Tal vid säkerhetsrådets briefing om fred och säkerhet i Afrika

Margot Wallström, New York, 30 oktober 2017.

Det talade ordet gäller.

Herr ordförande,

Vi ser med allt större oro på situationen i Sahel. Den påverkar inte bara de miljontals människor som lider av otrygghet och hunger, utan även hela regionen och hela världen. Grundorsakerna är komplexa och gränsöverskridande. Utbredningen av våldsbejakande extremism, organiserad brottslighet, klimatförändringar, ett försämrat människorättsläge och svaga institutioner ger effekter som förstärker varandra. Det har förödande konsekvenser för folket i Sahel och visar på de traditionella fredsbevarande insatsernas begränsningar. Lösningen måste vara en kombination av kortsiktigt och långsiktigt arbete. Vi är djupt engagerade genom vårt utvecklingssamarbete och humanitära bistånd, liksom genom vårt bidrag till MINUSMA och EU-insatsen.

Stabilitet i Mali är avgörande för hela Sahelregionen. Vi måste fortsätta prioritera att stödja ett fullständigt, inkluderande och effektivt genomförande av fredsavtalet, inte minst i ljuset av det kommande valet. Det är vår bästa chans att bygga hållbar fred och förhindra att instabiliteten ökar. Sanktionsregimen som inrättats i enlighet med resolution 2374 bör användas som ett verktyg i vårt arbete för att nå fred och stabilitet i Mali. Men sanktioner är inte ett självändamål. De är ett sätt att skapa politisk drivkraft.

Herr ordförande,

Jag vill uppehålla mig vid frågan om kvinnors deltagande. När medlemmarna i säkerhetsrådet besökte Mali för inte så länge sedan träffade de kvinnliga företrädare för civilsamhället. På frågan om den politiska ledningen i landet var tillgänglig svarade de att de inte bara ville ha tillgängliga politiker, utan att de själva ville bli beslutsfattare och vara representerade på samma villkor som män.

Lagen om en kvot på 30 procent är visserligen ett steg i rätt riktning, men kvinnor är fortfarande till stor del utestängda från den politiska sfären, liksom från organ som arbetar med genomförandet av fredsavtalet. Som vi sade i fredags är kvinnors representation inte bara en fråga om rättvisa; det handlar om ändamålsenlighet och om att öka sannolikheten för att fredsavtalet varar.

Men politisk representation blir ett abstrakt mål om du är rädd för att lämna ditt hem och gå och hämta vatten några kilometer bort, eller om ditt barn hindras från att gå i skolan under flera år. Så ser verkligheten ut i centrala Mali, liksom på många andra platser runtom i Sahel. För mig är kopplingen mellan säkerhet, mänskliga rättigheter och utveckling uppenbar. Utan säkerhet sker ingen utveckling. Utan full respekt för mänskliga rättigheter är allt säkerhetsarbete dömt att misslyckas, vilket skapar ett ännu större avstånd mellan folket och staten.

Herr ordförande,

G5 Sahel-ländernas ansträngningar för att intensifiera utvecklingsarbetet och gå mot fullständig operationalisering av den gemensamma G5 Sahel-styrkan är därför mycket berömvärda. De har vårt fulla stöd. Med tanke på de komplexa utmaningarna i området kommer styrkans agerande att vara avgörande för resultatet.

Jag vill lyfta fram tre områden som bör vägleda vårt fortsatta samarbete med den gemensamma G5 Sahel-styrkan.

För det första är den gemensamma G5 Sahel-styrkan ett av många instrument som tillsammans utgör ett integrerat, hållbart och regionalt sätt att bemöta situationen i Sahel. Politikens företräde bör vägleda detta arbete, och det är mycket viktigt att se till att ett övergripande politiskt ramverk utarbetas.

Fortsatt enighet mellan länderna i G5 Sahel och det internationella samfundet är avgörande. Vi uppmuntrar också ett starkt engagemang från Afrikanska unionen, inte minst när det gäller att samordna med andra regionala initiativ och ramverk och försäkra fortsatt integrering inom Afrikanska unionens freds- och säkerhetsstruktur. Det här är en chans för FN, Afrikanska unionen och subregionen att samarbeta med varandra och med exempelvis EU.

För det andra kommer styrkans resultat att vara beroende av lokalbefolkningens stöd. Det gäller särskilt i områden där beväpnade terroristgrupper är rotade hos lokalbefolkningen och utnyttjar statens frånvaro. Därför är det mycket viktigt att ha ett gediget ramverk som främjar respekt för de mänskliga rättigheterna, inte minst för att återupprätta förtroendet för statliga institutioner och undvika att bidra till ökad radikalisering och destabilisering. Länderna i G5 Sahel har erkänt detta behov i den gemensamma styrkans operativa koncept. Nu måste vi inrätta mekanismer som förhindrar och motverkar brott mot de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt.

Det är viktigt att styrkans verksamhet har ett jämställdhetsperspektiv både under planeringsfasen och i specifika skyddsåtgärder. Den gemensamma styrkan kan också komma att möta barn som ingår i beväpnade grupper. Därför behövs det tydliga rutiner för hur den här frågan ska hanteras, bland annat genom samarbete med rådgivare i frågor som rör skydd av barn.

Slutligen vill jag säga att samarbete är bästa vägen till fred. Vi måste se till att våra upprepade uppmaningar om regionalt ägarskap, våra förväntningar på styrkan och våra krav på ansvarsskyldighet åtföljs av tillräckligt med resurser och stöd.

De förslag på stöd som presenterats av generalsekreteraren visar att det finns många möjligheter.

Tillförlitligt och hållbart FN-stöd är nödvändigt för att styrkan ska kunna uppfylla sina mål. Sverige är redo att utforska alla modeller, även de mest ambitiösa. Om FN har en stödjande roll kan det bidra till ett starkare politiskt ramverk, bland annat genom FN:s integrerade strategi för Sahel och genom ömsesidigt ansvarsutkrävande. Utöver det stöd vi redan ger genom EU överväger Sverige olika möjligheter att stödja FC-G5S bilateralt, i synnerhet när det gäller att förhindra och motverka brott mot de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt.

Herr ordförande,

År 2017 kommer uppskattningsvis 30 miljoner människor i Sahel att gå hungriga. Samtidigt fortsätter terrorister i regionen att hota människors liv och förstöra deras möjligheter att försörja sig.

Resultatet av våra ansträngningar i Sahel kommer att bedömas utifrån hur vi lyckas förbättra tillvaron för dem som bor där. Den gemensamma G5 Sahel-styrkan är ett välkommet initiativ för att öka säkerheten, komplettera MINUSMA:s arbete och sätta stopp för terrorhotet. Den förtjänar vårt fulla stöd. I kombination med gediget och meningsfullt utvecklingsarbete för att motverka grundorsakerna till konflikt och instabilitet har styrkan en chans att leda regionen mot hållbar fred.

Tack för ordet.