Kompletterande promemoria till betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)

Ansvarig: Justitiedepartementet

I denna promemoria behandlas frågan om dataskyddslagens territoriella tillämpningsområde.

Ladda ner:

Promemorian tar inte ställning till de förslag som Dataskyddsutredningen har lämnat utan endast till behovet av kompletterande bestämmelser om lagens territoriella tillämpningsområde.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Dataskyddsförordningen

    Inom kort förväntas EU besluta om en förordning som utgör en ny generell reglering för personuppgiftsbehandling inom EU. En särskild utredare ska föreslå de anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser på generell nivå som denna förordning ger anledning till. Syftet är att säkerställa att det finns en ändamålsenlig och välbalanserad kompletterande nationell reglering om personuppgiftsbehandling på plats när förordningen börjar tillämpas.

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse