Anförande av utrikesminister Margot Wallström vid ministerdebatt i säkerhetsrådet om konfliktförebyggande och hållbar fred

Anförande av utrikesminister Margot Wallström vid den första öppna debatten på ministernivå i FN:s säkerhetsråd under svenskt ordförandeskap.

New York, den 10 januari 2017.

Det talade ordet gäller.

Herr generalsekreterare,

Tack för att ni påminner oss om allt som Förenta nationerna har åstadkommit under de senaste 70 åren, och för att ni presenterar er vision om ett FN som är väl rustat att hantera de konflikter och den instabilitet som i dag påverkar flera miljoner människors liv.

Ett nära och proaktivt samarbete mellan generalsekreteraren och säkerhetsrådet är avgörande för den här organisationens förmåga att skapa varaktig fred och säkerhet. Vi ser fram emot att bygga upp en stark och förtroendefull relation med er, inte minst för att förbättra FN:s kapacitet att agera tidigt och förebygga våldsamma konflikter.

Vi har diskuterat dagens ämne – konfliktförebyggande arbete – många gånger i den här kammaren. Men utvecklingen går långsamt. Jag ska tala om vad som behöver förändras.

Herr generalsekreterare, medlemmar i rådet,

Under 2016 såg vi att det finns ett akut behov av en global nysatsning på säkerhetssamarbete och multilateral konfliktlösning – i synnerhet konfliktförebyggande arbete. Det här rådets dagordning domineras av fasorna i Syrien och Jemen, liksom av det instabila läget i exempelvis Demokratiska republiken Kongo. Har vi råd att låta listan över kriser som ger upphov till våldsamma konflikter och mänskligt lidande bli allt längre?

FN:s humanitära och fredsbevarande instrument har satts under enorm press. 22,2 miljarder amerikanska dollar i biståndsappeller. Mer än 100 000 män och kvinnor i FN:s fredsbevarande styrkor. Samtidigt visar forskning att konfliktförebyggande åtgärder i genomsnitt bara kostar en tiondel så mycket som återhämtningsinsatser efter konflikter. Att investera i konfliktförebyggande arbete är inte bara moraliskt rätt – det är smart, ekonomiskt och hållbart.

Vi måste motverka grundorsakerna till konflikter innan de hamnar på tidningarnas förstasidor eller det här rådets dagordning. Det behövs inkluderande, nationellt ledda processer som skapar starka institutioner och som stöds av ett organisationsövergripande engagemang. Agendan för hållbar fred och de globala målen för hållbar utveckling ger oss både en plattform och en plan för hur vi går framåt.

Samtidigt kräver FN-stadgans sjätte kapitel, om fredlig lösning av tvister, att parterna i en tvist ska eftersträva fredliga lösningar såsom förhandling, förlikning eller ett rättsligt avgörande.

Vi har verktygen. Det vi behöver nu är politisk enighet om att arbeta konfliktförebyggande.

Jag vill lyfta fram några förslag på insatser som kan främja det.

För det första: Gör konfliktförebyggande arbete till en prioritering för hela FN-systemet. Ställ krav på att alla FN-organ bidrar. Se till att FN har ett nära samarbete med andra internationella, regionala och subregionala aktörer. Ett bra exempel är de insatser som ECOWAS och FN:s kontor för Västafrika och Sahel tillsammans genomför för Gambia.

För det andra: Förbättra FN:s kapacitet att identifiera och motverka grundorsakerna till konflikt genom ökat samarbete mellan FN-systemets olika grundpelare, mandat och organ. Vi ser positivt på de konkreta åtgärder som ni, herr generalsekreterare, redan har vidtagit för att effektivisera sekretariatets arbete.

För det tredje: Förbättra den systemövergripande analysen och välkomna självständiga, tydliga råd från generalsekreteraren, bland annat om nya hot och risker som växer fram, såsom klimatförändringar. Det stärker våra gemensamma strategiska planer och åtgärder. Säg det vi behöver veta – inte det vi vill höra.

För det fjärde: Ta tillvara kvinnors förmåga för att skapa hållbar fred genom inkluderande processer. Erfarenhetsutbytet inom det nätverk av kvinnliga fredsmedlare som jag har initierat bekräftar hur viktigt kvinnors deltagande är.

Slutligen vill jag påminna om vad generalsekreteraren sade: att det inte finns några humanitära lösningar på politiska kriser. Humanitära åtgärder kan aldrig ersätta politisk dialog och medling.

Kollegor,

Vi bör lyssna på generalsekreterarens uppmaning till en kraftigt stärkt fredsdiplomati.

Därför ska Sverige bidra till ett säkerhetsråd som ger generalsekreteraren möjlighet att vidta snabba, tydliga och effektiva åtgärder för att lösa tvister och förhindra att konflikter bryter ut.

Jag hoppas att andra medlemmar i rådet kan dela denna ambition. Vi ska göra allt vi kan för att skapa en öppen, respektfull och ärlig dialog runt det här bordet.

Herr generalsekreterare,

Vi har hört er uppmaning till ett konfliktförebyggande arbete som uppfyller sitt syfte, och vi vet att ni behöver medlemsstaternas politiska stöd.

Vi måste därför bidra till att skapa enighet om att arbeta konfliktförebyggande. Vi åtar oss att överbrygga våra meningsskiljaktigheter och arbeta tillsammans.

Vi måste göra det för Förenta nationerna och för de människor som vi representerar.

Vi måste göra det för världen.

Låt oss enas om att freden är viktigast.