Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Tal från Peter Hultqvist

Tal av försvarsminister Peter Hultqvist vid Nordiska Rådets 67:e session

Publicerad

Reykjavik den 28 oktober 2015.

”Försvarspolitisk redogörelse om nordiskt försvarssamarbete”


Det talade ordet gäller.

Ärade talman, bästa parlamentariker, mina damer och herrar,

Tack för inbjudan och möjligheten att tala här idag som ordförande för det nordiska försvarssamarbetet, Nordefco. Ett samarbete som ligger rätt i tiden.

Det gläder mig att det finns ett brett intresse för det nordiska försvarssamarbetet. Samarbetet engagerar allt fler. Många goda idéer om hur och på vilket sätt det nordiska samarbetet kan utvecklas diskuteras: Vart är samarbetet på väg? Hur kan det utvecklas vidare? Hur djupt kan det bli? Goda diskussioner förs i huvudstäderna, vid olika seminarier, intresseföreningar och parlament. Samarbetets utveckling intresserar inte bara oss nordbor utan uppmärksammas och inspirerar även andra regionala samarbeten, både inom och utanför Europas gränser. Vi har på kort tid utvecklat ett konkret och positivt samarbetsformat på försvarssidan. Detta är något vi gemensamt ska fortsätta vårda och utveckla i sin nuvarande form.

Herr Talman,

Låt oss tala klarspråk. Vi befinner oss i en utmanande säkerhetspolitisk situation. Vi lever i en osäker tid, kantad av oroligheter och säkerhetspolitiska utmaningar. I tider av gemensamma utmaningar behöver vi likasinnade länder söka ett allt bredare och närmare samarbete. De nordiska länderna, tillsammans med övriga Europa, möter ett mer provokativt, oförutsägbart och destabiliserande Ryssland som har sänkt tröskeln för användande av militärt våld. Ett Ryssland som bryter mot internationell rätt och fjärmar sig från europeiska värderingar.

Under ett och ett halvt år har den europeiska säkerhetsordningen utmanats på ett sätt som vi inte upplevt sedan det kalla krigets slut. Den europeiska säkerhetsordningen står inför sin största utmaning sedan sin tillkomst. Denna negativa utveckling innebär att den säkerhetspolitiska situationen i de nordiska ländernas närområde på ett påtagligt sätt har försämrats. I Mellanöstern rasar även en konflikt som har skapat den största flyktingvågen som Europa upplevt sedan andra världskrigets slut. Ett mänskligt lidande av oproportionerliga mått. Situationen påverkar samtliga länder, inklusive oss nordiska länder. Det är en ansträngd situation.

Situationen i Mellanöstern påverkar oss i den nordiska kretsen. Jag vill här klargöra att den typ av brutalitet och samhällssyn som ISIL står för måste bekämpas.

Det nordiska samarbetet vilar på en gemensam värdegrund och fundament att gemensamt försöka hantera utmaningar. Utmaningar som inte kan lösas av en stat utan endast gemensamt - genom solidaritet och ett fördjupat samarbete. Med utgångspunkt i olika organisationstillhörigheter samarbetar vi, de nordiska länderna, nära inom ramen för EU, Nato och FN.

Länderna möter ständigt nya utmaningar, men finner även lösningar. I våras konstaterade vi, samtliga nordiska försvarsministrar, i en gemensam artikel att genom ett utökat försvarssamarbete kan vi - Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island - tillsammans bidra till att stärka säkerheten i vår del av Norra Europa. Ett närmare samarbete i Norden och solidariskt agerande med de baltiska länderna bidrar till att stärka säkerheten i vår region och höjer tröskeln för att militära incidenter ska inträffa. Genom att tillsammans agera bestämt, förutsägbart och konsekvent kan vi bidra till fred och säkerhet i vår del av världen. Vårt samarbete stärker stabiliteten i norra Europa samtidigt som vi stärker sammanhållningen i EU och Nato och bidrar till att upprätthålla den transatlantiska länken. Det är från denna utgångspunkt det nordiska samarbetet bör utvecklas vidare och drivas framåt i samma riktning.  

