Innehållet publicerades under perioden

-

Presentation av Sveriges ordförandeskapsprogram

Publicerad

Presentation av Sveriges ordförandeskapsprogram i Nordiska ministerrådet. Talet hölls i Helsingfors den 31 oktober 2017.

Det talade ordet gäller.

President Lundberg, ärade kollegor,

Om två månader tar Sverige över ordförandeklubban i Nordiska ministerrådet.

Jag skulle vilja tacka Norge för ett ambitiöst och inspirerande ordförandeskap under 2017. Under nästa år hoppas vi kunna bygga vidare på det goda arbete som Norge och länder dessförinnan har påbörjat.

Vårt ordförandeskapsprogram har titeln ”Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden” Programmet vilar på dessa tre tematiska ben, med digitalisering som en röd tråd som genomsyrar hela programmet.

Med start nästa år lanseras fyra särskilda projekt kopplade till vårt program – på områden där vi ser ett tydligt nordiskt mervärde att växla upp samarbetet och erfarenhetsutbytet.

Det första kapitlet – ett inkluderande Norden – fokuserar på vår nordiska samhällsmodell med tillit, jämlikhet, jämställdhet och öppenhet som utmärkande drag.

Det tar avstamp i en rad utmaningar som vi delar och som riskerar att öka klyftorna inom, och mellan, våra länder. Områden där vi kan lära oss av varandra och tillsammans stå starkare.

Den demografiska utvecklingen, med en växande och allt äldre nordisk befolkning, påverkar förutsättningarna för en hållbar välfärd och ställer högre krav på en arbetsmarknadspolitik som ger fler möjlighet att komma i arbete.

Innovativa digitala lösningar kan bidra till att möta dessa utmaningar. Som verktyg för att säkerställa en välfungerande vård och omsorg i alla delar av våra länder, och som hjälpmedel för att underlätta integration och utbildning.

Vårt första ordförandeskapsprojekt riktar in sig på att utveckla lösningar för vård på distans och gränsöverskridande elektroniska läkemedelsrecept.

Bättre samordning av nationellt utvecklade digitala lösningar och – och på sikt gränsöverskridande e-förvaltning – ökar rörelsefriheten och utbytet.

Unga människors demokratiska deltagande och sociala inkludering står i fokus för vårt andra ordförandeskapsprojekt.

Som så mycket annat i det nordiska samarbetet handlar projektet om att skapa plattformar för konstruktivt erfarenhetsutbyt. Mellan civilsamhällesorganisationer, myndigheter och medborgare.

Det nordiska samarbetet kan vara ännu mer inkluderande i förhållande till de baltiska länderna. Inom områden där det finns ömsesidigt intresse.

Samarbetet på ministernivå i nordisk-baltisk krets kring digitalisering tas vidare under 2018 (Digital North).

Samtidigt vill vi öppna upp för en dialog om vilka ytterligare nordiska institutioner och projekt som de baltiska staterna kan vara delaktiga i.

Det andra kapitlet– Ett innovativt och hållbart Norden – fokuserar på nordisk innovation som drivkraft för hållbar samhällsomställning.

Engagemanget för miljöfrågor har historiskt sett varit starkt i Norden. Det var i Sverige som den första FN-konferensen om miljöfrågor hölls 1972, och det var norskan Gro Harlem Brundtland som 1987 förde in begreppet ”hållbar utveckling” i världspolitiken.

Men vi har en lång väg kvar. Genomgripande insatser behövs om vi ska nå målen i Parisavtalet och Agenda 2030 – i Norden såväl som globalt.

Därför vill vi växla upp samarbetet; Kring bioekonomi, hållbart byggande och klimatsmarta transporter.

Med start 2018 lanserar vi två ordförandeskapsprojekt; Det ena med fokus på klimatsmart mobilitet i städer, ett andra med en satsning på träbyggande och hållbar design.

Genom vårt gemensamma statsministerinitiativ - Nordic Solutions to Global Challenges - arbetar vi samtidigt för att sprida våra erfarenheter och lösningar till andra länder.

Norden har länge varit en innovativ region. Redan 1981 utvecklade vi världens första helautomatiska mobiltelefonsystem. 1991 blev Finland, tätt följt av Sverige först i världen med att lansera det nya digitala mobiltelefonisystemet GSM, eller 2G som det även kallas.

Nordiska ministerrådet spelade en viktig roll. Både för den snabba utvecklingen av internet i Norden och för att etablera Nordisk MobilTelefoni.

Nu har Norden återigen möjlighet att inta en ledande position i nästa generations teknik för mobil dataöverföring. 5G står inför sitt genombrott och med det nordiska samarbetet har vi möjlighet att bli bäst i världen på att använda 5G-tekniken för uppkoppling och digitalisering av nya sektorer och tjänster i vår region.

Det avslutande kapitlet – Ett tryggt och öppet Norden – handlar om det breda säkerhetsbegreppet ur ett nordiskt samhällsperspektiv, med trygghet och öppenhet som ledord.

Sverige vill lyfta och synliggöra de breda säkerhetsfrågorna i Norden med syfte att utbyta erfarenheter och kunskap.

Förbättrad interoperabilitet mellan våra länders insatspersonal och resurser för civil säkerhet är en viktig fråga i vårt ordförandeskapsprogram.

Samarbete för att förebygga radikalisering prioriteras, framför allt via det nordiska nätverket Nordic Safe Cities. Ett nytt nordiskt samarbetsprogram för justitiesektorn tas fram under 2018 med fokus på att motverka organiserad brottslighet och terrorism.

Vårt samarbete i Norden och med länderna kring Östersjön för att motverka människohandel intensifieras.

I det breda säkerhetsbegreppet ingår även frågor om olika slags hälsohot. Ett exempel är antibiotikaresistens. En framtida ödesfråga som sträcker sig över nationsgränser och påverkar såväl människors och djurs hälsa som miljön. Vårt goda resistensläge ska vi värna och utveckla.

Fria medier och källkritik blir allt viktigare i tider av desinformation och alternativa fakta. Vårt stöd till oberoende medier i Baltikum och till fristäder, utbyten och utbildningar för journalister fortsätter.

Vi ser fram emot ett spännande år tillsammans.
Tack!