Tal från Hans Dahlgren

Tal av Hans Dahlgren om förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023

Publicerad

Information från regeringen om förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023. Tal av EU-minister Hans Dahlgren i Sveriges riksdag den 1 juni 2022.

Fru talman,

Den första januari nästa år tar Sverige över det roterande ordförandeskapet i EU:s ministerråd.

Det är en stor och viktig händelse för vårt land.

Den Europeiska unionen, det här europeiska samarbetet som vi är en del av, är verkligen helt avgörande för oss här i Sverige.

Därför att den Europeiska unionen ger oss en styrka som är betydligt större än vår egen.

Det har blivit särskilt tydligt under den senaste tidens stora och omskakande kriser.

Först pandemin. Nästan 19 000 svenskar har hittills mist livet i denna farsot, som spridit död och lidande över hela världen.

Men vägen ur pandemin blev snabbare än vad många nog vågat hoppas. En viktig anledning till detta var ju att vi snabbt kunde få tillgång till så många säkra och effektiva vacciner. Här spelade den Europeiska unionen en avgörande roll, genom att tidigt gå in med enorma upphandlingar av vaccindoser, som sedan delades mellan alla EU:s medlemsstater. Ett stort antal doser kunde också skickas till länder utanför Europa.

Det här hade vi aldrig kunnat lösa på egen hand, i ett enskilt land.

***

Fru talman,

Rysslands brutala anfallskrig är ett fasansfullt exempel på hänsynslöst människoförakt.

Trots att den ryska krigsmaskinen tidvis tycks ha kört fast, hejdad av det ukrainska folkets modiga motstånd, så har det här kriget redan orsakat ett närmast obeskrivligt lidande. Och inget avslut synes än.

Det krig som Ryssland startat får konsekvenser också för Sveriges säkerhet. I den tid där vi nu befinner oss, där gamla sanningar omprövas, där omfattande upprustningar genomförs, ja då kan vi i Sverige ändå stå trygga och stadiga i något som vi länge varit övertygade om:

Att den Europeiska unionen är Sveriges viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska samarbete.

Sveriges starka röst för fred och utveckling, den blir ännu starkare när vi gör gemensam sak med de andra 26 medlemsstaterna i EU.

Och Sveriges säkerhet, den stärks betydligt av vårt engagemang i det storslagna fredsprojekt som EU är.

Så visst ger den Europeiska unionen Sverige en styrka som är betydligt större än vår egen.

Därför ligger det så tydligt i vårt lands nationella intresse, att den Europeiska unionen leds på bästa möjliga sätt. Det är därför som det är helt rätt att göra det mesta av den möjlighet som ordförandeskapet i ministerrådet innebär. För att se till att den här unionen, som betyder så mycket för oss, har en stadig hand vid rodret i en svår och orolig tid.

Det kommer säkert inte att bli lätt. Men jag är förvissad om att svenska företrädare har alla möjligheter att nå goda resultat i de förhandlingar som förestår. Både för EU, men också för Sverige.

***

Fru talman,

I dag är det alltså exakt sju månader kvar tills Sverige tar över rollen som ordförande i ministerrådet. Det är som bekant ett uppdrag som roterar mellan alla EU:s medlemsstater. Det sker enligt en bestämd ordning, där varje land ansvarar för att leda arbetet i rådet under sex månader. Nu under hösten, från 1 juli, är det Tjeckien som har det uppdraget. Och efter oss, andra halvåret 2023, så tar Spanien över.

Sist det begav sig för svensk del var 2009, och innan dess 2001. Det är mycket som har förändrats sedan dess, både ute i världen men också inom unionen.

Fast kärnan i uppdraget som ordförande i EU:s ministerråd är densamma. Den är att på bästa möjliga sätt leda arbetet i rådet, däribland en stor mängd möten. Sammanlagt rör det sig om runt 2 000 möten som svenska företrädare ska leda under vårt halvår. Drygt tio möten per dag, i genomsnitt.

Detta ledarskap handlar inte bara om att hantera ordföranderollen i mötesrummen. Det gäller också att driva förhandlingarna framåt mellan mötena, att ta de kontakter som krävs för att se till att kompromisser nås, för att föra EU:s dagordning framåt. Stora och viktiga åtaganden.

Svenska statsråd och tjänstepersoner kommer därutöver att behöva föra rådets talan i kontakten med de andra institutionerna, och särskilt viktigt med Europaparlamentet.

De flesta möten som svenska representanter ska leda kommer att ske i Bryssel och Luxemburg. Men en hel del möten – ungefär 150 stycken – kommer att ordnas här i Sverige.

Många av dessa möten kommer att ske på andra platser än i huvudstaden, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Detta kan ge utmärkta tillfällen att visa upp mycket spännande som händer i Sverige – kanske särskilt den gröna nyindustrialiseringen.

***

Fru talman,

Jag går nu över till det viktigaste kring vårt ordförandeskap. Till den politik som unionen ska bedriva, till de resultat som vi hoppas åstadkomma, till vilka förändringar som kan göras till gagn för medborgarna i Europa.

De sakfrågor som ska hanteras under ett ordförandeskap påverkas i hög grad av vad som händer i omvärlden, och av vilka förslag som läggs fram av EU-kommissionen. Liksom av hur långt våra företrädare på posten hunnit – därför har vi redan nu en tät dialog med både Frankrike, som är ordförandeland just nu, och Tjeckien, som ju tar över den första juli.

