Innehållet publicerades under perioden

-

Statsminister Stefan Löfvens inledningsanförande på Kvalitetsmässan

Publicerad

Svenska mässan, Göteborg den 3 november 2015.

Det talade ordet gäller.

Det är en ära att få inledningstala på Kvalitetsmässan som har utvecklats till att bli ett innovations- och utvecklingsforum för offentlig verksamhet i Sverige. 

Jag talar ofta om hur snabb förändringen är i den globala ekonomin och på de globala marknaderna. En innovation kan födas i januari, finnas på samtliga kontinenter i maj och vara lastgammal i december. Med självklarhet driver vi att Sverige ska ta plats i täten. Vi ska konkurrera med kunskap och nya idéer. 

Vi ser lika snabba förändringarna i de offentliga verksamheterna. Innovationer i offentlig sektor kommer att lika vara avgörande för svensk konkurrenskraft framöver. Och med samma självklarhet ska Sverige ha en tätposition också här. Verksamheterna ska utvecklas i samtal med medarbetarna och deras kompetens ska tas tillvara. Vi ska stimulera nytänkande. Det kommer att ge oss nya verktyg och helt nya möjligheter. Vi måste våga tänka nytt, göra nytt, pröva nytt. 

Målet däremot, det är inte nytt. Det är fast förankrat i solidaritet, frihet och jämlikhet. Det är ett samhälle där alla får chansen, med en skola som är jämlik, där ingen lämnas efter, men ingen heller hålls tillbaka, med en omsorg som tar väl hand om barnen och de äldre och trygghetssystem som gör omställningen i livet lättare – som inte stöter ut människor utan finns där som en hjälp tillbaka. 

Detta ska inte ställas mot den ekonomiska utvecklingen. Tvärtom.
Välfärden ska erkännas som den förutsättning för tillväxt som den är,
där jobb skapas, där samhällets sociala infrastruktur möjliggör för människor att gå till jobbet.           

Välfärden och den grundläggande idén om jämlikhet är en del av en framgångsrik ekonomisk politik. Om vi tittar på verkligheten så ärd et så att välfärdstaterna, vi har inte bara överlevt i den nya globala ekonomin - vi klarar oss faktiskt bäst. 

Vi ska må väl på färden genom livet, genom uppväxt och arbetsliv och när det är dags för pension - för att det är moraliskt rätt, men också för att det är smart. 

Vänner, 

Den styrka som vi har byggt upp - den ekonomiska styrka och den genuina grund som finns i vår offentliga verksamhet gör oss rustade för den utmaning som den internationella flyktingkrisen innebär för Sverige.

Det kommer att krävas prioriteringar och tuffa beslut. Men ingen av oss har valt det här jobbet för att det ska vara enkelt. Vi är alla vana vid målkonflikter och budgetdisciplin. Och samtidigt vet vi att samhällsbygge är det finaste man kan ägna sig åt. 

För snart två veckor sedan var jag i Trelleborg. Jag mötte kommunens företrädare och många tjänstemän som nu jobbar dygnet runt för att klara mottagandet av ensamkommande barn och unga. Mycket av övrig verksamhet är satt på vänt. Det är inte ett mottagande så som vi vill ha det. 

Det är oerhört svårt att bara få fram sängplatser. Länsstyrelserna har finkammat landets kommuner och kartlagt ytterligare tillfälliga boendeplatser. De kommer att behövas. 

Och mitt i allt hårt arbete för att bereda plats för de människor som flyr för sina liv drar en våg av brandattacker på asylboenden över Sverige. Det är så vidrigt, så ynkligt, att det inte går att klä i ord. De som begår dessa brott är fiender till Sverige – till det samhälle som vi vill att Sverige ska vara. Polisen intensifierar jakten på de ansvariga. De ska ställas inför rätta och de ska straffas. 

Men mitt viktigaste budskap är att det som de absolut allra flesta svenskar visar är humanitet och enträgen empati. Enorma insatser görs i hela landet av Migrationsverkets personal, jurister, socialarbetare, lärare, poliser, frivilliga, tjänstemän i kommuner och landsting. Många sliter bokstavligen både dag och natt. Det ska vi vara stolta över. Ingen ska någonsin tveka på Sveriges humanitära vilja. 

I det pressade läge som nu råder måste ansvaret delas.

Jag har sagt det så många gånger de senaste månaderna. Jag gör det av det enkla skälet att det finns ingen annan väg framåt. Inget land klarar detta på egen hand, ingen kommun heller. Och inget politiskt parti.

Jag är stolt över att ha kunnat samla landet i en orolig tid. Den blocköverskridande överenskommelsen visar att när det krävs är vi beredda att ta ett samlat politiskt ansvar för Sveriges bästa. 

