Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Tal av Åsa Regnér vid minnesgala för Fadime Sahindal, Stockholm

Publicerad

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnérs tal vid minnesgala för Fadime Sahindal på Berns i Stockholm, 22 januari 2017.

Det talade ordet gäller.

Fadime Shaindal kommer för alltid vara en del av våra medvetanden och vår historia. Jag önskar att jag kunde uttala orden "det får aldrig hända igen", men jag är dessvärre allt för medveten om att våldet och förtrycket är högst verkligt här och nu, i Sverige och i världen.

Fadime var en ung människa som ville forma och leva sitt eget liv, något som för de flesta av oss är en självklarhet - för detta blev hon mördad.

Idag är det hedersrelaterade våld och förtryck som Fadime försökte att göra oss uppmärksammade på, en mer känd verklighet som vi måste förhålla oss till och bekämpa.

Jag kan garantera er att Sveriges regering är högst medveten om de problem vi har som nation, när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck och vi arbetar med de verktyg som står till buds för en regering.

Vi tittar på lagstiftning, vi avsätter medel och vi ger uppdrag till relevanta myndigheter.

Regeringen har lagt en jämställdhetspolitisk skrivelse, den heter "Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid".

Skrivelsen innehåller en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Där ingår givetvis arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck liksom prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

- Våldsförebyggande arbete för att motverka destruktiva normer kopplade till maskulinitet, främst kopplingen mellan maskulinitet och våld får ett större fokus. Målet är att slaget aldrig ska utdelas, våldtäkten aldrig ske.

- En av åtgärderna i strategin är att regeringen avser att ändra i examensbeskrivningarna i högskoleförordningen för utbildningar där de studerande i sina framtida yrken kommer att möta våldsutövare och våldsutsatta . Professioner som möter våldsutövare och våldsutsatta i sitt yrke måste ha kunskaper om hur våld kan upptäckas, förebyggas samt vilka insatser som är effektivast.

- Vi permanentar de nationella uppdrag som hitintills har legat som tillfälliga regeringsuppdrag.

- Vi kommer ge uppdrag till lämplig myndighet att kartlägga det hedersrelaterade våldet och förtrycket.

- Vi utvärderar 2014 års lagstiftning mot barn- och tvångsäktenskap inklusive "överväga ytterligare straffrättsliga åtgärder.

- Vi kommer att genomföra en granskning av skolans sex och samlevnadsundervisning.

- Vi kommer att stärka det förebyggande arbetet mot hedersnormer.

- Vi kommer stärka återfallförebyggande arbete inom kriminalvården.

- Vi förfäras till exempel över de barn, oftast flickor som är gifta när de kommer till Sverige, men vi bör lämna en tanke åt att de finns och har funnits hela tiden, bara inte här mitt framför ögonen på oss. Världssamfundet skulle ha kunnat göra – så mycket mer.

- Många av er som har samlats här idag har hört mig tala förut och vet att jag har ett förflutet inom FN och UN Women. Det är omöjligt att inte tänka på att så mycket mer skulle gått att göra på ett internationellt plan, om inte motståndet mot flickors och kvinnors rättigheter ständigt är så kompakt eller "bara" väcker noll och inget intresse.

- Jag vill därför passa på att säga:

- Min och regeringens utgångspunkt är att barn inte ska vara gifta!

- Barnäktenskap är inte förenligt med svensk lagstiftning och innebär att barnets rättigheter enligt Barnkonventionen åsidosätts.

Avslutningsvis:

- Jag kommer att bjuda in till en nationell samling tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland, som har regeringens nationella uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Samlingen kommer att ske den 14 februari, på alla hjärtans dag. Fler aktiviteter och samlingar kommer att ske under året.

- Regeringen har det övergripande ansvaret, mycket av arbetet måste dock ske på lokal nivå och därför är ni civil-/frivilligorganisationer som både står som arrangörer för dagen, men även är närvarande – ovärderliga.

Sverige har en feministisk regering och jämställdhet är inte något som är villkorat, gäller vissa, på vissa ställen, eller på vissa tider. Jämställdhet och mänskliga rättigheter är något som gäller alla, över allt, hela tiden.