Innehållet publicerades under perioden

-

Tal av statsminister Stefan Löfven vid Östersjöforum

Publicerad

Tal vid Östersjöforum, Stockholm den 8 november 2016.

Det talade ordet gäller.

Kollegor,

vänner kring Östersjön,

Temat för den här konferensen är Vision 2030 för Östersjöregionen.

Vi är här för att vi själva ska hålla i styråran och inte bara låta oss påverkas av händelser i omvärlden.

Vi är här för att forma Östersjöns framtid. Så välkomna till Sverige, välkomna till Stockholm, och välkomna till det otroligt viktiga arbete vi har framför oss.

Vi lärde oss tidigt att samarbeta. Redan på 1100-talet bands Östersjön samman genom Hansan, och avtrycken av det välstånd som skapades finns fortfarande kvar i många av våra hamnar och städer.

Men Östersjön har också varit en region som präglats av konflikt.

Genom historien har stater och krigsherrar med våld ockuperat mark och flyttat gränser fram och tillbaka kring Östersjön. För att plundra. För att försöka kontrollera människor och handel. För att skapa kortsiktiga vinster.

Under stora delar av 1900-talet delades havet av kalla krigets järnridå.

Men genom självständighetsrörelsen mot slutet av 1900-talet ökade handeln och tillväxten igen, och när Polen och de baltiska staterna trädde in i Europeiska Unionen 2004 var det ett återupprättande av en gammal tradition av ömsesidigt beroende och handel i Östersjön.

Och det är därför vi möts i dag. För att utveckla det samarbetet vidare.

Vi möts i en tid när säkerhetsläget i Östersjön återigen är på väg att försämras. Vi får en situation som präglas av oro och rädsla. Det är farligt.

Det skulle kunna leda oss in en ny era av kapprustning. Som skulle frysa och förlama utvecklingen av vår region.

Jag tror mycket på tanken om gemensam säkerhet. Gemensam säkerhet är ett begrepp som lanserades av en utav mina företrädare, Olof Palme och tar sin utgångspunkt i vi måste samarbeta över landsgränser och skapa en gemensam framtid byggd på förtroende och dialog. Precis som vi gör här idag. Gemensam säkerhet byggs på internationell rätt. På starka internationella institutioner. På minskad spänning och nedrustning. Förtroendefull dialog tillsammans med handel, investeringar och ökat samarbete.

Det måste vara Östersjöns framtid – och den säkerheten kan vi bara bygga gemensamt.

Freden och tillväxten skapas också genom att vi tar oss an världens två centrala framtidsutmaningar: fattigdomen och klimatförändringarna.

Förra året träffade jag min gode vän och kollega, Jonas Gahr Støre, på World Economic Forum. Vi noterade då att diskussionen om jämlikhet och hållbar utveckling har gjort en betydande omsvängning.

För 25 år sedan, när Gahr Støhre arbetade med att följa upp Brundlandt-rapporten kring hållbar utveckling och jämlikhet, mötte han på mycket motstånd. Målsättningarna ansågs orealistiska och fel.

Det har ändrats nu. Och det märktes i Davos. Nu är hållbarhet och jämlikhet på allas läppar. Det började med insikten att jämlikhet och hållbar utveckling är verktyg för förändring.

Nu har vi nått punkten när människor förstår att de är förutsättningar för att åstadkomma positiv förändring, vilket också blev tydligt när världens ledare samlades i New York i höstas och enades om Agenda 2030 med sina 17 globala mål.

Arbetet i Agenda 2030 ska inte göras av någon annan, någon annanstans.
Det ska göras av oss alla tillsammans.
Målen ställer väldigt höga krav på alla länder och alla aktörer.

Min ambition är att Norra Europa ska gå före.

Och det finns två skäl till det.

1. Det är moraliskt rätt.
Vi har ett ansvar för fler än oss själva här och nu. Vi har ett ansvar för människor i hela världen, men också för framtida generationer.

2. Men det är också ekonomiskt smart.
Våra företag kan vara de som tar fram den nya teknik och lösningar som världen ropar efter för att minska koldioxidutsläppen. Vi kommer att gynnas som region av att ligga i framkant av klimatomställningen.

Därför ska vi gå före.

Det är dags att hugga i.

Östersjön är idag ett förorenat hav. Stora delar av botten lider av syrebrist. Halterna av skadliga flera skadliga miljögifter är höga. De stora algblomningarna vittnar om att ekosystemet är ur balans.

Vi har under allt för lång tid tillfört allt för stora mängder näringsämnen till vårt gemensamma hav. Övergödningen drabbar alla våra länder i form av försämrad havsmiljö. Vi måste leva upp till de åtaganden vi har gjort inom ramen för helsingforskommissionen.

Östersjön är redan idag en av världens mest trafikerade vattenvägar. Och trafiken förväntas fördubblas till 2030. I grunden är det bra: vi ska fortsätta att koppla samman våra länder tätare. Men samtidigt riskerar vi att få både ökade utsläpp och större risk för allvarliga olyckor när trafiken tätnar. Det är inte acceptabelt. Vi måste klara av att koppla samman våra länder på ett tryggt sätt samtidigt som säkerheten ökar och utsläppen minskar.

Men vi behöver fortsätta att attackera miljöförstöringen i Östersjön tillsammans. Den gemensamma strategin behövs för att vi ska klara utmaningarna på miljöområdet.

Inget land kan ensamt lösa miljöutmaningarna,
men tillsammans är det få frågor vi inte kan lösa.

Och i vårt arbete för att förbättra våra svagheter,
har vi med oss vår regions stora styrkor.

Vi ska utnyttja att vi är en region som ligger i framkant i digital utveckling. Vi har det tekniska kunnandet. Men vi har också människor, kunder, som är världsledande i att ta till sig av digitala innovationer.

Oavsett om det är nya sätt att lyssna på musik och tala med varandra i telefon – eller arga fåglar från Finland, så har vi en innovationskraft som ofta slår världen med häpnad.

Vi har Niklas Zennström med oss här idag, som just förändrade världens syn på kommunikation genom det svensk-estniska samarbetet Skype. Jag är nog inte den enda som ser fram emot att ta del av hans erfarenheter.

En annan möjlighet är omställningen till ett fossilfritt samhälle. Även här har vi förutsättningarna. Vi har älvar och floder. Vi har gott om vind. Och vi har skogen. Vi kan göra mycket med skogen.

Bio-ekonomin bär på fantastiska möjligheter. Förnybara drivmedel. Kläder från skogsråvara. Bio-plast som ersätter fossil plast. Allt du kan göra med olja kan du också göra med trä – just nu forskar tillexempel KTH här i Stockholm fram det första genomskinliga trämaterialet som kan ersätta plasten.

Arbetet med att hitta gemensamma styrkor och utforska våra gemensamma möjligheter är viktigt. För utveckling av hållbara produkter som kan exporteras utanför vår regions gränser. För Östersjöländernas tillväxt.

Digitaliseringen och det fossilfria samhället är bara två av våra möjligheter.

Vi har nog tusen fler – och det är just de som ska komma ut av de här dagarna. Ingen av oss vet exakt hur vägen till 2030 kommer se ut.
Men från vår tusenåriga historia vet vi detta:

När fri handel och gemensam utveckling präglar Östersjön, när vi i förtroende och genom dialog diskuterar vår gemensamma säkerhet,
då förbättras livet för människorna vid alla dess kuster.

Tack.