Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Uttalande från Miljödepartementet

Uttalande av de nordiska miljö- och klimatministrarna på klimatmötet COP24 i Katowice

Publicerad

Vi, de nordiska miljö- och klimatministrarna från Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Färöarna och Åland uppskattar och välkomnar IPCC:s specialrapport om 1,5-graders global uppvärmning. Det är också med djup oro vi noterar slutsatserna i rapporten.

Tillsammans måste vi göra större kraftansträngningar för att säkerställa att den globala uppvärmningen stannar under 1,5 grader. COP24 måste skicka ett tydligt budskap om att vi står enade och redo att agera utifrån det vetenskapen lär oss, och att vi tänker höja ambitionen i klimatarbetet linje med Parisavtalets målsättningar.

Talanoadialogen och det imponerande globala klimatarbete som dialogen lyft fram visar att ett samhälle med låga utsläpp måste bygga på en bred koalition av samhällsaktörer. Från myndigheter och företag till civilsamhället och lokala organisationer.

Dialog och samverkan med näringslivet är en framgångsfaktor. I år träffades de nordiska ministrarna tillsammans med ledare från nio stora nordiska företag för en Talanoadialog. Vi fick också synpunkter från 38 av de största exportföretagen i Norden. Dialogens huvudsakliga budskap var att ambitiösa nationella mål, tillsammans med en tydlig, ambitiös och långsiktig klimatpolitik kommer främja innovation och snabba på omställningen mot en ekonomi med låga utsläpp.     

Att skifta finansiella flöden mot hållbara och förnybara lösningar är avgörande. Under 2019 kommer de nordiska miljö- och klimatministrarna att bjuda in finansministrar och andra viktiga aktörer inom finanssektorn till en dialog om hur vi kan skapa gröna kapitalmarknader.  

Den nordiska modellen har visat att ökad ekonomisk tillväxt och utveckling inte nödvändigtvis behöver leda till ökade utsläpp. Omställningen till ett samhälle med låga utsläpp skapar konkurrenskraftiga jobb samt stimulerar investeringar och innovation.

I linje med Parisavtalet har alla vi i de nordiska länderna antagit politiska reformer eller styrmedel för att genomföra våra nationellt fastställda bidrag (NDC). Vi har satt ambitiösa utsläppsmål för 2030 och håller på att utveckla långsiktiga strategier för 2050. Många av oss har mål för att bli fossilfria och klimatlagar som ska leda nuvarande och kommande regeringar mot hållbara samhällen med låga utsläpp.

Tillsammans står vi enade i vårt klimatarbete. Utöver våra nationella klimatåtgärder kommer vi fortsätta att dela resurser för att motverka klimatförändringarna, och fortsätta arbeta tillsammans genom nordiska initiativ, både i och utanför Norden.

Vi står enade i solidaritet med de länder som är mest utsatta för klimatförändringarnas effekter. Vi kommer fortsätta att stötta och uppmuntra deras arbete med att stärka sin anpassningsförmåga, öka sin motståndskraft och minska sårbarheten.   

Här i Katowice måste vi enas om robusta och effektiva regler för genomförandet av Parisavtalet. Vi är alla fast beslutna om att arbeta för ett ambitiöst resultat och att inte lämna några olösta frågor bakom oss. Låt oss inte spara några krafter i arbetet för ett lyckat resultat, och låt oss stå enade för att göra COP24 till en framgång.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.