Innehållet publicerades under perioden

-

Anförande av Sveriges statsminister Stefan Löfven vid den allmänna debatten vid den 75:e sessionen i FN:s generalförsamling

Publicerad

Den 26 september höll statsminister Stefan Löfven ett anförande vid den allmänna debatten vid den 75:e sessionen i FN:s generalförsamling.

Det talade ordet gäller.

Excellenser.

Vi högtidlighåller att FN firar 75 år mitt i en global pandemi – en pandemi som har satt enorm press på våra samhällen, stora som små, och på våra familjer. Jag vill uttrycka mitt djupaste beklagande över de liv som gått förlorade.

Tider som dessa prövar våra samhällens motståndskraft och vår internationella samverkan. Det är viktigare än någonsin tidigare att vi arbetar tillsammans i solidaritet.

I denna anda var Sverige och Qatar medordförande i förhandlingarna om deklarationen till minnet av FN:s 75-årsjubileum som antogs den 21 september. Medlemsländerna sände ett kraftfullt budskap till stöd för en regelbaserad internationell världsordning och för multilateralism. Vi befäste åtagandet om en stärkt internationell samverkan med ett modernt, nytänkande och inkluderande FN i centrum.

Just nu har vi ett sällsynt tillfälle att bygga bättre samhällen – samhällen som är mer motståndskraftiga. Vi har ett tillfälle att gemensamt ta itu med gemensamma utmaningar som
- pandemin
- klimatkrisen
- ökande ojämlikhet
- brott mot folkrätten
- hot mot internationell fred.

Vi har ett tillfälle att skapa, vilket generalsekreterare Guterres uppmanade oss till i sin senaste Nelson Mandela-föreläsning, ett nytt socialt kontrakt och en ny global uppgörelse.

 

Excellenser.

Sverige stödjer till fullo FN:s ledarskap i den globala kampen mot covid-19 och konstaterar Världshälsoorganisationens centrala roll.

Hittills har Sverige bidragit med mer än 170 miljoner dollar till de globala motåtgärderna. Tillsammans med flera av världens ledare har jag uttryckt mitt stöd för att säkerställa en rättvis och global tillgång till framtida vaccin mot covid-19. Ingen är trygg förrän alla är trygga. Att säkerställa vaccintillgång är en global utmaning som kräver internationell samverkan och solidaritet.

Excellenser.

Klimatförändringarna är en av våra mest angelägna frågor. Runt om i världen har unga och gamla marscherat sida vid sida på gatorna och krävt att vi som beslutsfattare ska följa det som vetenskapen rekommenderar. Vi måste omforma våra samhällen och minska utsläppen. Sverige har som målsättning att bli det första fossilfria välfärdslandet, men vi välkomnar konkurrens från alla som vill hinna före oss.

Vi kommer att fortsätta arbeta med industrisektorn för att nå nettonollutsläpp, inte minst inom Ledarskapsgruppen för industriomställning som vi lanserade tillsammans med Indien vid förra årets klimattoppmöte. Vi uppmanar till mer ambitiösa nationellt fastställda bidrag inom ramen för Parisavtalet. Vi kommer att arbeta för ett ambitiöst utfall av klimatmötet COP26 i Glasgow.

Excellenser.

När vi firar FN:s 75-årsjubileum måste vi stärka vår beslutsamhet att se till att ingen lämnas utanför. För att förverkliga Agenda 2030 för hållbar utveckling är det nödvändigt att se till att alla deltar på lika villkor, oavsett kön och sexuell läggning.

Den pågående pandemin förvärrar befintlig diskriminering och ojämlikhet samt risken för sexuellt och könsrelaterat våld. Den har en oproportionerlig inverkan på kvinnors och flickors tillgång till livsviktiga hälso- och sjukvårdstjänster. Robusta anslag till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter måste prioriteras.

25-årsjubileumet av den historiska Pekingdeklarationen och handlingsplanen utgör en möjlighet att intensifiera ansträngningarna för jämställdhet.

Sverige är berett att ta en ledande roll i UN Womens globala koalition för ekonomisk jämställdhet.  Det är med glädje jag ser att andra förenat sig med Sverige och bedriver en feministisk utrikespolitik.

Excellenser.

Pandemin sätter de demokratiska institutionernas förmåga att fungera under ett enormt tryck och får allvarliga konsekvenser för mänskliga rättigheter. Alltför många ledare och regeringar använder den som en förevändning i sina försök att tysta oppositionen, civila samhället och människorättsförsvarare.  

Sverige kommer fortsätta att främja vår demokratisatsning som syftar till att stärka respekten för demokratiska principer och institutioner, civila samhället och internationell rätt. Vi stödjer generalsekreterarens uppmaning att agera för mänskliga rättigheter.

Excellenser.

Miljontals människor runt om i världen har förlorat sina jobb och utkomstmöjligheter på grund av pandemin. Social dialog på arbetsplatsen kan bidra till att mildra effekterna av pandemin och forma lösningar. Vi behöver en hållbar omställning på den globala arbetsmarknaden. Tillsammans med Sydafrikas president Cyril Ramaphosa arbetade jag ingående med den här frågan under utarbetandet av ILO-rapporten om framtidens arbetsliv. Sverige bjuder in fler länder att bli en del av den globala uppgörelsen för anständiga arbetsvillkor och inkluderande tillväxt.

Vi har även sett handelshinder införas under pandemin. Fri, rättvis, och hållbar handel är centralt för att skapa nya jobb och öka välståndet. Världshandelsorganisationen har en avgörande roll för att upprätthålla ett regelbaserat internationellt handelssystem.

