Innehållet publicerades under perioden

-

Tal av statsminister Stefan Löfven i FN:s säkerhetsråd om barn och väpnad konflikt, 9 juli 2018

Det talade ordet gäller.

Medlemmar av säkerhetsrådet,
Damer och herrar,

Jag vill tacka den särskilda representanten Virginia Gamba och den verkställande direktören Henrietta Fore för deras viktiga redogörelser, som stundtals var svåra att lyssna på. Jag vill även tacka Yenny Londoño för att hon delade med sig av sin inspirerande berättelse.

Excellenser,

Barndomen är inte bara början på livet, utan utgör också själva grunden för det. Det är den grund vi vilar på för att nå vår fulla potential. Grunden för fredliga och blomstrande samhällen. Enkelt uttryckt: Genom att ge barn omsorg, trygghet och skydd i dag kan vi förebygga morgondagens konflikter.

Men vi gör långt ifrån tillräckligt för att skydda våra barn. I dag påverkas 350 miljoner barn av väpnade konflikter. De löper risk att dödas eller bli allvarligt skadade. De riskerar att utsättas för sexuellt våld. De riskerar att inte få någon annan utbildning än den som krigets skola har att erbjuda: Förlust. Rädsla. Hat. Hämnd.

Vi behöver visserligen göra mycket mer, men våra gemensamma ansträngningar gör faktiskt skillnad.
Under de senaste tjugo åren har 130 000 barn släppts fria från väpnade grupper. Under de senaste två åren har fler än 12 000 barn fått hjälp av FN att återintegreras i samhället.

Excellenser,

Med dagens enhälliga antagande av resolution 2427 främjar vi inte bara agendan för barn och väpnad konflikt, utan vi stärker också vårt förebyggande arbete. Jag vill lyfta fram några exempel.

För det första förbises ofta barnens behov i fredsförhandlingar. När vi alla värnar om barnens bästa kan det hjälpa oss att hitta nya lösningar. Den här resolutionen understryker att agendan för barn och väpnad konflikt är nödvändig för det konfliktförebyggande arbetet och för hållbar fred.

För det andra fastställer den ett ramverk för återintegrering av barn som haft anknytning till väpnade styrkor eller väpnade grupper. En lyckad återintegrering är avgörande för barnet, men också för hela samhället. Resolutionen gör barn till en del av lösningen, inte problemet.

För det tredje konstaterar resolutionen att det är avgörande att flickor och pojkar som lever i konflikter får tillgång till utbildning och hälso- och sjukvård, även psykisk vård. Det är också den första resolutionen av sitt slag som skiljer mellan flickor och pojkar och betonar att de har olika behov och är sårbara på olika sätt.

För det fjärde kopplar den ihop agendan för barn och väpnad konflikt med de globala målen för hållbar utveckling. Om vi ska uppnå målen i Agenda 2030 får inga barn lämnas utanför.
För det femte är det den första säkerhetsrådsresolutionen som fastslår den centrala principen att barn i väpnade konflikter i första hand ska behandlas som offer.

För det sjätte betonar resolutionen vikten av ansvarsutkrävande för ALLA brott och övergrepp mot barn – inte bara de grövsta brotten – och sätter därmed en ny standard för arbetet med att förebygga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och brott mot internationell humanitär rätt. Det får inte finnas några undantag från vår medmänsklighet, och det får inte finnas några undantag från den internationella humanitära rätten.

Slutligen tar resolutionen upp behovet av att även ta hänsyn till barnens åsikter. Vi måste lyssna på barnen och ta del av deras perspektiv och förslag på lösningar.

I den andan organiserade Sverige, i samarbete med Unicef och partner i det civila samhället, en serie barnsamråd runt om i världen som fokuserade på barn som flyktingar, barn som fredsmäklare och återintegrering av före detta barnsoldater. Vi organiserade även samråd i Sverige. Allt detta resulterade i de här rekommendationerna, där barnens budskap till oss beslutsfattare är tydligt:

Skapa trygghet och säkerhet. Se till att det finns mat. Ge barn utbildning. Ge sjuka och skadade vård.
Och – framför allt – få slut på krigen.

Excellenser,

Vi har kommit överens om dagens resolution – nu måste vi genomföra den. Den särskilda representanten Virginia Gamba och hennes samarbetspartner arbetar med att ta fram en praktisk vägledning och verktyg för att integrera frågor som rör skydd av barn i fredsprocesser.
Vi här i rådet har ett ansvar att ta hänsyn till hur konflikter påverkar barn, och vi måste göra det i allt vårt arbete. När vi förnyar insatsers mandat måste vi dels se till att alla insatser har rådgivare i frågor som rör skydd av barn, dels inkludera barnens perspektiv i våra diskussioner.

Excellenser,
Damer och herrar,

Det bästa sättet att komma till rätta med grundorsakerna till konflikter är att ge barn en kärleksfull och trygg barndom och skydda dem från krigets gissel.

Det är upp till oss att leva upp till vårt ansvar och uppfylla barnens krav.

Det är upp till oss att förebygga morgondagens konflikter genom att skydda barn här och nu.

Tack för ordet.