Innehållet publicerades under perioden

-

Kristina Persson har entledigats, minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

-

Tal av Kristina Persson vid Stora sociala företagsdagen, Svenska mässan

Publicerad

Göteborg den 31 augusti 2015.

Det talade ordet gäller.

Tack för inbjudan, roligt att vara här och träffa så många aktörer inom den sociala ekonomin! Jag skulle gärna ha lyssnat mer på alla goda exempel som är företrädda i salen, för att få inspiration eller rätt och slätt bli glad! Ni betyder mycket för demokratin och ekonomin i det svenska samhället.

Jag tänker inte bara på er som är sociala entreprenörer eller er som lägger ner mycket ideell tid på era engagemang utan på alla kloka och nydanande ledare inom kommuner och privat näringsliv som samarbetar för att möta väsentliga samhällsbehov.

Begreppet och företeelsen social ekonomi har länge legat mig varmt om hjärtat, sedan mitten av 80-talet - långt innan det blev ett etablerat begrepp i europeisk eller svensk politik.

Behovet av samverkan i kooperativa former för att möta gemensamma behov, skapa arbetsintegrerande företag m.m. har bara växt sedan dess och växer fortfarande. Dessutom ligger socialt ansvarstagande alltmer i tiden för det privata näringslivet. Sektorn har glädjande nog också växt, inte minst tack vare den kommunala närings- och välfärdspolitiken. Den lokala nivån är ofta snabbare på att fånga upp behov och möjligheter än den centrala. Inte minst här i Göteborg och Västra Götalandsregionen verkar ni ligga långt framme, jag utgår från att det beror på ett antal framsynta kommunpolitiker.

Det är ju detta som behövs - förvaltare och bevarare har vi tillräckligt många av inom offentlig sektor. De behövs också, men för att förnyelse ska ske - vilket är helt nödvändigt i en komplex och snabbföränderlig värld - behövs social innovationsförmåga. På alla nivåer i samhället. De tekniska innovationerna söker sig ofta fram till förverkligande därför att där finns så starka ekonomiska incitament: Man kan bli väldigt rik på att ligga tidigt framme med nya smarta produkter som kan säljas på en marknad och det finns ofta företag med god tillgång till riskkapital som vill vara med och dela på vinsterna.

Annat är det med det socialt motiverade företagandet. Här är det samhället som blir vinnare i form av lägre utgifter och högre skatteinkomster. Det är vi alla som blir vinnare av den sociala ekonomin, förutom de individer som genom samarbete löser sina servicebehov eller får en meningsfull uppgift i samhället.

För att klara de stora framtidsutmaningar som regeringen och Sverige står inför är det framförallt tre saker som behövs. Jag tänker för det första på ett starkt samarbete - med kommunerna, näringslivet och det civila samhället, för det andra på att vi behöver skapa möjligheter för att dessa aktörer ska kunna hjälpa till i det som är samhällets viktigaste uppgift framöver, nämligen att skapa det hållbara samhället och för det tredje på att vi behöver mobilisera denna samverkan på tvärs mellan sektorer och olika intressen.

Jag insåg när jag skulle förbereda mig för den här dagen att detta är ju precis vad social ekonomi handlar om: Att mobilisera och skapa möjligheter genom samarbete. Beroende på vem man är och var man befinner sig i det svenska samhället kommer begreppen i olika ordning. Men de hänger ihop.

Hållbar utveckling är mitt uppdrag i regeringen. Eller som det också står i beskrivningen av min ministerpost, att verka för långsiktiga och tvärsektoriella lösningar som i tid hanterar väsentliga samhällsproblem. Problem som är ekologiska, där klimatfrågan intar en framskjuten roll, sociala där arbetslösheten och fördelningen av inkomster och välfärden är centrala och ekonomiska därför att utan ekonomi är det svårt att klara de första två.

Ekonomin är också medlet för att vi ska uppnå de sociala målen och (vilket är viktigt) allt måste ske inom ramen för planetens ekologiska gränser. Allt hänger samman. När vi klarar de sociala och ekologiska målen skapar vi också en god och stabil ekonomi.

