säga något om vad regeringen gör för att stärka demokratin framförallt mellan valen och nämna vårt arbete för att värna den.

De allmänna valen är ryggraden i den representativa demokratin. Det är mycket positivt att valdeltagandet har gått uppåt. Men även om valdeltagandet ökade i 2014 års val så fanns det samtidigt stora skillnader mellan olika grupper. Skillnader som i vissa avseenden de facto har ökat. Utrikes födda, lågutbildade, unga, de med lägre inkomster och de som är arbetslösa röstade i lägre utsträckning.

Det fanns också stora skillnader i valdeltagande mellan olika kommuner och valdistrikt. I det valdistrikt som hade lägst valdeltagande i riksdagsvalet 2014 röstade endast 48 procent, medan 95 procent av de röstberättigade röstade i det valdistrikt som hade högst deltagande.

Inte oväntat är valdeltagandet lägst i socioekonomiskt svaga områden och högst i socioekonomiskt starka områden.

Det här innebär att vi måste intensifiera vårt arbete för ett högt och mer jämlikt valdeltagande. När jag fick dessa siffror från SCB för en vecka sedan kunde jag direkt konstatera att vi inte kan vänta med insatser till våren 2018. Ett högt och mer jämlikt valdeltagande också handlar om insatser för inflytande och delaktighet redan nu.

En levande och uthållig demokrati är inte tyst och nöjd. Demokratins bränsle och livsluft är det ständigt pågående samtalet. Det sker i kulturen, genom konsten, men också i samtal mellan människor. Demokrati praktiseras när den lokala lekparken ska utformas, när vi diskuterar och praktiserar hur vi ska bemöta varandra fördomsfritt eller hur en tvättstuga ska skötas. Det kan också handla om skattepolitik, sociala skyddsnät och den globala världsordningen. Och inte minst kan det handla om initiativ till engagemang i organisationer av olika slag.

Samtal räcker inte. Det måste också mellan valen finnas sätt för medborgarna att komma i kontakt med och föra dialog med beslutsfattare. Många kommuner, landsting och regioner gör ett fantastiskt arbete med att utveckla olika former av medborgardialog. Arbetet med att sänka trösklarna för delaktighet ser jag som oerhört viktigt för demokratin. Jag är mycket angelägen om att vi alla intensifierar arbetet med att utveckla, utvidga och fördjupa dialogen med medborgarna.

Att som medborgare kunna välja när och hur vi vill engagera oss i demokratin är en möjlighet som inte finns i alla världens länder. Denna möjlighet är inte jämt fördelad i Sverige. Många saknar kunskap om hur demokratin fungerar och hur man gör sin röst hörd. Många saknar politiskt självförtroende. Många saknar tilltro till att beslutsfattare är intresserade av att lyssna.

Under mandatperioden kommer vi särskilt satsa på att stärka medborgare som idag står långt från delaktighet i demokratin. Det handlar om att arbeta långsiktigt för att stärka människor att ta egna initiativ. Målet är att alla människor ska ha tillräcklig kunskap, tillräckliga färdigheter och tilltro till sin egen förmåga att göra skillnad – och att alla faktiskt ska ha möjlighet att kunna göra skillnad.

En av de allra viktigaste resurserna för att göra sin röst hörd i demokratin är att sluta sig samman med andra, i det stora och breda civilsamhälle som finns i Sverige. Genom att ingå i en grupp eller en förening blir vår röst starkare i samhällsdebatten. Utan det civila samhällets organisationer stannar Sverige. I civilsamhället har jag lärt mig allt jag kan.

Vårt civilsamhälle ska vara självständigt och starkt. En viktig prioritering under mandatperioden är att stärka civilsamhällets förutsättningar att engagera medborgare som idag står utanför demokratin. Vi människor är olika, och därför ska det också finnas något för alla i civilsamhället, oavsett om det är en folkrörelse, en förening eller ett lösare nätverk vi vill engagera oss i.

Dessvärre räcker det inte med en politik som stärker demokratin, vi måste också värna den. Vi måste värna det demokratiska samtalet, vi måste värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Jag är oroad över händelser i omvärlden, i Mellanöstern och Afrika, men också i Europa. Vi riskerar en utveckling där individ ställs mot individ och grupp mot grupp. Jag ser med oro på hur dessa konflikter sår split i vårt samhälle. Det är så mycket lättare att slå sönder ett samhälle och förtroendet mellan människor och än att bygga upp tillit och ett samhälle där människor kan känna trygghet i sina dagliga liv.

Med utvecklingen ser vi tyvärr en ökad polarisering och ett större avstånd mellan människor, ibland kantat av hat. Jag tänker på hot och skadegörelse mot moskéer och synagogor i Sverige. Jag tänker på antisemitism, islamofobi och andra typer av rasism och intolerans. Jag tänker också på näthatet som i dag drabbar alltför många debattörer och opinionsbildare.

Ambitionen är därför att värna demokratin genom att arbeta på bred front med en demokratipolitisk utgångspunkt och mot rasism och intolerans.

Vi kommer att arbeta fram en handlingsplan som syftar till att värna det demokratiska samtalet. Både förtroendevalda, journalister och andra opinionsbildare ska känna sig trygga i vår demokrati. En förtroendevald eller journalist som väljer att inte fatta ett beslut, att inte engagera sig i en fråga eller att inte skriva en artikel pga. rädsla för hot och våld är det största hotet mot vår demokrati.

Kunskap om hur man kan arbeta för att förebygga våldsbejakande extremism bör idag finnas i varje kommun. Det finns inget som tyder på att rekryteringen till IS har mattats av. Inte heller högerextrema gruppers verksamhet har avtagit. Det är därför mycket angeläget att utveckla det förebyggande arbetet mot extremism och att göra insatser som utrustar ungdomar för att leva och verka i ett demokratiskt samhälle.

I arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism är regeringens viktigaste åtgärd den nationella samordnaren, Mona Sahlin. Hon ska stärka samverkan i arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism på framför allt lokal nivå men också nationellt, genomföra riktade utbildningsinsatser, utveckla arbetet med anhörigstöd och avhopp och stötta de aktörer som identifierar problem lokalt.

Att värna demokratin genom att minska polariseringen, öka den demokratiska medvetenheten, förebygga våldsbejakande extremism och att säkerställa att de mänskliga rättigheterna respekteras och följs är något vi alla måste arbeta för, både i det lilla i vardagen och i de stora sammanhangen.

Sammanfattningsvis är min ambition att under mandatperioden vidta en rad åtgärder för att stärka och värna demokratin samt respekten för de mänskliga rättigheterna. Och jag ser fram mot ett nära samarbeta med er alla här idag. Det är tillsammans vi har möjligheter att skapa en ännu mer livskraftig demokrati.

Tack!