Runt om i världen behöver fler människor än någonsin tidigare humanitärt bistånd för sin överlevnad. Den utdragna konflikten i Jemen har resulterat i världens största humanitära kris. Jag uppmanar givare att öka stödet till de humanitära insatserna. Vi stödjer FN:s fredsansträngningar och uppmanar parterna att omedelbart komma överens om en vapenvila, inbegripet politiska samtal och fortsatt genomförande av Stockholms- och Riyadhavtalen.

Vi uttrycker vår solidaritet och vårt stöd till det libanesiska folket efter den förödande explosionen i Beirut.

 

Excellenser.

Pandemin utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. Sverige och EU stödjer med kraft genomförandet av generalsekreterarens uppmaning till en global vapenvila. FN:s säkerhetsråd har ett enormt ansvar. För att lyckas med uppdraget att upprätthålla internationell fred och säkerhet måste det reformeras för att på ett effektivt sätt kunna ta itu med nuvarande och framtida utmaningar.  

Kampen mot straffrihet vid gränsöverskridande brottslighet är fortfarande mycket viktig. Sveriges stöd för Internationella brottmålsdomstolen är orubbligt.

Kvinnors inflytande vid fredsprocesser, politiska övergångar och återhämtning efter kriser är centralt. I år är det 20 år sedan säkerhetsrådsresolution 1325 antogs. I år ska vara ett år när vi ser konkreta åtgärder.

Sverige fortsätter att vara en aktiv partner till FN genom
- finansiellt kärnstöd
- diplomati
- medling
- att bidra med militärer och poliser i FN:s fredsinsatser, som bland annat MINUSMA. Vi följer med stor oro utvecklingen i Mali. En fredlig, snabb övergång till ett civilt styre med demokratiska val är absolut nödvändig.

Rysslands olagliga annektering av Krim och Sevastopol och aggression mot östra Ukraina utgör allvarliga brott mot internationell rätt, utmanar den globala säkerheten och orsakar mänskligt lidande. EU är otvetydigt avseende behovet av att Minsköverenskommelserna ska uppfyllas. Sverige och EU fördömer i starkast möjliga ordalag förgiftningen av den ryska oppositionsledaren Aleksej Navalnyj. Den ryska regeringen måste grundligt och transparent utreda mordförsöket. De som bär ansvaret måste ställas inför rätta.

Vi stödjer en framförhandlad lösning med två stater som lever i fred och säkerhet som det enda bärkraftiga sättet att lösa konflikten mellan Israel och Palestina. Den måste baseras på internationellt överenskomna parametrar och på att ockupationen upphör. EU:s ställningstagande är otvetydigt: Det är olagligt att annektera ockuperat territorium.

En hållbar fred i Syrien kan endast uppnås genom en politisk lösning i linje med resolution 2254. Vid den fjärde givarkonferensen i Bryssel utlovade Sverige nyligen 96 miljoner dollar till krishanteringen.

Även om det finns många utmaningar i världen finns det även hopp. Just nu har Sudan ett sällan återkommande tillfälle. Kvinnor och unga gick 2019 ut på gatorna och krävde politiska förändringar, och modiga politiska beslut följde. Sudan förtjänar vårt stöd på landets komplicerade väg mot demokrati.

Excellenser.

Nästa år tar Sverige över ordförandeskapet i OSSE. Vi kommer att prioritera att arbeta för konfliktlösning som bygger på OSSE:s breda säkerhetsbegrepp, vilket utgår från demokrati och mänskliga rättigheter. Den europeiska säkerhetsordningen måste upprätthållas, inte omförhandlas.

Sverige är mycket bekymrade över utvecklingen i Belarus efter det val som genomfördes den 9 augusti, och som varken var fritt eller rättvist. De växande förtrycket mot fredliga demonstranter, journalister och oppositionsledare är oacceptabelt. Vi står enade med det belarusiska folket i dess önskan att utöva sina grundläggande demokratiska rättigheter. Vi fortsätter att uppmana den belarusiska regimen att upphöra med förtrycket och inleda en verklig dialog med oppositionen. Vi är beredda att underlätta en sådan dialog. 

Excellenser.

I år är det även 75 år sedan atombomberna föll över Hiroshima och Nagasaki. Låt det vara en tragisk påminnelse om kärnvapnens katastrofala konsekvenser för mänskligheten. Kärnvapenhotet är lika närvarande som någonsin tidigare. Historiska fördrag har lämnats eller är i farozonen, och ny kärnvapenkapacitet utvecklas. Vi uppmanar USA och Ryssland att enas om en förlängning av START-avtalet, och Kina att delta i samtalen om uppföljningsåtgärder. 

Som ett led i vår multilaterala nedrustningsdiplomati fortsätter Sverige, tillsammans med 15 andra icke-kärnvapenstater, att arbeta för ett fullföljande av Stockholmsinitiativet för kärnvapennedrustning vars syfte är att bidra till ett framgångsrikt genomförande av konferensen för översyn av icke-spridningsfördraget.

Tillsammans med EU stödjer vi med kraft ett fullständigt genomförande av den gemensam övergripande handlingsplanen.

Vi uppmanar Nordkorea att fullgöra sina internationella skyldigheter och vidta åtgärder för kärnvapenavveckling.

Vi står fast vid att situationen på den koreanska halvön ska lösas fredligt.

Excellenser.

Kommande generationer kommer växa upp i en annorlunda värld. Nu har vi möjlighet att staka ut riktningen.

Tillsammans med andra länder kommer Sverige samla stöd för generalsekreterarens arbete med den gemensamma agenda som presenterades i deklarationen vid 75-årsfirandet.

Tillsammans kan vi bygga bättre samhällen.
Tillsammans kan vi bygga starkare samhällen.
Och tillsammans kan vi ta itu med utmaningarna som ligger framför oss.

Tack för ordet.

***

Genväg

Ta del av statsminister Stefan Löfvens anförande på engelska på government.se.