Så är det - men så här har man inte alltid tänkt och agerat och mycket återstår fortfarande att göra innan vi verkligen lever upp till detta. Innan det praktiseras - tillämpas. Komplikationerna är många och man vänder inte en jättelik Atlantångare i en handvändning. Men det viktiga är att det är fullt möjligt, vi har alla de kunskaper och den teknik som behövs för att bli en fossilfri ekonomi och självklart är inte arbetslöshet och växande klyftor ofrånkomliga på sikt. Det är helt och hållet en fråga om samhällelig organisation och fördelning. Och kreativitet.

Till de komplicerande faktorerna hör de starka internationella beroendena – vilket också är temat för en av mina analysgrupper, Global samverkan. Jag har inlett ett idé- och analysarbete inom alla tre hållbarhetsområden genom tre expertgrupper som alla har hög kompetens och rymmer företrädare från många olika sektorer i samhället: De är Arbetet i framtiden, Grön omställning och Global samverkan, som jag nyss nämnde. Vi har också inlett ett arbete för en bättre strategisk framsyn i regeringskansliet – identifikation av långsiktiga trender som är viktiga att ha koll på för regeringen och Sverige.

Men även om vi lever med starka globala beroenden är det mycket vi kan göra själva och när vi gör det, stärker det samtidigt vår konkurrenskraft och ekonomi. Det gamla nyliberala synsättet att det finns en motsättning mellan å ena sidan ekonomisk utveckling och å den andra ekologiska hänsyn eller social rättvisa är felaktig och helt ute, även bland framstående ekonomer; i de internationella organisationerna står idag hållbar och inkluderande tillväxt i fokus. I denna strävan kan Sverige och Norden inta en ledande roll.

Det sociala företagandet/den sociala ekonomin är ett viktigt inslag för alla tre dimensionerna av hållbarhet. Mest uppenbart och direkt gäller det den sociala hållbarheten: Trots en jämförelsevis god ekonomisk utveckling har arbetslösheten inte gått ner nämnvärt under de senaste sex åren. Vi ligger fortfarande på en nivå som inte är acceptabel, även om budgeten för 2016 ska bidra till att 150 000 nya jobb skapas och arbetslösheten gå ner från 7,5 till 6,2 %.

Att få ner arbetslösheten och öka sysselsättningen är en av regeringens allra viktigaste uppgifter. Hur det ska bli möjligt i ett längre tidsperspektiv när det mesta talar för att väldigt många jobb kommer att försvinna under de närmaste 20 åren är uppgiften för en av mina analysgrupper och vi vet att arbetsintegrerande företag har en viktig roll att spela.

Min uppgift i regeringen är inte den sociala ekonomin. Och jag har inga pengar att fördela. Men jag vet att mina mer direkt ansvariga kollegor delar min syn. Det sociala företagandet har en viktig roll att spela för att vi ska uppnå en hållbar utveckling i alla tre dimensionerna - socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Alltför många människor nås inte av arbetsmarknadspolitiken och arbetslösheten är ojämnt fördelad, särskilt utrikes födda och vissa ungdomar drabbas. Arbetslivet ställer allt större krav på utbildning och kräver ständig omställning. Inslaget av s.k. Neets, unga människor utan utbildning eller anställning, är dubbelt så stort i förorterna till de stora städerna än i samhället som helhet. Klyftorna ökar p.g.a. av arbetslöshet och utanförskap. För att åstadkomma ett socialt rättvist och uthålligt samhälle krävs insatser inom många områden.

Den sociala ekonomin kan komma in överallt och skapa broar mellan de tre områdena. Genom att bygga en ”lokalt hållbar välfärd” inom ramen för globaliseringen. Eller för att använda de internationella organisationernas språk, en hållbar och inkluderande tillväxt.

För detta krävs att man tar tillvara alla lokala resurser genom en bred samverkan (kommun, region, näringsliv, fack, social ekonomi, föreningsliv). Det är de lokala aktörerna i städer, stadsdelar och byar som har kunskap om vad som behövs. På så sätt kan man föra samman behov och resurser. Det breda partnerskapet mellan alla aktörer är det viktigaste instrumentet för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling.

Jag hoppas på ett fortsatt mycket gott samarbete i framtiden!

Tack för ordet!