Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Tal av statsminister Stefan Löfven på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Publicerad

Stockholm den 31 januari 2017.

Talet är översatt från engelska.
Det talade ordet gäller.

Förbundskansler Merkel,
excellenser,
mina damer och herrar.

Det är en ära för mig att vara här i dag, tillsammans med den tyska förbundskanslern. Det är ett nöje att få se prov på och höra om det breda svensk-tyska samarbetet på innovationsområdet. Och jag är mycket glad över att vara med och öppna det svensk-tyska forumet Tech Forum.

Tyskland och Sverige är två länder som har mycket gemensamt.
Andelen innovativa problemlösare och företagsamma personer hos oss är hög.

Vi delar viljan att anpassa oss i tider av förändring och att skapa någonting ännu bättre för kommande generationer.

Enkelt uttryckt så kombinerar vi gott företagande med den moraliska skyldigheten att göra det som är rätt.

Och utmaningarna är många. Klimatförändringarna, för att ta ett exempel, tvingar oss alla att söka nya lösningar. Och det är helt klart att det finns en stor väntande marknad för nya smarta produkter och lösningar som minskar utsläppen.

Genom att ligga i framkant skapar man nya arbetstillfällen och tillväxt. Innovation och samarbete är två av nyckelfaktorerna för en hållbar ekonomisk utveckling.

Jag har stor respekt för det sätt på vilket Tyskland år efter år har lyckats utveckla samt exportera nya innovativa lösningar och spjutspetsteknik till resten av världen. Det är inte minst inspirerande att studera de många framgångsrika men föga synliga mellanstora företag som fungerat som en motor i den tyska exporten.

Framgångarna för Tysklands Industri 4.0 är väl kända, och vi har haft förmånen att kunna dra lärdom av detta då vi tog fram den svenska strategin för Smart industri.

Vi kan alla lära av Tysklands framgångar när det gäller att automatisera, modernisera och digitalisera industrin. Jag tror att våra länder har mycket att vinna på ökat samarbete kring specifika innovationsprojekt och erfarenhetsutbyte.

Jag glädjer mig verkligen över det svensk-tyska
innovationspartnerskapet och jag ser en stor potential i ett närmare partnerskap, både på det bilaterala planet och inom den Europeiska unionen.

***

Innovation hör till de områden jag personligen finner mest fascinerande och inspirerande. Vi är stolta över att Skype och Spotify grundades här i Sverige, över att Stockholm endast överträffas av Silicon Valley i fråga om antalet uppstartsföretag per capita i världen, och vi kommer att fortsätta främja utveckling som uppmuntrar nya tankesätt och smarta lösningar, från förskola till högskola.

Sveriges framgångar är beroende av vår förmåga att bibehålla konkurrenskraften i en global ekonomi. Vi ska konkurrera med kunskap och kompetens och därför behöver vi förstklassiga skolor till våra barn.
Vi måste säkra tillgången till god utbildning, inte bara under de första 20 eller 30 levnadsåren, utan under hela det ständigt föränderliga arbetslivets gång.

Vi har ökat Sveriges fokus på innovation och breda samarbeten.
En av de första sakerna jag gjorde som statsminister var att inrätta ett nationellt innovationsråd, där jag är ordförande, som nu samarbetar med företrädare för politik, näringsliv, fackförbund, akademin och det civila samhället för att bana väg för utveckling och tillväxt.

Vi strävar efter att lära av goda exempel. Till ett av sina första möten bjöd rådet in en tysk expert som redogjorde för den imponerande energiomställningstrategin Energiewende, som omfattar alla nyckelsektorer i omställningen till grön energi med låga koldioxidutsläpp.

***

Men en sak ska vi dock vara helt på det klara med.

Detta är inte någonting vi gör för företagen, utan något vi gör tillsammans med företagen. Den svenska innovationens framgångar bygger på nära samarbete med näringslivet och andra berörda aktörer.

Det är anledningen till att vi skapat program för innovationspartnerskap samt konceptet Testbädd Sverige. I dagsläget har vi fem pågående program som behandlar nästa generations transporter, smarta städer, cirkulär och biobaserad ekonomi, biovetenskap samt uppkopplad industri och nya material.

Digitaliseringen är förstås högst aktuell inom alla programmen.

Så, vad innebär det här samarbetet i praktiken?

För bara några månader sedan öppnades världens första allmänna elväg i Sandviken, 20 mil norr om Stockholm. I ett partnerskap mellan Scania, Siemens och myndigheter på lokal och nationell nivå nyttjar ett lokalt transportföretag elvägen för utkörning av material till stålindustrin i området med hybridlastbil.

Detta har gått ifrån att vara en framtidsvision till att bli en realitet. Det här ger oss en fingervisning och vad som kan göras för att uppnå en fossilfri transportsektor. Jag ser med förväntan fram emot att fortsätta denna resa tillsammans med er alla.

***

Dagens rundabordssamtal är början till ett nytt och förstärkt svensk-tyskt innovationspartnerskap.

Vi har fyra prioriterade områden:

För det första, rörligheten. Transportefterfrågan kommer att fortsätta att öka. Växthusgasutsläppen från framtidens resor och transporter måste minska drastiskt. Idag tar vi de allra första stegen mot en elmotorväg mellan Tyskland och Sverige.

För det andra, digitaliseringen. Både Sverige och Tyskland har strategier för smartare, sammankopplade och konkurrenskraftiga industrier. Vi står inför utmaningen att få små och medelstora företag att leda den digitala omställningen. Vi går nu samman för att tillsammans skapa bästa möjliga villkor för små och medelstora företag i båda våra länder.

För det tredje, förstärkt e-hälsovård. Våra befolkningar blir allt äldre och kraven på kvalitet inom hälso- och sjukvården ökar. Vi behöver använda oss av digitaliseringens möjligheter för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i hälso- och sjukvården samt tillgången därtill. Genom e-hälsoverktyg skapas möjligheter i fråga om expertkonsultationer på distans, övervakning och medicinsk utbildning. Och vi har mycket att vinna på det närmare samarbete som vi har enats om idag.

För det fjärde ska vi förbättra våra testanläggningar för industriell utveckling. Vi behöver ta vår innovationsförmåga till nästa nivå i och med att den internationella konkurrensen ökar. Vårt mål är att öka antalet innovationer som testas i verkliga testmiljöer och lanseras på den globala marknaden. Vi öppnar nu upp våra testanläggningar och gör det enklare för svenska och tyska företag att testa nya produkter och att ta steget från uppstartsföretag till expanderande företag.

***

Förbundskansler Merkel, detta partnerskap sammanför våra regeringar,
företag och institutioner.

Det banar väg för fördjupat samarbete i framtiden och för nya innovativa genombrott.

Jag ser fram emot vårt växande partnerskap, där vi kommer att arbeta tillsammans för att främja tillväxt och ekonomisk utveckling för allas bästa.

Tack.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.