Gemensamt uttalande med anledning av president Michelle Bachelets statsbesök till Sverige den 10-12 maj 2016

Gemensamt uttalande av president Michelle Bachelet och statsminister Stefan Löfven:

- som beaktar de starka och historiska vänskapsband som finns mellan Chile och Sverige och det nära förestående 200-års jubileet av de bilaterala förbindelserna,

- som åter bekräftar den betydelse de två länderna fäster vid att bevara freden och den internationella säkerheten, demokratiska principer, främjandet av mänskliga rättigheter och social rättvisa samt rättsstatsprincipen,

- som betonar sin vilja att samarbeta kring stärkt multilateralt arbete, bevarande av freden och den internationella säkerheten, nedrustning och icke-spridning, hållbar utveckling och miljöskydd,

- som åter bekräftar sitt intresse av att främja partnerskap, särskilt inom områdena handel och investeringar, vetenskap, teknik och innovation, hållbar energi, klimatförändringar, hållbar utveckling, välfärdspolitik och kulturellt utbyte till förmån för de svenska och chilenska samhällena.

Konungariket Sveriges regering och Republiken Chiles regering har kommit överens om följande:

I Regelbundna bilaterala samråd

Sverige och Chile kommer att fortsätta att hålla regelbundna politiska samråd för att skapa och identifiera möjligheter till närmare bilateralt samarbete samt gemensamma internationella insatser.

II Handel och investeringar

Sverige och Chile bekräftar sitt åtagande om att utvidga och diversifiera den bilaterala handeln, stärka investeringsflödena och förbättra dialogen om globala och bilaterala frågor om ekonomi och handel.

Sverige och Chile välkomnar det svensk-chilenska näringslivsforum som anordnas i samband med president Michelle Bachelets statsbesök i Sverige, där företag från den offentliga och privata sektorn deltar tillsammans med statliga organ. Chile erkänner det permanenta stöd Sverige ger till förhandlingsprocessen för att modernisera landets associeringsavtal med Europeiska unionen. Båda länderna erkänner vikten av Sveriges observatörsdeltagande i Stillahavsalliansen, som banar väg för framtida samarbete med alliansens medlemsstater.

III Företagens sociala ansvar (CSR)

Hållbart företagande, inklusive respekt för mänskliga rättigheter, blir allt viktigare i den internationella debatten. Exportinriktade länder som Sverige och Chile bör samarbeta för att främja hållbart företagande runt om i världen. Den sociala dialogen mellan arbetsmarknadens parter är av avgörande betydelse när det handlar om att bedriva näringsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

Sverige och Chile har stärkt sitt samarbete kring företagens sociala ansvar genom att underteckna ett samförståndsavtal, i vilket man särskilt uppmärksammar mänskliga rättigheter, den sociala dialogen, miljöfrågor och korruptionsbekämpning. De två länderna framhåller i detta hänseende betydelsen av det initiativ om en global uppgörelse (Global Deal), som Sverige lanserat, och hållbart företagande som en komparativ fördel för företagen.

IV Samarbete på välfärdsområdet

Sverige och Chile har, genom att underteckna ett samförståndsavtal, åter bekräftat sin tillfredsställelse och sitt engagemang när det gäller samarbetet på välfärdsområdet.

De två länderna delar en stark vilja att skapa rättvisa och jämställda välfärdssystem/samhällen för sina medborgare. Jämställdhet, hälso- och sjukvård, folkhälsa, äldreomsorg och barns rättigheter utgör exempel på områden där Sverige och Chile skulle kunna utbyta erfarenheter och lära av varandra.

V Miljövänlig teknik och innovation, hållbar stadsutveckling samt hållbar infrastruktur och offentlig upphandling

Stadsplanering samt samordning av transporter, bostäder och näringsliv har väldigt stor betydelse när det gäller sund miljö, hållbar tillväxt och god livskvalitet för medborgarna. Nya innovativa lösningar, som exempelvis biobaserade bränslen för kollektivtrafik, skulle kunna stärka utvecklingen i båda länderna. Genom att använda organiskt avfall för att framställa biogas kan ett upplevt problem vändas till en tillgång.

Genom att underteckna ett samförståndsavtal har båda länderna även åtagit sig att granska möjligheterna att samarbeta på området hållbar energi, i syfte att påskynda övergången till ren energi i framtiden.

Bägge länderna välkomnar att Chile har undertecknat en avsiktsförklaring som rör en utlysning på försöksbasis inom Global Stars, som ett led i processen för att bli associerad medlem i EUREKA, ett nätverk som främjar gränsöverskridande forskning, utveckling och innovationssamarbete.

VI Hållbar gruvdrift och miljövänlig teknik

Gruvindustrin är mycket viktig både för Sverige och Chile när det gäller export, tillväxt och jobbskapande/sysselsättning.