Jag ska lyfta fram några av de 21 insatser som överenskommelsen omfattar. 

Vi har tidigare tagit strid för att flyktingmottagandet ska fördelas jämnt i EU, och vi begär nu att Sverige ska vara en del av EU:s omfördelningssystem så att människor som söker asyl i Sverige kan placeras i andra EU-länder. Sverige kommer också att ansöka om EU-medel för det stora antal flyktingar som vi har tagit emot. Och under en tid kommer tillfälliga uppehållstillstånd att vara huvudregel också i Sverige. 

I överenskommelsen ingår att alla kommuner ska ta gemensamt ansvar. Lagförslaget påskyndas för att träda i kraft den 1 mars nästa år. Vi är också överens om en jämnare fördelning mellan skolor. Kommuner ges möjlighet att placera elever också på andra skolor än de som är närliggande. Det kommer att ge fler skolplatser, men det kommer också att gynna alla elever. 

Fler bostäder behöver fram snabbt. Därför ska bland annat tillfälliga lättnader i plan- och byggregleringen genomföras och vi kommer också att se över hur det kan förenklas att åter göra bostäder av lägenheter som i dag används för annat.

Varje boende, varje ny bostad kommer att behövas. Vi påbörjar nu den största bostadssatsning på 20 år för att få fram fler billiga lägenheter och fler studentbostäder. Vi förbättrar och utökar den förra regeringens arbete med regelförenklingar och snabbare byggprocesser. 

Vi har en kontinuerlig dialog med SKL om vilka ytterligare förenklingar av regelverk och annat stöd som kan behövas för att mottagandet ska fungera. Och för att ordinarie verksamhet inte ska drabbas tillför vi 10 miljarder kronor till kommuner och landsting redan i år. Nästa år ökar schablonerna för mottagandet av nyanlända med 50 procent. Jag vet att inte löser allt, men det är en absolut förutsättning för det fortsatta arbetet.

Parallellt med de akuta insatserna behövs ett större etableringsarbete börja. Vi skapar nu rakare vägar i etableringsprocessen. Rakare vägar till svenska, genom mer individanpassad sfi-utbildning, starkare yrkeskoppling och ökad genomströmning. 

Rakare vägar till jobb, genom stora investeringar i yrkesutbildning och ökat stöd till kommunerna och snabbspår tillsammans med arbetsmarknadens parter. 

Och barnens väg in i samhället går förstås genom skolan och fritidsaktiviteterna. Därför investerar vi i fler lärare, tidiga insatser, stärkt läraryrke, och större stöd till skolor med störst utmaningar. Vi höjer också ersättningen för asylsökande barns skolgång med 50 procent och ökar de statliga medlen till civilsamhällets fantastiska insatser. 

Och det kommer krävas ännu mer. Att alla vuxna ska kunna arbeta, och att alla barn ska få en bra skolgång, kommer vara en utav de främsta uppgifterna för regeringen under en lång tid framöver. Det kommer att vara allas vår gemensamma uppgift.

Det här kommer att bli mycket tufft. 

Men om vi gör detta bra, så kan det bidra till en annan av samhällsbyggets stora utmaningar som vi har pratat om i flera år - generationsväxlingen i välfärdssektorn kombinerat med vår åldrande befolkning. 

Vi har ett stort behov av arbetskraft. Inom tio år ska ungefär 500 000 nya medarbetare rekryteras i välfärden. Många av de nya medarbetarna finns bland dem som nu kommer till Sverige. Redan i dag skulle välfärden inte klara sig en enda dag utan alla de medarbetare som kommit till Sverige från andra länder. 

Genom snabbspår, bättre validering och tidigare utbildning i svenska kan människor snabbare börja jobba och göra rätt för sig. 

Så ger vi människor som flytt för sina liv möjlighet att påbörja nya liv i vårt land.

Så står Sverige bättre rustat för den här demografiska utmaningen. Och så stärker vi välfärden och ökar samtidigt sysselsättningen. Så bygger vi Sverige tillsammans. 

Vänner,

Flyktingsituationen flyttar inte regeringens fokus bort från jobb, skola och välfärd. Det är precis tvärtom. Det förstärker det. 

Arbetslösheten ska pressas tillbaka. Kunskapsraset i skolan ska vändas, och välfärden ska utvecklas. Det kommer att bli svårare, ingen tvekan om det. Därför måste samhällsinvesteringar gå före skattesänkningar och nedskärningar. Det är ett vägval för Sverige som vi gör. 

I regeringens jobbagenda gör vi precis detta. Vi investerar i infrastruktur och bostäder, så att människor kan flytta dit jobben finns och dessutom ta sig till och från jobbet. Vi investerar i fler och växande företag, så att efterfrågan på arbetskraft ökar. Vi investerar i utbildning och matchning, så att människor kan ta de nya jobb som växer fram och arbetsgivare hitta den kompetens de behöver. 

