Öppningsanförande vid IEA:s ministermöte 2017

Ibrahim Baylan, Sveriges samordnings- och energiminister, Paris den 7 november 2017.

Det talade ordet gäller.

Mina damer och herrar, kära kolleger,

Det är en ära och ett privilegium att få öppna IEA:s ministermöte 2017. I det här mötet deltar ministrar från IEA:s medlemsländer och från IEA:s anslutnings-, associerings- och partnerländer samt höga ledare från energisektorn via Energy Business Council.

Årets möte hålls vid en avgörande tidpunkt. Vi lever ett modernare och bekvämare liv än någonsin tidigare, samtidigt som vi ser hungersnöd, krig och naturkatastrofer drabba vår jord och människorna som bor på den. Därför är det så oerhört viktigt att vi fortsätter arbeta för att nå de globala målen för energisäkerhet, ren energi och ökad internationell samverkan och de mer övergripande politiska målen, som Parisavtalet.

Jag vill börja med att sätta IEA:s arbete i ett större perspektiv.

Enligt IEA:s senaste analyser saknar cirka 1,1 miljarder människor fortfarande tillgång till moderna former av energi. Och traditionella former av fast biomassa som används för matlagning orsakar upp till 2,8 miljoner förtida dödsfall varje år, framför allt bland kvinnor och barn.

De här problemen har några av er här i dag själva upplevt, precis som jag gjorde under min uppväxt i en avlägsen by i sydöstra Turkiet, innan jag kom till Sverige.

När vi betraktar frågan om grundläggande tillgång till energi får vi ett större perspektiv på temat för det här ministermötet: "Energisäkerhet för en hållbar global tillväxt."

Tillgång till energi och en produktiv användning av modern energi är nödvändiga förutsättningar för ekonomisk utveckling. Men det får också konsekvenser för människors hälsa och den miljömässiga hållbarheten.

Övergången till ren energi är nödvändig. Inte bara för att alla ska få tillgång till energi, utan för att det ska ske på ett hållbart sätt. För första gången i historien har vi möjlighet att göra det. Kostnaderna för förnybar energi sjunker snabbt, medan digitalisering och automatisering gör oss alltmer energieffektiva.

Vi har framför allt gjort stora framsteg på digitaliseringsområdet den senaste tiden. Jag tror att vi står inför fantastiska genombrott när det gäller att kombinera nya digitala lösningar med ökad elektrifiering. Vi befinner oss i en tid när det inte bara är möjligt, utan också ekonomiskt hållbart och fördelaktigt att gå över till ren energi.

Förutsättningarna varierar dock betydligt mellan olika länder, och det finns ingen universallösning som passar alla. I vårt gemensamma internationella samarbete för säkra och rena energisystem måste det finnas en medvetenhet om att det krävs en mängd olika lösningar för en så kostnadseffektiv övergång som möjligt.

En diversifierad energiproduktion som bygger på lokala resurser bidrar avsevärt till ökad energisäkerhet, decentralisering av ekonomin samt stabila och motståndskraftiga energisystem.

För att hantera denna övergång, eller dessa övergångar, behöver vi rättvisande analyser och politiska ramar som gör det möjligt att ta fram ny kunskap, ny teknik och nya affärsmodeller.

Vi har en unik möjlighet just nu. Om vi tar tillfället i akt och skapar de bästa möjliga förutsättningarna för våra energimarknader och energiföretag kommer vi att kunna se tillbaka på den här tiden som en avgörande vändpunkt.

Vi kommer att se tillbaka på den här tiden som en tid av förändring, när vi för första gången i historien kunde ge människor tillgång till modern energi, på ett sätt som inte skadar vår hälsa eller vår miljö. Vi kunde främja energisäkerheten för hållbar global tillväxt.

Tack.