Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Tal vid Utbildningsradion 40 år

Publicerad

Tal av Alice Bah Kuhnke.
Stockholm, 15 augusti 2018.

Det talade ordet gäller.

Ambitionen om att lära nytt, skaffa sig ny kunskap, att utveckla tänkandet - det går aldrig ur tiden, det blir aldrig omodernt! Den allsidiga kunskapen och förmågan att sätta den i sammanhang utgör grunden i det vi kallar för bildning.

Bildningsbegreppet kan, som ni vet, förstås som vår förmåga att tillgodogöra oss kunskap och sätta den i sammanhang, förmågan att utifrån kunskap och erfarenhet kunna förstå och analysera skeenden och rörelser. 

Den är avgörande för vår möjlighet att orientera oss i samhället och förhålla oss till omvärlden och historien. Den ger självständighet och bidrar till individuell och intellektuell frigörelse. 

I vårt land går bildningsambitionerna långt tillbaka i tiden. Genom en likvärdig skolgång för alla har fler fått möjlighet att skaffa sig ett arbete som går bortom de möjligheter som stod till buds i äldre tiders privilegiesamhälle. Fallenhet och ambition, inte börd, blev på ett annat sätt avgörande för karriärmöjligheterna. 

Men våra bildningsambitioner sträcker sig så mycket längre än att förse arbetsmarknaden med arbetskraft. Vi har också ett bildnings- och kulturväsende som står öppet för alla. Det är våra bibliotek, bildningsförbund, kulturinstitutioner, kulturskolor, medier, arkiv, folkhögskolor och mycket annat. För ett land som gör anspråk på att vara en väl utvecklad demokrati behöver ambitionerna för den allmänna bildningen ställas högt.

Utbildningsradion är i navet av detta! Genom att UR befinner sig i detta dynamiska gränsland mellan skola, medier, folkbildning och kultur opererar ni precis i det fält där vi finner bildningens jordmån. Därför är jag väldigt hedrad att få tala på detta jubileum!

Frågor om medie- och informationskunnighet, digital kompetens och källkritik diskuteras som aldrig förr. Med all rätt: vi översköljs av allehanda budskap, och i den miljön blir förmågan att kunna skilja sant från falskt av stor betydelse.

UR har i detta arbete en avgörande roll. Basal digital kompetens är viktig för att var och en ska kunna förstå världen och göra sig gällande i ett komplext samhälle och i demokratin i allmänhet.

Men ibland kan vi av debatten vilseledas att tro att vi står inför ett val, att samhället måste bestämma sig för om vi ska satsa på källkritik eller faktakunskaper. Inget kunde vara mer fel: kunskap och bildning är vårt mål, källkritiken ett medel, om än ett viktigt sådant! Begreppen hör ihop. De är varandras förutsättningar: utvecklad kunskap förutsätter förmågan till kritiskt tänkande, men ett sunt kritiskt förhållningssätt kan bara uppnås med solida faktakunskaper som grund.

Låt oss inte mer fastna i falska dikotomier – låt oss istället bygga ett samhälle som investerar i kunskap, bildning och kultur! Därför är vårt skolväsende, våra kultur-, minnes- och bildningsinstitutioner bland det viktigaste vi har.

Skolan ger oss kunskap, våra kulturinstitutioner förvaltar och förmedlar kulturarv, uppmuntrar skapande, ger oss konstnärliga upplevelser, medierna belyser vårt samhälle utifrån olika perspektiv på grundval av ett system för medieetik. Kultur, samtidskonst och kulturarv, kunskap och bildning – detta som i bred bemärkelse tillhör kulturen, och som tillsammans ingår i bildningen.

UR är i detta perspektiv en helt central aktör! Under 40 år har ni bidragit till att stärka bildningen i vårt land.

Ibland har ni utsatts för kritik, men en öppenhet för konstruktiva diskussioner leder till självrannsakan och utveckling. 

Ert uppdrag är i dag mer relevant och mer angeläget än någonsin tidigare. UR har som medieföretag djupa kunskaper om pedagogik och kultur och unika förutsättningar att bidra till att dagens och framtidens medborgare kan rustas med de förmågor och de kunskaper som behövs i ett digitalt samhälle. Och därigenom stärka bildningen i det moderna samhället!

Grattis på 40-årsdagen!

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.