Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Tal av jämställdhetsminister vid FN:s säkerhetsråd, New York (översatt till svenska)

Publicerad

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnérs tal om människohandel vid en öppen debatt i FN:s säkerhetsråd i New York, 15 mars 2017.

Det talade ordet gäller.

Ordförande, excellenser, ärade deltagare, damer och herrar,
Sverige samtycker i uttalandet från EU och i uttalandet från Norge för de nordiska ländernas räkning.

Vi måste alla prioritera att bekämpa allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna genom människohandel. Det är vårt gemensamma ansvar. Sverige står fast vid att alla former av människohandel ska utrotas. Vi vill därför berömma Förenade kungariket för att ha anordnat denna öppna debatt på ministernivå.
Dagens debatt är viktig av flera anledningar. För det första måste vi se till att frågan förblir aktuell på den globala agendan. Dagens diskussioner bygger på det arbete som inleddes under det spanska ordförandeskapet i Säkerhetsrådet. För det andra måste vi gå framåt och vidta åtgärder i linje med resolution 2331 (2016). Människohandel är ett gränsöverskridande hot som kräver gränsöverskridande insatser. FN utgör ett unikt forum för att genomföra detta mål.

Ordförande,
Människohandel och olika former av slaveri breder ut sig på allt fler platser. Det beror på pågående konflikter och omfattande tvångsförflyttningar av civilbefolkningar, till exempel situationen i Tchadsjöregionen som rådet besökte för två veckor sedan. Utbredningen sker eftersom det finns människor beredda att utnyttja de som befinner sig i utsatta situationer.

Det effektivaste sättet att stoppa människohandeln är att ta itu med grundorsakerna. Och det handlar i grunden om att det finns en efterfrågan. Om män inte köpte sexuella tjänster skulle det inte finnas någon marknad för sexuellt utnyttjande av människor.

Ett förebyggande av konflikter och tvångsförflyttningar samt satsningar på en rättvis och hållbar utveckling för alla är några viktiga åtgärder för att bekämpa människohandeln. Dessutom måste redan existerande internationella skyldigheter som rör människohandel och tvångsarbete genomföras fullt ut.

Det här rådet har en viktig roll att spela i det förebyggande arbetet, bland annat genom agendan för hållbar fred. Fredsinsatser med rådets mandat måste uppmärksamma pågående människohandel samt den roll som organiserade kriminella grupper, samt terroristgrupper, spelar för att vidmakthålla instabila situationer och konflikter som leder till människohandel. En möjlig väg för medlemsstaterna att ta itu med dessa grupper är det lokala arbetet med att skapa effektiva och ansvarsskyldiga institutioner inom säkerhetssektorn.

Ordförande,
Som generalsekreteraren tidigare har rapporterat finns det en tydlig koppling mellan konflikter och sexuellt våld och människohandel efter konflikterna. Det handlar om sexuellt slaveri, tvångsarbete, handel med organ ... listan är lång. Jag kommer att fokusera på sexuellt utnyttjande – främst riktat mot kvinnor och flickor och pojkar.

Effekterna av människohandel som syftar till sexuellt utnyttjande skiljer sig från de skador som uppstår där människor utnyttjas i andra former av människohandel. Det oroande är övergreppen mot kvinnornas och flickornas kroppar.

Det är viktigt att uppmärksamma att människohandel innehåller ett tydligt könsperspektiv och att alla åtgärder mot människohandel bör ha en könsspecifik utgångspunkt.

Sverige vill betona vikten av att inte skapa legala marknader för människosmugglare. Det pågår en diskussion, både inom FN och på andra håll, om huruvida prostitution bör ses som ett yrke. I diskussionerna används ofta begreppet sexarbetare. Sveriges ståndpunkt i frågan är tydlig. Prostitution kan aldrig betraktas som ett arbete. Prostitution är alltid ett utnyttjande. Sverige uppmanar fler länder att överväga lagstiftning som riktar sig mot den person som köper sex och erbjuder stöd till den utnyttjade personen. Syftet är att flytta fokus vad gäller brottshandling och skuld från den utnyttjade personen till den som begått gärningen. Kunskap om de egna rättigheterna, inklusive rättigheter om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, är oerhört viktigt.

En annan viktig aspekt är ansvarsutkrävande i miljöer med pågående eller avslutade konflikter. Sverige stöder genomförandet av FN:s nolltolerans mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.
Som ordförande i Säkerhetsrådets arbetsgrupp om barn och väpnad konflikt vill vi även betona barns särskilt utsatta situation i det här avseendet och peka på tvångsrekrytering av barn till väpnade konflikter som en av de värsta formerna av barnarbete. Mål 8.7 i de hållbara utvecklingsmålen uppmanar oss att avskaffa detta och vi måste fortsätta att aktivt arbeta för att uppnå detta mål. Vi behöver också fokusera på mål 5 om jämställdhet samt andra relevanta mål på agendan för en hållbar utveckling.

Sverige är stolt över att leda vägen i det globala partnerskapet för att stoppa våld mot barn. Det här är ett mycket viktigt initiativ och Sverige uppmanar fler länder att delta i partnerskapet.

Ordförande, jag vill avsluta med att säga att vi måste låta kvinnor och flickor själva bestämma över sina kroppar, sina liv och den egna framtiden, oavsett sammanhang. Fler kvinnor måste delta i både fredsbyggande verksamheter och åtgärder mot människohandel. Kvinnors berättelser, erfarenheter och lösningar måste vara en del av genomförandet av agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter.

Tack för ordet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.