Det är mot denna bakgrund jag konstaterar att det nordiska samarbetet ligger rätt i tiden. Det nordiska försvarssamarbetet är präglat av kontinuerlig utveckling, och genom sin sammansättning av likasinnade länder har vi skapat ett effektivt samarbete för regional säkerhet, utveckling av förmågor och genomförande av insatser. Idag samarbetar vi både på bredden och djupet rörande informationsutbyte, stärkandet av militär förmågeutveckling, träning och övning, gemensamma insatser och materielsamarbete. Genom vårt samarbete stärker vi den nordiska rösten på det internationella planet och våra möjligheter att möta utmaningar.

Bästa parlamentariker,

I Helsingfors den 4 december 2013 enades de nordiska försvarsministrarna om en gemensam vision för det nordiska samarbetet. Visionen beskriver vad vi gemensamt vill uppnå med vårt samarbete år 2020. Den har också visat sig ligga rätt i tiden. Visionen utgör ett fundament för det konkreta samarbetet och de prioriteringar vi arbetar utifrån inom Nordefco. Visionen antogs före den försämrade säkerhetspolitiska situationen vi nu upplever, men är så framsynt formulerad att den vägleder oss mot framtiden.

Under innevarande ordförandeskap har vi arbetat nära den militära nivån genom ett mål- och resultatinriktat arbete. Vi har hämtat inspiration från visionen och tagit fram handlingsplaner inom en rad avgörande områden, såsom luftlägessamarbete, internationella insatser, alternativbaser och säker kommunikation.  

Under året har vi arbetat främst med att:

-         stärka den säkerhetspolitiska dialogen och koordineringen mellan de nordiska länderna på det säkerhets- och försvarspolitiska området,

-         öka informationsutbytet rörande kränkningar och incidenter i vårt närområde,  

-         bjuda in representanter från internationella organisationer samt från tredje part för strategisk dialog,

-         fördjupa samarbetet med de baltiska länderna. Här har Sverige, som ordförande i Nordefco tillsammans med Litauen som är ordförande i det baltiska försvarssamarbetet (B3), lyft fram förslag på områden för samarbete, baserat på tidigare tankar inom det nordiska samarbetet,

-         upprätta säker kommunikation mellan både försvarsministerierna och de militära staberna - , vilket är en högt prioriterad fråga,

-         stärka samarbetet inom utbyte av data inom luftövervakning,

-         utveckla övningsverksamheten i Norden och tillvarata hela det nordiska övningsområdet, bland annat genom att utöka Cross Border Training-området till att inkludera Island samt undersöka möjligheterna att etablera en avancerad nordisk flygövning - Northern Flag,  

-         stöd till East African Standby Force och nordisk-baltisk kapacitetsuppbyggnad

-         etablera ett samarbete kring alternativbaser genom att bevilja stående tillträde till luftrum och flygbaser, samt

-         utvecklat dialogen och informationsutbytet mellan de nordiska länderna gällande internationella insatser, bl.a. genom att arrangera olika möten och seminarier för att utveckla samarbetsområdet.

Det nordiska samarbetet har under senare år tagit stora steg framåt. Det har vi sett bland annat genom utvecklingen av Cross Border Training - unikt i sitt slag - som tydligt visar på pragmatism och resultatfokus. Det nordiska försvarssamarbetet ska ses i ljuset av ett långsiktigt åtagande. Vår geografiska närhet innebär naturliga samarbetsmöjligheter. Att hitta lämpliga samarbetsformer och gemensamma lösningar tar tid. Vi bör fortsätta att titta på hela bredden.

Herr Talman,

Det svenska ordförandeskapet börjar lida mot sitt slut för denna gång och det är snart dags att lämna över till våra danska vänner och fortsatt strävan att hitta gemensamma lösningar. Det gläder mig att vi har ett driv i samarbetet och att vi tar konkreta steg framåt under de senaste åren.  Vid nästa möte mellan de nordiska ministrarna i Stockholm i november kommer vi att behandla och ta beslut om flera av de handlingsplaner vi har initierat i år.

Det nordiska försvarssamarbetet har blivit än viktigare mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen. De nordiska länderna har både en möjlighet och ett ansvar att påverka utvecklingen i vårt närområde. Vi gör det genom ett ökat samarbete.

Tack för ordet.