Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Anförande av Mikael Damberg på UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice

Publicerad

Digital konferens i Kyoto, Japan, 7 mars 2021. Talet hölls på engelska, nedan en översättning till svenska.

Det talade ordet gäller.

Fru ordförande, ers excellenser, mina damer och herrar!

Jag vill inleda med att uttrycka min djupaste tacksamhet till Japans regering för er gästfrihet och ert engagemang som värd för den här kongressen, trots utmaningarna med en global pandemi.

Jag vill också tacka UNODC:s sekretariat och verkställande direktör för ansträngningarna med att anordna den 14:e FN-kongressen om brottsförebyggande arbete och straffrätt.

Sverige stöder kommissionär Ylva Johanssons uttalande på Europeiska unionens vägnar. Jag skulle nu vilja utveckla närmare en av de viktiga frågor som hon tog upp.

Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Världen befinner sig just nu i en fruktansvärd pandemi som har synliggjort ojämlikheter och vidgat klyftan mellan kvinnor och män. Våld mot kvinnor och flickor har ökat, och det är ett av de yttersta uttrycken för ojämlikhet.

Vi välkomnar att Kyotoförklaringen innehåller en artikel om våld i hemmet som ett uttryck för vår gemensamma beslutsamhet att förebygga och motverka våld mot kvinnor.

Vår feministiska regering har som mål att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv och att få ett slut på våldet mot kvinnor. I överensstämmelse med detta genomför Sverige just nu en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin lyfter fram vikten av förebyggande insatser och mäns delaktighet och ansvar i arbetet mot våld. Jag vill ge er några exempel:

Regeringen har gett Polismyndigheten i uppdrag att integrera jämställdhetsaspekter i allt sitt arbete. Det har lett till mer resurser och fler utredare för att bekämpa våld i hemmet och brott mot kvinnor.
Arbetet leds av åklagare med särskild kompetens och erfarenhet.

I Sveriges sexualbrottslagstiftning är alla sexuella handlingar som inte är baserade på samtycke straffbelagda. Det är även straffbelagt att köpa sexuella tjänster, något som har visat sig vara ett värdefullt verktyg i förebyggandet av människohandel för sexuella ändamål.

Det är helt avgörande att internationella åtaganden efterlevs, och Istanbulkonventionen utgör ett viktigt verktyg för uppföljning. Sverige arbetar för bättre förebyggande åtgärder, inbegripet behandlingsprogram för de som gör sig skyldiga till våld i hemmet och sexuellt våld.

Problemen går dock djupare än så. Våldsbrott mot kvinnor är ett internationellt problem. Det används som ett vapen i krig och terrorism, och som ett verktyg inom den organiserade brottsligheten genom människohandel.

För att ta itu med de här brådskande frågorna och stärka möjligheterna till ansvarsutkrävande måste vi fullt ut utnyttja de internationella verktyg och samarbetskanaler som finns.

Jag uppmanar er alla att arbeta tillsammans med oss.
Genom att verka för jämställda förutsättningar stärker vi våra demokratier och främjar vi fred och social sammanhållning.

Jag vill avsluta med att tacka er alla för er uppmärksamhet. Vi uppskattar verkligen möjligheten att få delta i den här veckans samtal.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.