Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Uttalande från Miljödepartementet

Tempot i klimatarbetet måste höjas - uttalande av klimat- och miljöminister Åsa Romson

Publicerad · Uppdaterad

Det är nödvändigt att ytterligare minska Sveriges utsläpp av växthusgaser. Vi måste möta framtidens klimatutmaningar och ställa om till en hållbar samhällsutveckling.

Nya siffror från Naturvårdsverket visar att Sveriges utsläpp av växthusgaser fortsätter att minska. Detta är glädjande, men precis som Naturvårdsverket påpekar krävs ett intensifierat arbete med starkare styrmedel för att nå våra långsiktiga målsättningar. Regeringen har därför gjort klimatfrågan till ett prioriterat politikområde.

Klimat- och miljöminister Åsa Romson

Bakgrund

De totala utsläppen år 2013 uppgick till 55,8 miljoner ton. År 1990 uppgick utsläppen till 71,68 miljoner ton, vilket innebär en minskning av utsläppen med 22 procent 1990-2013. Under 2013 var den totala utsläppsminskningen 2,7 procent jämfört med året innan. Siffrorna är dock känsliga för variabler såsom väder (temperatur och nederbörd) och konjunktur.

Det är framförallt utsläppen från transporter och industrin som minskat under 2013. Bränslesnålare bilar och ökad användning av biobränslen pekas ut som nyckelfaktorer av Naturvårdsverket.

Trots att utsläppen minskar krävs fler och effektivare åtgärder om de satta klimatmålen ska nås. Underlagen till den Kontrollstation som ska genomföras nästa år visar att tre av fyra klimatmål till 2020 med all sannolikhet kommer att nås. Men för att Sverige ska nå de mer långsiktiga klimatmålen, med en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och noll nettoutsläpp av växthusgaser 2050, krävs enligt Naturvårdsverket ytterligare åtgärder under lång tid framöver.