Sverige och Chile har undertecknat ett samförståndsavtal för att främja bilateralt samarbete som rör hållbar och innovativ gruvdrift. Prioriterade frågor för samarbetet är förbättrad effektivitet och lönsamhet, innovation, utveckling av gruvdriftsrelaterad kompetens samt gruvnäringen. Detta ska uppmuntra till upprättande av kontakter mellan staten och yrkesaktörer inom den privata sektorn.

VII Hållbar skogsförvaltning

Både Sverige och Chile har unika skogstillgångar. Hållbar skogsförvaltning bidrar till de båda ländernas gemensamma ansträngningar för att hantera klimatförändringarna och skapa hållbar utveckling.

Länderna har undertecknat ett samförståndsavtal i syfte att ytterligare utveckla sitt samarbete på området hållbar skogsförvaltning. Bioenergi, träbyggnation, forskning och innovation, småbrukares och skogsägares deltagande samt jämställdhet utgör strategiskt viktiga samarbetsområden.

Båda länderna välkomnar det avtal som tecknats mellan Chiles myndighet för utvecklingssamarbete (CORFO) och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, i syfte att samordna insatser för att underlätta och främja gemensamma projekt som rör system för träbyggnation.

VIII Samarbete inom områdena vetenskap, teknik och utbildning

Bägge sidor bekräftar åter att det ligger i deras ömsesidiga intresse att stärka det bilaterala samarbetet på området forskning och högre utbildning.

Parterna noterade avtalet mellan Lunds universitet och Uppsala universitet och University of Chile och Pontifical Catholic University om att skapa akademiska forum för forskare från de två länderna.

IX Feriearbete

Sverige och Chile har undertecknat ett avtal om feriearbete. När det trätt i kraft kommer avtalet att göra det lättare för ungdomar att resa och förbättra sina kunskaper i ett annat språk och om en annan kultur. Avtalet skapar möjligheter för enskilda och stärker banden mellan våra länder.

X Samarbete om kulturellt utbyte

Sverige och Chile framhåller åter sitt intresse av att verka för ökat kulturellt utbyte mellan länderna, grundat på spridning av kultur från båda sidor inom kreativa områden som litteratur, musik och biofilm.

XI Samarbete kring triangulärt utvecklingssamarbete

Sverige och Chile bekräftar sin vilja att tillsammans verka för hållbar utveckling i tredje länder där samarbetsprojekt av gemensamt intresse har identifierats.

XII Genomförande

Under de regelbundna politiska samråden kommer Sverige och Chile att avhandla de framsteg som gjorts i genomförandet av de avtal som tillkännagivits idag. De bägge länderna kan komma att besluta att inrätta ytterligare gemensamma styrgrupper för att övervaka genomförandet inom vissa områden.

Bilaga 1

Exempel på möjliga gemensamma insatser för att följa upp statsbesöket.

- Det svensk-chilenska näringslivsforumet kommer att ge möjligheter till nya kontakter och ökad handel och investeringar.

- Den svenska ambassadören för hållbart företagande kommer att delta i ett seminarium om företagande och mänskliga rättigheter i Santiago de Chile i slutet av maj 2016.

- Fortsatt samarbete och erfarenhetsutbyte kring metoder för företagens sociala ansvar, förstärkt social dialog mellan arbetsmarknadens parter (Global Deal) samt genomförandet av FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter.

- Granska möjligheten till samarbete och utbyte mellan SENCE och Arbetsförmedlingen.

- Utbyte av information och erfarenheter i samband med planeringen, utformningen och genomförandet av offentliga insatser på hälsoområdet. Dra lärdomar om hur man kan hantera befolkningens progressiva åldrande. Besök av en chilensk delegation i Sverige.

- Besök av experter och yrkesverksamma personer i syfte att lära om offentliga insatser, genomförandet av politiken samt välfungerande metoder för att motverka narkotikabruk.

- Informationsutbyte i syfte att främja kvinnors deltagande i beslutsprocesser.

- Studiebesök för att lära om hälso- och sjukvårdens stöd och hjälp till äldre och till demenssjuka personer, inklusive jämställdhetsperspektivet.

- Granska möjligheter till samarbete mellan offentliga aktörer på statlig och kommunal nivå kring insatser för att skydda barns rättigheter, inklusive den svenska barnombudsmannens roll och arbete.

- Främja samarbete mellan Fryshuset och Chiles justitiedepartement i frågor som rör den sociala integrationen av ungdomar.

- Besök till Sverige under den andra hälften av 2016 av en delegation från Chiles energiministerium i syfte att studera Sveriges insatser när det gäller energieffektivitet och förnybar energi.

- Besök till Sverige av en delegation från INFOR i syfte att studera möjligheterna till samarbete med forskningsinstitutet Skogforsk.

- Genomförande av det samförståndsavtal som tecknats av CORFO och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

- Det första mötet mellan Lunds universitet och Uppsala universitet och University of Chile och Pontifical Catholic University kommer att hållas i Lund under 2017, och utgöra startskottet för ett nära vetenskapligt samarbete mellan Sverige och Chile med inriktning på gemensamma samhällsutmaningar.