Vi höjer statsbidragen till kommuner och landsting med 19 miljarder nästa år och åren därpå med 30 miljarder per år. 

Detta kommer att bidra till fler jobb. Den kommunfinansierade sektorn bedöms öka med över 100 000 nya jobb fram till 2019.

Men välfärden och jobben hänger ihop på fler sätt än så. Det finns en studie från Stockholms universitet visar att 140 000 har gått ner i tid eller slutat jobba arbeta för att äldreomsorgen inte fungerat tillräckligt bra. Och de allra flesta är kvinnor. En väl fungerande välfärd är nyckeln till ett jämställt arbetsliv. Fler ska jobba för att det finansierar välfärden, visst, men alla kan bara jobba om vi har en bra välfärd.

Välfärden gör dig stark, den gör Sverige starkt. Med välfärden i ryggen kan vi jobba och skapa nytt. Därför investerar vi i välfärden. 

Vi vägleds av tre principer.

För det första, det behövs mer personal.
Kommunerna får redan nästa år resurser för att anställa fler undersköterskor i äldreomsorgen, fler i socialtjänsten, fler lärare och specialpedagoger i lågstadiet, fler förskollärare och barnskötare i förskolan. Traineetjänsterna fyller funktionen både att unga får möjlighet till utbildning och praktik, men inte minst att vi lockar de unga, den nya generationen arbetskraft, till välfärdsyrkena. 

Vi tillför mer resurser till utbildningar inom välfärdens bristyrken; sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor, lärare, speciallärare och specialpedagoger. Den utbyggnaden påbörjas 2016.                                                                                                        

I den breda utbildningssatsning som regeringen har presenterat skapas över 44 000 nya utbildningsplatser nästa år. Det möter både behoven som redan i dag finns på arbetsmarknaden, men det rustar också många fler att ta de nya jobb som successivt växer fram.

Nedskärningar ersätts av investeringar i utbildning och matchning. För välfärden skapas av medarbetarna. Nu blir de fler. Nu bygger vi välfärd!

För det andra, vi behöver ordning och reda i välfärden.
Sverige ska vara öppet för privata alternativ. Valfrihet är i grunden bra. Men vi ska inte vara naiva. Missbruk och fusk det finns. Det finns till och med ren ekonomisk brottslighet och den ska bekämpas. Skattemedel ska användas till det de är avsedda för. Överskott ska som huvudregel återinvesteras. 

Vi har sett för många exempel på avarter. Barn serveras vatten och bröd på förskolan. Skolor går i konkurs och det har kunnat ske samtidigt som miljonvinster tagits ut. Det är inte acceptabelt. Det hör inte hemma i den välfärd som vi finansierar tillsammans.

I välfärden ska kvalitet och likvärdighet stå i centrum. Elever, patienter, äldre ska aldrig bedömas utifrån sin lönsamhet. Vård och omsorg ska ges efter behov, inte efter förmåga att betala. 

För det tredje, proffsen måste få vara proffs.
Vi behöver lämna New Public Management för en välfärdsstyrning där yrkesetik styr agerandet, inte konstgjorda marknadssystem och poänglistor. 

Vi har sett hur detaljstyrning, köp- och säljmodeller och betungande återrapporteringskrav tar fokus från det som verkligen höjer kvaliteten i välfärden. Hur det minskar välfärdsprofessionernas handlingsutrymme – både i skolan, vården och omsorgen.

Minutscheman ersätter lyhördheten. Tid saknas för att möta varandra med blicken och se vad den andre behöver just i dag, just nu. Administration stjäl tid mellan lärare och elev. Det som skulle effektivisera har skapat en ny administrativ börda. 

Den utvecklingen ska vi vända. Och när vi gör det ska vi lyssna på
och lita till kompetensen hos de anställda. Det stavas tillit. 

Det kommer att förbättra kvaliteten – för i kommunerna och landstingen finns arbetsmarknadens mest engagerade och motiverade medarbetare.

Det kommer också att förbättra arbetsmiljön. Och det kommer att göra välfärdsjobben mer attraktiva.

Att lita på människorna i välfärden kommer att skapa en mer mänsklig välfärd. Därför ska vi låta proffsen vara proffs! 

Vänner, det är mitt budskap här idag: 

Arbetet vi har framför oss är inte bara medmänskligt, det är också en möjlighet att stärka Sverige i grunden, stärka svensk konkurrenskraft och skapa nya jobb. 

För ett solidariskt och jämlikt samhälle blir också ett framgångsrikt samhälle. Så ska vi, tillsammans, bygga ett Sverige som håller ihop,
och se med förväntan på framtiden!
                                    
Tack.