Innehållet publicerades under perioden

-

Inledningstal av Per Bolund vid Swedish Fintech Associations årsmöte

Publicerad · Uppdaterad

Stockholm, 17 januari 2017.
Det talade ordet gäller.

Hej och tack för att jag fick komma hit för att inledningstala idag. Jag skulle vilja ta det här tillfället i akt och prata om vad som gjort Sverige till ett framgångsrikt fintechland, vilka initiativ som vi inom regeringen har tagit för att främja utvecklingen men även hur dialogen mellan oss kan se ut framöver.

Personligen tror jag att fintech kan hjälpa oss att förändra den finansiella sektorn till det bättre. Min förhoppning är att detta skifte kommer att skapa:

  • En mer tillgänglig finansmarknad genom nya finansieringskanaler såsom crowdfunding och peer-to-peer lending.
  • En hållbarare finansmarknad där information om storleken på en investerings miljöpåverkan är tydlig och jämförbar
  • En säkrare finansmarknad där teknologisk innovation gör det lättare att leva upp till nya tuffare krav som ska stärka konsumentens ställning. Och slutligen
  • En effektivare finansmarknad som genom nya betalningslösningar sänker kostnaden för betalningar samtidigt som säkerheten ökar.

Detta skifte sker just nu otroligt fort. Vi närmar oss snabbt en situation där kontantermas roll i de flesta människors liv har minskat betydligt. Bara för att nämna ett exempel på detta så visade Riksbankens senaste undersökning över hushållens betalningsvanor att endast 15 % genomförde sin senaste betalning kontant. 2010 var motsvarande summa 40 %.

Och den snabba utvecklingen är såklart inte begränsad till hushållens betalningsvanor. Block chain teknologin kommer med all säkerhet att revolutionera hur börshandeln kommer att se ut i framtiden och crowdfundings betydelse kommer att successivt öka allteftersom marknaden blir mer mogen.

När jag reser och träffar mina motsvarigheter i andra länder möts jag alltid av en djup respekt för hur långt vi i Sverige har kommit inom fintech. De flesta vill veta vad vi har gjort för att skapa ett så pass framgångsrikt ekosystem av innovativa företag. De vill gärna ha ett recept som de själva kan applicera i sitt eget land. Mitt svar blir då alltid att det är företagen själva som med sitt slit och innovationsförmåga har skapat detta, inte staten. Men utöver detta skulle jag ändå vilja lyfta fram tre saker som jag tror långsiktigt bidrar till en framgångsrik fintechsektor. Dessa är öppenhet, långsiktigt policyarbete och ett gott samarbete mellan stat och näringsliv.

Vad gäller öppenhet så handlar det om att omfamna nya kulturer och nya idéer. Sverige är ett mångkulturellt land där 16 % av vår befolkning är födda utomlands. Detta berikar vårt land, dels kulturellt men även med eftertraktad kompetens. I tider av ökad populism och främlingsfientlighet är det kanske viktigare än någonsin att stå upp för ett samhälle som hyllar oliktänkande, yttrandefrihet, kritiskt tänkande och humanism. Min övertygelse, miljöpartiets övertygelse, Sveriges regerings övertygelse är att vad som långsiktigt gör Sverige starkt är tron på frihandel och en ökad rörlighet för människor. Detta är självklart inte något som enbart kommer fintechsektorn till del men jag vet efter att talat med många av er att era arbetsplatser ofta är en smältdegel av kulturer, språk och bakgrunder och ni drar nytta av att Sverige förändras.

Min andra punkt som jag vill lyfta upp är långsiktigt policyarbete. Staten med alla dess myndigheter har länge arbetat hårt för att driva på digitaliseringen. Exempelvis sker, som ni vet, en stor del av medborgarnas kontakt med myndigheterna digitalt. Vi deklarerar digitalt, vi anmäler VAB digitalt och startar bolag digitalt. Legitimering är idag digitalt, bank-id, som togs fram av bankerna har idag ett stort antal användningsområden och inom detta område ligger Sverige långt framför många andra jämförbara länder.

Sverige har också, under längre tid avsatt stora resurser för att bygga ut bredband, även i glesbygd. Regeringen offentliggjorde nyligen en stor satsning som syftar till att ge i princip hela Sverige tillgång till snabbt bredband 2025. Med det menas att 98 % av befolkningen ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 1 gigabit per sekund, detta är tio gånger snabbare än det tidigare målet. Detta är en infrastruktursatsning, liksom exempelvis ny järnväg och därmed otroligt viktig för Sverige och för alla oss. En god tillgång till snabbt bredband möjliggör en rad framtida tjänster som vi inte kan förutse idag, inom fintech såväl som inom andra områden.

Mer specifikt kommer vissa policyförslag och initiativ att påverka er bransch:

  • Vi har ju exempelvis tillsatt en crowdfundingutredning som ska förbättra förutsättningarna för branschen genom att räta ut en rad regulatoriska frågetecken. Exempelvis har det så kallade spridningsförbuden kommit att orsaka osäkerhet kring vad som gäller inom andelsbaserad crowfunding. Detta ska vi komma till rätta med. Men jag vill även betona att utgångspunkten för utredningen är att förbättra förutsättningarna för att crowdfunding ska kunna fungera som en alternativ källa till finansiering för små- och medelstora företag. I tider då banklån kan vara svårt att få kan detta vara en viktig väg för att kunna få det där lånet som möjliggör den där satsningen som tar företaget till nästa nivå.
  • Ett förslag till ny skatt på personaloptioner har lagts fram. Förslaget tror vi är attraktivt för de små bolagen som inte har de finansiella muskler som krävs för att attrahera kompetent nyckelpersonal.
  • PSD2 öppnar upp för fler tredjepartsaktörer inom den finansiella sektorn. Här vill jag vara tydlig med att regeringens ingång är att den slutgiltiga produkten ska gynna mindre aktörer och inte hindra dem.
  • Inom ramen för kapitalmarknadsunionen så har även EU-kommissionen lanserat en task force, specifikt för fintechbranschen. Syftet är att dels identifiera vilka regulatoriska risker som kan uppkomma när en ny bransch uppstår men även vad som kan göras för att understödja utvecklingen. Under första halvan av 2017 kommer gruppens policyförslag och rekommendationer att läggas fram.

Slutligen vill jag även tala om samarbete. Jag skulle vilja sträcka mig så långt och säga att Sveriges modell med ett tätt samarbete mellan näringsliv och stat är i det närmaste unik. I tider då bred uppslutning behövs har vi kunnat ta fram vår samförståndsanda och nå kompromisser som i slutändan är gynnsamma för alla parter. En stor del av detta samarbete sker med eller genom en branschorganisation. Just därför är det så viktigt att fintechbolagen idag har kommit samman och skapat en egen organisation. En organisation som blir ett bollplank för staten och en aggregator för de utmaningar som alla ni i detta rum möter.

Jag hoppas att vi tillsammans kan se detta som ett första steg till en djupare kontakt mellan stat och fintechföretag där vi tillsammans kan mötas, utbyta erfarenheter och kraftsamla för att möta framtiden tillsammans.

Jag kommer fortsätta att arbeta för att Sverige ska behålla sin position som ett ledande fintechland. Jag har fått möjligheten att leda två främjanderesor där vissa av er som är med idag har deltagit och jag ser fram emot att göra det igen om tillfälle erbjuds.

Men det sagt skulle jag vilja avsluta och gratulera er till bildande av er organisation.