Det land som tjänstgör som ordförande förväntas i första hand agera i medlemsstaternas gemensamma intresse. Det gäller att lyssna på alla och söka nå resultat som kan stödjas av så många som möjligt. Så ska vi naturligtvis också göra, på ett så professionellt och effektivt sätt som möjligt.

Men det finns ändå möjlighet att på olika sätt lyfta frågor som är särskilt viktiga för Sverige. Att visa vad vi tycker är mest angeläget.

Varje ordförandeland presenterar ett så kallat ordförandeskapsprogram, strax innan ordförandeskapet tar vid. För svenskt vidkommande ska detta göras i december. I det programmet ska det framgå vilka våra politiska prioriteringar är, men där ska också finnas en ganska detaljerad redogörelse för vilka sakfrågor som man då räknar med kommer att hanteras inom respektive rådskonstellation.

Från regeringens sida vill vi redan nu signalera vilka områden som vi i dagsläget bedömer kommer att vara mest angelägna för Sverige under vårt ordförandeskap. En slags preliminär övergripande politisk inriktning.

Detta för att kunna förbereda oss bättre i de mest angelägna frågorna. Men också för att kommunicera utåt, berätta hur vi tänker när vi får frågor, inte minst från andra medlemsstater.

Jag tror att det ligger i vårt lands intresse att det finns ett så brett stöd som möjligt här i riksdagen för den inriktning som Sveriges ordförandeskap ska ha. Och jag hoppas och tror att den preliminära inriktning jag nu ska presentera är sådan att de allra flesta av riksdagens ledamöter kommer att kunna ställa sig bakom den.

***

Fru talman,

Den övergripande politiska inriktning som regeringen vill redovisa kan sammanfattas i fem rubriker, utan inbördes ordning.

Först: Skapa säkerhet för EU:s medborgare och stärka EU:s roll i världen.

Vi vet inte hur kriget i Ukraina kommer att utvecklas, men det kommer utan tvekan att påverka mycket av vad EU ska göra våren 2023. Det reser frågor kring hur vi bättre kan skapa säkerhet för invånarna i vår union, hur säkerhets- och försvarspolitiken kan utvecklas, hur krishanteringsförmågan kan stärkas. Men också frågor om hur EU:s roll i världen kan aktiveras, hur unionen bättre kan bidra till fred och välstånd i världen, genom en mer aktiv och tydlig utrikespolitik.

Under den här rubriken ryms också nödvändigheten få till stånd en stärkt och väl fungerande gemensam migrationshantering inom EU.

Nästa rubrik: Stoppa den organiserade brottsligheten.

Behovet av att göra mer för att stoppa terrorism och grovt våld känner vi ju starkt här i Sverige. Detta är gränsöverskridande problem, och ofta är internationella ligor inblandade. Här finns det stora möjligheter till ökat samarbete och samverkan, mellan nationella myndigheter men också genom EU:s egna. För att knäcka gängen, stoppa vapenhandeln, och hejda flödena av narkotika.

Därefter: Snabba på klimatomställningen. Klimatkrisen är vår tids existentiella fråga. Utsläppen måste stoppas, och våra insatser för detta behöver bli snabbare och mer effektiva. Annars kan vi inte nå unionens mål om att minska utsläppen med minst 55 procent till 2030. Mycket komplicerade förhandlingar förs just nu, kring det paket av lagförslag som Kommissionen presenterade förra sommaren, det som kallas Fit for 55. Att föra dessa förhandlingar till avslut kan bli bland de största åtagandena under vårt ordförandeskap.

Nästa rubrik: Stärka EU:s konkurrenskraft för framtidens jobb. Nyckeln till ökad välfärd, för alla EU:s medborgare, är ju att det skapas flera arbeten i hela unionen, för både män och kvinnor. Ett konkurrenskraftigt EU är en förutsättning för hållbar tillväxt. Nästa år fyller EU:s inre marknad 30 år, och det kan bli ett utmärkt tillfälle att lägga energi på att stärka den. Men vi behöver också värna och vidga den fria handeln.

Sist, men inte minst viktigt: Slå vakt om unionens grundläggande värderingar. Demokrati och frihet, jämlikhet och jämställdhet, respekt för mänskliga rättigheter och för rättsstatens principer. Det kan bli just nästa vår som rådet för första gången får fatta beslut med anledning av villkorlighetsförordningen, på grund av de brister kring rättsstaten som uppdagats i en av unionens medlemsstater. Det kan bli en historisk insats, men den förutsätter att det går att samla en nödvändig majoritet kring ett sådant beslut.

De här fem rubrikerna som jag nu presenterat, de är förvisso ganska allmänt hållna. Men det är också det som är tanken. Att så många partier som möjligt här i riksdagen ska kunna känna samhörighet med en övergripande politisk inriktning, och som därför kan ligga till grund för det fortsatta förberedelsearbetet.

***

Fru talman,

Jag hoppas att det jag nu har sagt också visar vilken möjlighet det här ordförandeskapet kommer att innebära för Sverige.

En möjlighet, att se till att EU levererar resultat i viktiga förhandlingar.

En möjlighet, att lyfta fram det som är viktigt för svenska medborgare.

En möjlighet, att göra EU bättre.

De här möjligheterna ska vi naturligtvis ta tillvara på, tänker jag. Och det är jag övertygad om kommer att ske, även om en annan regering sitter vid makten efter höstens val.

Tack, fru talman.