Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Uttalande från Miljödepartementet

Uttalande av klimat- och miljöminister Åsa Romson angående Naturvårdsverkets preliminära utsläppssiffror för 2015

Publicerad

De preliminära utsläppssiffrorna för 2015 som Naturvårdsverket presenterar idag visar att utsläppen fortsätter att minska. Det är bra.

Regeringen vill att Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsländer. Det kommer att kräva större utsläppsminskningar än de preliminära siffrorna för 2015. Ambitionerna inom klimatpolitiken har innan 2015 varit för låga.

Sverige kommer att nå och överträffa klimatmålet 2020 med regeringens beslutade politik. Det visar den kontrollstation som regeringen lämnade till riksdagen i februari.

För att stärka klimatpolitiken och vända utvecklingen i framförallt transportsektorn har regeringen med början 2015 genomfört en rad nya satsningar. De satsningar som rör transportområdet är: Klimatklivet, Stadsmiljöavtal, införandet av en fordonspremie för miljöfordon och elbussar, satsning på cykelfrämjande åtgärder och ökat anslag till järnvägsunderhåll. I vårbudgeten har regeringen dessutom föreslagit en förlängning av fordonspremie för miljöfordon samt höjd energiskatt på drivmedel och slopat skattetak för biodrivmedel. Politiken måste vara långsiktig, många satsningar ser vi inte effekten av förrän längre fram.

Utöver redan beslutade insatser och styrmedel pågår dessutom flera uppdrag som kopplar till transportsektorns omställning, däribland utveckling av miljözonsbestämmelserna, resfria möten och energiomställning i transportsektorn. Regeringen har också tre pågående utredningar som rör transportsektorn. Bonus-malus-utredningen, som lämnas idag, samt utredningar om vägslitageavgift och flygskatter, som båda lämnas i höst.

För att skapa långsiktighet i klimatarbetet vill regeringen införa ett klimatpolitiskt ramverk. Regeringen har remitterat Miljömålsberedningens första förslag om klimatlag och långsiktigt mål och bereder nu frågan vidare. I juni lämnar beredningen sitt slutbetänkande då den även kommer att presentera sin analys av behovet av sektorsvisa etappmål, till exempel för transportsektorn.

Kontakt

Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jesper Liveröd
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.